Theses

This content is currently not available in English

Chica estudando na biblioteca

Para o depósito da tese de doutoramento, recoméndase solicitar cita previa na seguinte ligazón:
Reserva TESE

Nos casos nos que a tese de doutoramento non se entregue de forma presencial, senón que se envíe por correo interno, é aconsellable reservar tamén unha cita para a revisión da tese. De non facelo, asignarase un turno de oficio, en función das dipoñibilidades existentes. O servizo de posgrao notificará por correo electrónico a aprobación de cada trámite.

Impreso de revisión de tese

 

Requisitos previos

 • Estar matriculado ou matriculada no curso académico actual.
 • Os datos da tese serán incorporados directamente polo/a doutorando/a na base de datos TESEO
  Accede a TESEO
 • Contar coa avaliación dun plan de investigación actualizado acompañado dos informes favorables do titor ou titora e do director ou directora.
 • O título do plan de investigación, aprobado na última avaliación anual, e o título da tese deben ser coincidentes.
 • O documento de actividades actualizado, coas avaliacións anuais que correspondan e, se é o caso, das actividades formativas obrigatorias e outros requirimentos específicos da memoria de verificación do programa de doutoramento.
 • Compromiso documental de supervisión debidamente asinado.

 

A tese de doutoramento

 • Unha vez rematada a elaboración da tese e tras o informe da persoa ou persoas que a dirixen debe solicitar á CAPD a autorización para defendela. Para iso,  enviaralle á área académica competente o exemplar da tese e a documentación xustificativa das mencións que non estea xa recollida no sistema
 • Presentar un exemplar da tese co visto e prace do director/a ou directores/as  en formato electrónico (PDF). Este exemplar respectará as normas de estilo  vixentes.
 • Resumo de polo menos 3.000 palabras en galego ou castelán, se a tese non está redactada nestes idiomas.
 • Presentar toda a documentación requerida no caso de que se solicite a mención internacional, a mención de doutoramento industrial, a mención de cotutela e/ou tese que conteña publicacións
 • No caso das teses presentadas pola modalidade tradicional (non por compendio de artigos), segundo o disposto na Guía de boas prácticas para a dirección de teses de doutoramento, aprobada pola Comisión Permanente da EIDO na sesión do 20/05/2016, presentarase:
  • A declaración de que ningún capítulo de tese sexa transcrición exacta dunha publicación previa.
  • Presentaranse, se é o caso, as autorizacións que correspondan das persoas coautoras dos artigos presentados como anexos.
 • No caso de teses suxeitas a protección de datos, se presentarán dúas versións.  Unha reducida na que se eliminarán os contidos afectados polo deber de non difusión, segredo ou confidencialidade e outro exemplar completo que quedará arquivado na Universidade baixo o compromiso de confidencialidade. O exemplar reducido será o que se deposite para a súa consulta pola comunidade científica e la versión completa se lle entregará ao tribunal para a súa avaliación

 

Impresos

 

Tribunal

A CAPD, despois de oir o director/a da tese (e/ou de ser o caso, o titor/a), proporá unha relación de sete membros do tribunal para avaliar a tese.

Todos os membros serán doutores con experiencia investigadora acreditada o cumprimento no momento da solicitude ou unha solicitude anterior.

O tribunal estará formado por maioría de membros externos á unviersidade  ou institucións participantes no programa, e cumprir os requisitos de paridade e externalidade.

O tribunal, será nomeado pola EIDO entre os especialistas propostos pola CAPD e estará constituido por tres persoas titulares e dúas suplentes.

No caso de que a tese conteña publicacións literalmente transcritas, os coautores/as non se considerarán  alleos a Universidade para os efectos da limitación dun membros por institución.

 

Mención doutoramento internacional

Acreditarase coa presentación da seguinte documentación:

 • 2 informes favorables previos á presentación da tese de 2 persoas expertas doutoras pertencentes a algunha institución de educación superior ou instituto de investigación non español.
 • Acreditación dunha estadía mínima de 3 meses fóra de España nunha institución de ensino superior ou centro de investigación de prestixio.
 • Escrito do director ou directora da tese que avale a estadía.
 • Escrito da CAPD do programa de doutoramento que autorice a estadía.

Parte da tese (obrigatorio como mínimo a introdución, o resumo e mailas conclusións) deberá estar escrita e defenderse nunha das linguas habituais para a comunicación científica no seu campo de coñecemento, distinta a calquera das linguas oficiais en España (a excepción dos países de fala hispana).

O tribunal debe conter polo menos unha persoa experta pertencente a algunha institución de educación superior ou centro de investigación non español, co título de doutor ou doutora, esta persoa será distinta da persoa responsable da estadía (as mesmas condicións rexen para os suplentes do tribunal) e dos informantes externos da tese.

 

Tese por compendio de artigos de investigación

As teses por compedio de artigos deben incluir un mínimo de tres artigos de investigación, publicados ou con aceptacón definitiva para a súa publicacíon. Os artigos deben estar editados en revistas indexadas na listaxe do ámbito correspondente do Journal Citation Reports ou no caso donde non sexa aplicable este criterio, poderá substituirse polas bases relacionadas pola CNEAI para estas áreas.

Documentación adicional que se debe aportar:

 • Informe da ou das persoas que dirixen a tese, coa aprobación da Comisión académica do programa de doutoramento, o cal debe especificar:
  1. A idoneidade da presentación da tese baixo esta modalidade.
  2. Os indicios de calidade das publicacións presentadas.
  3. A contribución da persoa estudante de doutoramento, se hai máis coautores.
 • Autorización da revista/editorial para o uso da publicación na tese de doutoramento. No caso de non ter esa autorización, presentará a aceptación por escrito dos coautores/as de que o doutorando presente o traballo como parte da tese.
 • De non contar coa citada autorizacion o doutorando proverá unha versión publicable da tese para o repositorio Investigo, sen os artigos que non conten coa devandita autorización. Recomendase que neste caso figuren como anexos.
 • A Universidade recoñecerá como "tese por compendio de publicacións" cando ademais de cumprirse todo o previsto no artigo 41 do RED, a tese inclúa un mínimo de tres artigos de investigación publicados ou con aceptación definitiva para a súa publicación.

A tese debe presentarse conforme a seguinte estructura:

 • Introdución
 • Obxectivos que se deben alcanzar
 • Discusión xeral que dote de coherencia e unidade os diferentes traballos
 • Conclusións e bibliografía común
 • Copia íntegra das publicacións

 

Prazos

 • Prazo de depósito e exposición pública da tese: 10 días hábiles en período lectivo a partir da revisión administrativa, período no que calquera doutor ou doutora poderá consultar a tese ou facer alegacións.
 • Debido á cantidade de documentos e comprobacións necesarias consonte ao establecido na regulación actual (R.D. 99/2011), cómpre ter en conta que poden ser precisos varios días desde a entrega da documentación ata que se efectue o depósito. Polo que este só será efectivo unha vez comprobado todo o expediente e cando se publique na web e se notifique á persoa interesada.
 • Aprobación na Comisión Permanente da Eido, a cal autoriza a admisión a trámite da tese e nomea o tribunal.
 • O Presidente ou a presidenta do tribunal convoca e a persoa secretaria comunicará a data, hora e lugar da lectura da tese cunha antelación mínima de 10 días hábiles a partir da notificación.
 • 5 días hábiles posteriores ao día de exposición e defensa da tese para a remisión da documentación, da que será responsable o secretario ou secretaria do tribunal ou o profesor ou profesora en quen delegue.

 

Lectura de tese e defensa pública

Cualificacións: non apto, aprobado, notable, sobresaínte.
Mención cum laude, mediante voto secreto dos membros do tribunal (require unanimidade de votos positivos).
Duración da tramitación: a defensa pública deberá ter lugar nun prazo máximo de tres meses desde a autorización da defensa.

 

Solicitude do título

Despois da defensa da tese e da entrega das actas polo secretario ou secretaria do tribunal ou persoa que se indique (pode achegarse a través do correo interno ou do rexistro xeral de cada campus), o alumno ou alumna pode solicitar o título de doutor ou doutora no servizo de posgrao presentando:

 • Fotocopia do NIF en vigor
 • Partida de nacemento se o alumno ou a alumna é estranxeira
 • Copia das titulacións de acceso (só no caso de que as titulacións non sexan expedidas pola Universidade de Vigo) e orixinais para cotexo.

 

Mención doutoramento industrial

Outorgarase a mención de doutoramento industrial sempre que concorran as seguintes circunstancias:

 • A existencia dun contrato laboral ou administrativo nunha empresa do sector público ou privado ou por unha Administración pública. Non pode ser unha universidade.
 • Por acordo da Comisión Permanente do 22 de novembro de 2017, a anterior esixencia concrétase nun mínimo de dous anos a tempo completo (ou o seu equivalente a tempo parcial).
 • Que a tese se faga nun marco dun proxecto de investigación oficial que se desenvolva na empresa. Esta circunstancia ten que acreditarse e explicarse nunha memoria que tendrá que contar co visto e prace da CAPD.

No caso de que o proxecto se desenvolva en colaboración coa universidade, debe existir un convenio que regule esta colaboración, incluíndo o procedemento de selección do doutorado ou doutorada.

Opcionalmente disporemos dun borrador de convenio para o desenvolvemento dun doutoramento industrial. Este convenio asínao a empresa, a universidade e a persoa doutorada. Non é obrigatorio, pero pode ser útil para regular os aspectos da propiedade industrial, propiedade intelectual e a confidencialidade.

 • Influencia en la calidad de la Reanimación Cardiopulmonar en el ámbito escolar y deportivo: Estudio de diferentes factores 
  Autoría: Martín Otero Agra
  Dirección: Roberto Jesús Barcala Furelos
  Programa doctorado: Ciencias do Deporte, Educación Física e Actividade Física Saudable     
  Data: 10  de  xullo de 2020

 • A influência do mobile marketing na intenção de compra do consumidor ibérico 
  Autoría: Sara Raquel de Paiva Abreu Teixeira
  Dirección: Benigno Fernández Salgado e Ramiro Gonçalves Moreira
  Programa doctorado: Comunicación     
  Data: 10  de  xullo de 2020

 • Actitudes de los profesionales sanitarios hacia la enfermedad mental 
  Autoría: Sandra Vicente González
  Dirección: José Manuel Olivares Diez
  Programa doctorado: Neurociencia e Psicoloxía Clínica     
  Data: 10  de  xullo de 2020

 • Determinación de la conductividad térmica y la velocidad del sonido de líquidos iónicos 
  Autoría: Francisco Javier Yebra Ferro
  Dirección: Jacobo Antonio Troncoso Casares
  Programa doctorado: Física Aplicada     
  Data: 09  de xullo de 2020

 • Analyzing key economic, social and governance patterns for the management of complex socio-ecological systems in data-poor situations 
  Autoría: Pablo Pita Orduna
  Dirección: Sebastián Villasante Larramendi e Manel Antelo Suárez 
  Programa doctorado: Ciencias Mariñas, Tecnoloxía e Xestión     
  Data: 07  de xullo de 2020

 • Contribución a la investigación sobre nuevos modelos de extracción del conocimiento en sistemas Bigdata 
  Autoría: Héctor Cerezo Costas
  Dirección: Francisco Javier González Castaño 
  Programa doctorado: Tecnoloxías da Información e as Comunicacións     
  Data: 06  de xullo de 2020

 • El principio de proporcionalidad en el Derecho administrativo, con especial incidencia en la contratación pública 
  Autoría: Beatriz Gómez Fariñas
  Dirección: Rafael Fernández Acevedo e Patricia Valcárcel Fernández 
  Programa doctorado: Ordenación Xurídica do Mercado     
  Data: 03  de xullo de 2020

 • Influencia dos esquemas cognitivos mal-adaptativos no estilo de consumo e na tendencia á impulsividade na compra 
  Autoría: Susana Maria de Almeida Correia Aguiar Rocha
  Dirección: Xosé Manuel Cid Fernández e Yolanda Rodríguez Castro 
  Programa doctorado: Ciencias da Educación e do Comportamento     
  Data: 03  de xullo de 2020

 • Study of damage and remodelling models for bone tissue: resolution with numerical methods 
  Autoría: Jacobo González Baldonedo
  Dirección: Abraham Segade Robleda e José Ramón Fernández García 
  Programa doctorado: Eficiencia Enerxética e Sustentabilidade en Enxeñaría e Arquitectura     
  Data: 03  de xullo de 2020

 • A lógica das normas e sistemas normativos: o regime dos vícios da vontade no direito civil português 
  Autoría: Joaquim Manuel Ferreira da Silva Ramalho
  Dirección: Pablo Raúl Bonorino Ramírez 
  Programa doctorado: Ordenación Xurídica do Mercado     
  Data: 03  de xullo de 2020

 • Efecto del programa Brain Gym® sobre población anciana institucionalizada 
  Autoría: Ángel Casal Moldes
  Dirección: José María Cancela Carral 
  Programa doctorado: Educación, Deporte e Saúde     
  Data: 03  de xullo de 2020

 • O Diretor de Turma entre a Escola Burocrática e a Lógica de Aparência com a Família 
  Autoría: Carlos Miguel Ferreira Marinho
  Dirección: Xosé Manuel Cid Fernández
  Programa doctorado: Ciencias da Educación e do Comportamento     
  Data: 01  de xullo de 2020

 • Síntesis estereocontrolada de (Apo)Carotenoides 
  Autoría: Aurea Rivas Landín
  Dirección: Rosana Álvarez Rodríguez e Angel Rodríguez De Lera
  Programa doctorado: Ciencia e Tecnoloxía Química     
  Data: 30  de xuño de 2020

 • Contribution to architectures for edge computing acceleration with general purpose devices 
  Autoría: Ghofrane El Haj Ahmed
  Dirección: Felipe José Gil Castiñeira e Enrique Costa Montenegro
  Programa doctorado: Tecnoloxías da Información e as Comunicacións    
  Data: 26  de xuño de 2020

 • Determining the potential for dispersal of the invasive mussel Xenostrobus securis (Lamarck, 1819) in the Ría de Vigo (Galicia, NW Iberian Peninsula): pre- and post-settlement factors 
  Autoría: Agar Montes Vilanova
  Dirección:  Celia Olabarría Uzquiano e María Elsa Vázquez Otero 
  Programa doctorado: Ciencias Mariñas, Tecnoloxía e Xestión    
  Data: 26  de xuño de 2020

 • O papel da comunicação, liderança e compromisso dos empregados na mudança organizacional 
  Autoría: Manuel Alberto Ramos Maçaes
  Dirección:  María Mercedes Román Portas 
  Programa doctorado: Comunicación    
  Data: 19  de xuño de 2020

 • Tecnologías fotónicas y modelos matemáticos para alumbrado inteligente y eficiencia energética
  Autoría: Eduardo Balvís Outeiriño
  Dirección:  Humberto Javier Michinel Álvarez 
  Programa doctorado: Láser, Fotónica e Visión    
  Data: 11  de xuño de 2020

 • The Impact of the Intellectual Capital in Portuguese and Galician (Spanish) Companies in Timber and Related Industries
  Autoría: Amândio Francisco Caridade da Silva
  Dirección:  Carlos Maria Fernández-Jardón Fernández 
  Programa doctorado: Análise Económica e Estratexia Empresarial    
  Data: 10  de xuño de 2020

 • El proceso de decomiso autónomo
  Autoría: Tomás Farto Piay
  Dirección:  Esther María Pillado González 
  Programa doctorado: Xestión e Resolución de Conflitos. Menores, Familia e Xustiza Terapéutica   
  Data: 10  de xuño de 2020

 • Síntesis de oxaciclos y polioxaciclos quirales de 5, 6 o 7 eslabones:  aproximación a la síntesis de toxinas marinas
  Autoría: Fátima Garrido Fernández
  Dirección: Yagamare Fall Diop e María Generosa Gómez Pacios 
  Programa doctorado: Ciencia e Tecnoloxía Química  
  Data: 05  de xuño de 2020

 • Metodologías de mapeo de ruido submarino en aguas someras
  Autoría: David Santos Domínguez
  Dirección: María Soledad Torres Guijarro 
  Programa doctorado: Tecnoloxías da Información e as Comunicacións  
  Data: 02  de xuño de 2020

 • Entrepreneurial Barriers: from Entrepreneurial Intention to Entrepreneurial Action
  Autoría: António José Monteiro de Oliveira
  Dirección: Carlos Hervés Beloso e Orlando Marques  Lima  Rua 
  Programa doctorado: Análise Económica e Estratexia Empresarial 
  Data: 01  de xuño de 2020

 • Three essays on the importance of monitoring consumer attitudes and behaviors for implementing sustainable production strategies in wine sector
  Autoría: Elói Manuel Dias Jorge
  Dirección:   María Beatriz González Sánchez e Ernesto López-Valeiras Sampedro
  Programa doctorado: Análise Económica e Estratexia Empresarial 
  Data: 29  de maio de 2020

 • A arbitragem de consumo nos ordenamentos jurídicos português e espanhol. Estudo comparado
  Autoría: Ana Margarida Ferreira da Silva
  Dirección: Pablo Grande Seara  e Jorge Morais Carvalho   
  Programa doctorado: Xestión e Resolución de Conflitos. Menores, Familia e Xustiza Terapéutica
  Data: 29  de maio de 2020

 • Magnetic control and manipulation of bio-functionalized nanocrystals
  Autoría: Miguel Alexandre Ramos Docampo
  Dirección: Verónica Salgueiriño Maceira  
  Programa doctorado: Nanomedicina
  Data: 13  de marzo de 2020

 • Hydrodynamics of NW Iberian Peninsula under past and future climate conditions
  Autoría: Marisela Des Villanueva
  Dirección: Magda Catarina Ferreira de Sousa, María Teresa de Castro Rodríguez e Ramón Gómez Gesteira
  Programa doctorado: Ciencias Mariñas, Tecnoloxía e Xestión
  Data: 12  de marzo de 2020

 • Aptitude física, función física e actividade física nos estudantes universitarios: estudo de caso de estudantes de Deportes
  Autoría: Bruno André Ferreira da Silva
  Dirección: José Pedro Arieiro Gonçalvez Bezerra e José María Cancela Carral   
  Programa doctorado: Educación, Deporte e Saúde
  Data: 11  de marzo de 2020

 • Essays in international finance with a new-keynesian perspective
  Autoría: Edgardo Efrén de Vera Jovero
  Dirección: Alicia Pérez Alonso
  Programa doctorado: Análise Económica e Estratexia Empresarial
  Data: 6  de marzo de 2020

 • Estudio de las competencias de las prácticas externas en la formación inicial del profesorado de educación secundaria
  Autoría: Rebeca Santiago Cobo
  Dirección: Antonia Blanco Pesqueira
  Programa doctorado: Equidade e Innovación en Educación
  Data: 6  de marzo de 2020

 • Functional role of soil fauna and vegetation on the sensitivity of carbon stocks to changes in the abiotic factors
  Autoría: Raquel Juan Ovejero
  Dirección: Maria Jesús Iglesias Briones 
  Programa doctorado: Metodoloxía e aplicacións en ciencias da vida
  Data: 6  de marzo de 2020

 • O impacto da saúde do pé na qualidade de vida em pessoas sedentárias
  Autoría: Romeu Serra Araujo
  Dirección: José María Cancela Carral e Daniel López López
  Programa doctorado: Educación, Deporte e Saúde
  Data: 4  de marzo de 2020

 •  

 

 • NOTA: Para as teses que está anunciada a súa defensa por videoconferencia, quen esté interesado/a en asistir, debe solicitar o  acceso á sala, a través de:
  Directores/as das teses
  Coordinadores/as do programa de doutoramento ao que se adscribe a tese
  Dirección da EIDO ( eido.dir@uvigo.es )
   
 • Empleo de la química supramolecular para la captura y detección selectiva de contaminantes ambientales 
  Autoría: Ángel Vidal Vidal
  Dirección: Carlos Silva López e Olalla Nieto Faza            
  Programa doctorado: Química Teórica e Modelización Computacional
  05/06/2020 | 11.00 horas
  Acto de defensa por videoconferencia
 • Functional role of soil fauna and vegetation on the sensitivity of carbon stocks to changes in the abiotic factors
  Autoría: Raquel Juan Ovejero
  Dirección:  Maria Jesús Iglesias Briones          
  Programa doctorado: Metodoloxía e Aplicacións en Ciencias da Vida
  25/06/2020 | 10:00 horas  
  Acto de defensa por videoconferencia
 • Avances en las tareas de experimentación, modelización y verificación de propiedades de disoluciones ester-alcano e influencia sobre procesos de separación
  Autoría: Raúl Jorge Ríos Santana
  Dirección:  Juan Ortega Saavedra          
  Programa doctorado: Enxeñaría Química
  26/06/2020 | 12:30 horas  
  Acto de defensa por videoconferencia
 • Aptitude física, función física e actividade física nos estudantes universitarios: estudo de caso de estudantes de Deportes
  Autoría: Bruno André Ferreira da Silva
  Dirección:  JoséPedro Arieiro Gonçalvez Bezerra e José María Cancela Carral            
  Programa doctorado: Educación, Deporte e Saúde
  26/06/2020 | 11:0 horas  
  Acto de defensa por videoconferencia
 • O impacto da saúde do pé na qualidade de vida em pessoas sedentárias
  Autoría: Romeu Serra Araujo
  Dirección: José María Cancela Carral e Daniel López López         
  Programa doctorado: Educación, Deporte e Saúde
  29/06/2020 | 12:30 horas  
  Acto de defensa por videoconferencia
 • Magnetic control and manipulation of bio-functionalized nanocrystals
  Autoría: Miguel Alexandre Ramos Docampo
  Dirección: Verónica Salgueiriño Maceira       
  Programa doctorado: Nanomedicina
  03/07/2020 | 11:00 horas  
  Acto de defensa por videoconferencia
 • Estudio de las nuevas competencias en la formación inicial del profesorado de secundaria. Análisis de la situación de Galicia
  Autoría: Benita Victoria Martínez Jorrín
  Dirección: Antonia Blanco Pesqueira       
  Programa doctorado: Equidade e Innovación en Educación
  03/07/2020 | 11:30 horas  
  Acto de defensa por videoconferencia
 • Three essays on the importance of monitoring consumer attitudes and behaviors for implementing sustainable production strategies in wine sector
  Autoría: Elói Manuel Dias Jorge
  Dirección:  María Beatriz González Sánchez e Ernesto López-Valeiras Sampedro    
  Programa doctorado: Análise Económica e Estratexia Empresarial 
  06/07/2020 | 12:00 horas  
  Acto de defensa por videoconferencia
 • Estudio de las competencias de las prácticas externas en la formación inicial del profesorado de educación secundaria
  Autoría: Rebeca Santiago Cobo
  Dirección:  Antonia Blanco Pesqueira    
  Programa doctorado: Equidade e Innovación en Educación 
  06/07/2020 | 12:00 horas  
  Acto de defensa por videoconferencia
 • A arbitragem de consumo nos ordenamentos jurídicos português e espanhol. Estudo comparado
  Autoría: Ana Margarida Rodrigues Ferreira da Silva
  Dirección:  Pablo Grande Seara e Jorge Morais Carvalho    
  Programa doctorado: Xestión e Resolución de Conflitos. Menores, Familia e Xustiza Terapéutica 
  06/07/2020 | 11:00 horas  
  Salón de Graos da Facultade de Ciencias Xurídicas e do Traballo
 • Hydrodynamics of NW Iberian Peninsula under past and future climate conditions
  Autoría: Marisela Des Villanueva
  Dirección:  Magda Catarina Ferreira de Sousa, María Teresa de Castro Rodríguez e Ramón Gómez Gesteira    
  Programa doctorado: Ciencias Mariñas, Tecnoloxía e Xestión 
  16/07/2020 | 11:00 horas  
  Acto de defensa por videoconferencia
 • The Impact of the Intellectual Capital in Portuguese and Galician (Spanish) Companies in Timber and Related Industries
  Autoría: Amândio Francisco Caridade da Silva
  Dirección: Carlos Maria Fernandez-Jardón Fernandez    
  Programa doctorado: Análise Económica e Estratexia Empresarial  
  16/07/2020 | 12:00 horas  
  Acto de defensa por videoconferencia
 • Síntesis de oxaciclos y polioxaciclos quirales de 5, 6 o 7 eslabones:  aproximación a la síntesis de toxinas marinas
  Autoría: Fátima Garrido Fernández
  Dirección: Yagamare Fall Diop e María Generosa Gómez Pacios     
  Programa doctorado: Ciencia e Tecnoloxía Química  
  20/07/2020 | 10:00 horas  
  Salón de Graos da Facultade de Química. Campus Vigo
 • Tecnologías fotónicas y modelos matemáticos para alumbrado inteligente y eficiencia energética
  Autoría: Eduardo Balvís Outeiriño
  Dirección: Humberto Javier Michinel Álvarez     
  Programa doctorado: Láser, Fotónica e Visión  
  22/07/2020 | 11:00 horas  
  Acto de defensa por videoconferencia
 • El proceso de decomiso autónomo
  Autoría: Tomás Farto Piay
  Dirección: Esther María Pillado González     
  Programa doctorado: Xestión e Resolución de Conflitos. Menores, Familia e Xustiza Terapéutica   
  24/07/2020 | 11:00 horas  
  Salón de Graos da Facultade de Ciencias Xurídicas e do Traballo
 •  Essays in international finance with a new-keynesian perspective
  Autoría: Edgardo Efrén de Vera Jovero
  Dirección: Alicia Pérez Alonso     
  Programa doctorado: Análise Económica e Estratexia Empresarial  
  27/07/2020 | 10:00 horas  
  Acto de defensa por videoconferencia
 •  Entrepreneurial Barriers: from Entrepreneurial Intention to Entrepreneurial Action
  Autoría: Antonio Jose Monteiro de Oliveira
  Dirección: Carlos Hervés Beloso e Orlando Marques Lima Rua     
  Programa doctorado: Análise Económica e Estratexia Empresarial  
  29/07/2020 | 12:00 horas  
  Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais

Consulta a base de datos de teses de doutoramento

Consulta TESEO

 

Preguntas frecuentes sobre teses

This content is currently not available in English

Non, debe reflectir o ámbito temático da tese, pero poderá modificarse durante o desenvolvemento da tese sempre que respecte o citado ámbito temático. A súa modificación implicará a modificación do Plan de investigación e será necesaria a valoración positiva da persoa que titorice ou dirixa a tese (perfil autorizado) e pola Comisión Académica do Programa de doutoramento.

Se a dedicación é a tempo completo, o máximo son tres anos (con prórroga de un ano e, excepcionalmente, dun ano adicional ata un máximo de cinco anos). Se é a tempo parcial, cinco anos (con prórroga de dous anos e, excepcionalmente, dun ano adicional ata un máximo de oito anos).
 

A duración mínima dos estudos de doutoramento será, a tempo completo e a tempo parcial, de 18 meses, que se contarán desde a admisión do doutorando/a ata a presentación da solicitude do depósito da tese de doutoramento.
 

Unha vez que estea en exposición pública, non poderán facerse modificacións.

Non, as baixas por enfermidade non contabilizan. O/a doutorando/a poderá solicitarlle á CAPD a baixa temporal no programa por enfermidade, embarazo ou por calquera outra causa prevista na normativa vixente por un período máximo dun ano, ampliable ata un ano. 
 

A defensa pública deberá realizarse nun prazo máximo de tres meses desde a autorización da defensa polo órgano designado pola escola de doutoramento (Comisión Permanente da EIDO), salvo causas debidamente xustificadas. Se se supera este prazo, deberán iniciarse de novo os trámites de autorización da tese para a súa defensa. 
 

A proposta do tribunal correspóndelle á CAPD, despois de oír o/a director/a da tese (ou de ser o caso, o/a titor/a). Propoñerá unha relación de seis membros do tribunal que avaliará a tese. A Comisión Permanente da EIDO aprobará e o órgano competente nomeará o tribunal de cinco membros de entre os seis membros propostos pola CAPD.
 

En el caso de tesis presentadas por compendio de publicaciones, no podrán formar parte del tribunal los/las coautores/las de las publicaciones. Se aplica lo mismo si alguno de los capítulos está basado en un artículo ya publicado como anexo a la tesis. Tampoco podrá formar parte del tribunal la persona responsable de la estancia.

A tese debe incluír un mínimo de tres artigos de investigación, publicados ou con aceptación definitiva para a súa publicación. Os artigos deben estar editados en revistas indexadas na listaxe do ámbito correspondente do Journal Citation Reports (SCI e/ou SSCI). Nas áreas en que non sexa aplicable este criterio, poderá substituírse polas bases relacionadas pola Comisión Nacional Avaliadora da Actividade Investigadora (CNEAI) para estas áreas.
 

O profesorado dos corpos docentes universitarios poderá formar parte dos tribunais de teses de doutoramento aínda que estean en situación de excedencia, xubilación, servizos especiais ou en comisión de servizos.

A lei determina que as teses deben publicarse en aberto. Non obstante, en caso de conflito, existe a posibilidade de solicitar o aprazamento da publicación da tese en aberto. Nas teses por compendio de artigos non existe este problema porque os traballos xa foron aceptados previamente para a súa publicación e así se fai constar ao publicar a tese.
 

Si, é posible sempre e cando se cumpran todos os requisitos establecidos para cada unha delas. A empresa na que se traballa ten que estar de acordo en que o/a doutorando/a realice unha estadía de investigación de polo menos tres meses nun centro estranxeiro.
 

Si, enviando una solicitude de preinscrición por cada un dos programas solicitados. En caso de ser admitido en varios, a matrícula só poderá realizarse nun deles.
 

Poderán dirixir teses de doutoramento todas as persoas doutoras españolas ou estranxeiras con experiencia investigadora acreditada, sempre e cando estean autorizadas pola Comisión Académica do Programa de doutoramento. No caso de que non pertenza ao programa (consultar os recursos humanos en cada Programa de doutoramento),deberá ter un/unha titor/a dentro do programa.
 

Si, sempre que a Comisión Académica o autorice, por motivos xustificados, oídos o doutorando e o director/a ou codirectores/as
 

TESEO é unha base de datos coa a información das teses de doutoramento. A páxina do Ministerio de Educación está creada para permitirlles ás persoas que se doutoren no futuro, introducir os datos da súa tese no sistema. O sistema controlará os distintos pasos polos que pasa a tese e, unha vez aprobada esta, quedará almacenada no sistema para poder ser consultado dende Internet.

É a persoa que, sendo director ou titor dun doutoramento, se encarga de dar traslado á aplicación informática e de xestionar as distintas actividades achegadas polo alumnado para o seu documento de actividades e o plan de investigación. 
 

A tese poderá ser codirixida por un máximo de dúas persoas, sempre que concorran razóns académicas, de interdisciplinaridade ou sexa desenvolvida en colaboración nacional ou internacional. Á codirección necesita autorización da CAPD.
 

Soamente nos casos de teses en cotutela ou doutoramento industrial.

No tenemos formulario. Cada institución emite su informe en un documento en el que debe identificarse la universidad o el organismo de investigación que lo emite mediante su anagrama o logotipo, una descripción de la tesis y la firma y sello de la institución. Esos informes deben estar en español, gallego o inglés para que lo puedan entender los y las evaluadoras.