Regulation and documents

This content is currently not available in English


Atopa aquí a normativa e a documentación sobre os procedementos para a realización, seguimento e acreditación de prácticas académicas para estudantes.

Normativa xeral

Normativa da Universidade de Vigo

Instrucións sobre o procedemento para a realización das prácticas académicas externas:


Modelos e documentos para a formalización de convenios e acordos internos


A Universidade de Vigo utilizará o seu propio modelo de convenio de cooperación educativa aprobado en Consello de Goberno. Só se asinará un convenio por empresa que cubrirá as prácticas curriculares e extracurriculares, ofertadas en calquera dos centros da Universidade de Vigo tanto para ensinos de grao como de máster ou para ambos, así como para plans anteriores a Bolonia.

Para a formalización do convenio deberá achegarse á Área de Emprego e Emprendemento o seguinte documento:

Para a realización de prácticas en servizos e dependencias da propia Universidade de Vigo, o convenio substituirase por un acordo escrito interno, asinado pola persoa responsable do servizo ou dependencia en que se realizan as prácticas e a persoa responsable académica do centro de que depende a titulación. O citado acordo deberá ter o visto e prace da Xerencia ou da Vicerreitoría de Organización Académica e Profesorado e irá acompañado do compromiso de confidencialidade e deber de segredo.


Documentación para a formalización de prácticas académicas externas


Documentación acorde coa normativa en vigor (aprobada polo Consello de Goberno o 24 de maio de 2012)


Formalización

O seguinte formulario deberá asinarse por triplicado. Unha copia lle corresponderá ao estudante, outra ao titor da empresa e outra ao centro.

Seguimento

Acreditación

Modificación da modalidade ou suspensión das prácticas externas debido á covid-19

Reincorporación ás prácticas externas


Documentación acorde coa nova normativa (aprobada polo Consello de Goberno o 29 de abril de 2021)

Esta documentación estará en periodo transitorio ata a entrada en vigor do novo regulamento de prácticas académicas externas. Isto supón que, para a xestión das prácticas, se pode optar pola documentación recollida no apartado anterior ou pola que se axusta ao novo regulamento.

 

Máis información:

Área de Emprego e Emprendemento
Edificio Miralles
As Lagoas, Marcosende
36310 Vigo
+34 986 814 036
areaemprego@uvigo.gal