Procedure and deadlines

 

Antes do inicio das prácticas, as persoas titoras ou coordinadoras académicas ou as unidades de apoio a centros e departamentos deberán asegurarse de que o convenio estea asinado.

Non se poderá tramitar ningunha práctica na aplicación de xestión de prácticas curriculares se previamente o convenio ca entidade non aparece en estado «asinado» na aplicación para a xestión de convenios.

Prazo: polo menos dúas semanas antes do inicio da práctica.

Nota: no caso de convenios que non se axustan ao modelo normalizado ou se a entidade colaboradora é unha entidade pública necesitaranse polo menos seis meses.

 

A Área de Emprego e Emprendemento, na primeira semana de setembro, abrirá o curso académico que corresponda para que, a continuación, se poidan abrir convocatorias para cada titulación e materia.

 

A persoa responsable da xestión das prácticas en cada centro será quen de introducir, para cada materia de prácticas e convocatoria, os datos do estudantado, da entidade colaboradora, das persoas titoras, das condicións e do programa formativo das prácticas.

Todo o estudantado matriculado en prácticas deberá ter introducido o seu NUSS (número de afiliación á Seguridade Social) e o seu NIE no seu perfil da secretaria virtual da UVigo antes de tramitarse a práctica.

 

Tras introducir o estado da práctica na aplicación, debe de pasar ao estado «validada».

Unha vez adxudicada a práctica, o estudantado deberá asinar os anexos I e III, xerados a través da aplicación e coa sinatura da persoa que o titoriza na UVigo. 

O estudantado deberá asinar os anexos I e II enviados pola persoa responsable da xestión da práctica na UVigo.

Para considerarse debidamente formalizada, cada práctica terá que ter xerados os anexos I, II e III a través da aplicación e ser debidamente tramitados para as súas sinaturas polas tres partes asinantes

Ningún estudante poderá incorporase a súa práctica –sexa realizada de forma presencial, mixta ou virtual– sen o citado anexo.

Non se admitirán modificacións nas datas de inicio e de fin e do calendario previsto para a realización das prácticas se non é por causa de forza maior debidamente acreditada (baixa, enfermidade…).

Prazo: a formalización de cada práctica debe efectuarse polo menos unha semana antes do seu comezo.

 

A Área de Emprego e Emprendemento xunto co Servizo de Retribucións e Seguros Sociais da UVigo seran quen de intermediar no procedemento das altas e baixas na Seguridade Social a partir dos datos introducidos na aplicación de xestión de prácticas curriculares. 

As altas na SS poderán executarse correctamente sempre que o estudantado teña incluído correctamente o NIE e o NUSS no seu perfil en SIGMA. 

Prazos: as altas na SS tramitaranse cinco días laborais antes da data de inicio de cada práctica  e tramitaranse as baixas cinco días despois da data de fin. Os días efectivos de prácticas tamén se tramitarán cinco días despois.

 

As persoas titoras na entidade e na UVigo e o/a estudante  deberán cubrir os anexos IV, V e VI respectivamente, a través dunha que lle será achegado ao seu correo electrónico dende a aplicación de prácticas. 

A persoa responsable no centro será quen de facer o seguimento da sinatura destes anexos.

Estes datos poderán ser usados pola Área de Calidade da Universidade de Vigo para os seus informes.

Prazo: a avaliación de cada práctica debe efectuarse durante o mes seguinte á súa finalización.

 

 


 

Máis información:

Unidade de Emprego e Emprendemento
Edificio Miralles
As Lagoas, Marcosende
36310 Vigo

Linkedin