Grao en Relacións Laborais e Recursos Humanos

Características

Campus: Vigo
Tipo: Undergraduate program
Créditos ECTS totais: 240
Modalidade: Presencial
Prazas: 65
Número de cursos: 4
Código:
V08G211V01

Área de coñecemento

Área de Ciencias Sociais e Xurídicas

Coordination of the degree

María Belén Fernández Docampo

  Descrición

  Este grao pretende proporcionar unha formación integral e multidisciplinar no ámbito socio-laboral para deseñar e implantar estratexias e políticas de recursos humanos e intervención no mercado de traballo, así como participar na comunicación en diversos ámbitos de actuación coma o asesoramento laboral, xestión e dirección de persoal, etc.

  Asesoría: consultoría de empresas e asesoría laboral, arbitraxe-asesoría en negociacións, asesoría en convenios colectivos, asesoría para avaliar condicións de traballo, asesoramento fiscal e contable, en xubilacións, pensións, desemprego, seguridade e hixiene no traballo…
  Prevención de riscos laborais: control e prevención en cuestión de seguridade e hixiene no traballo, control de medidas de seguridade na empresa, colaboración cos servizos médicos de empresa
  Representación e mediación en conflitos traballador/a-empresario/a, administrativa e xudicial
  Xestión: xestión e organización de departamentos de persoal, xerencia de institucións, asociacións, empresas; xestión de asuntos relacionados coa contratación, xestión de prestacións á Seguridade Social

  Estudantado interesado no desenvolvemento das diversas profesións de contido xurídico, tanto mediante o exercicio autónomo da profesión como a través de oposición ou outros sistemas de selección para o emprego público; tamén e de forma especial, mediante a incorporación ao mundo empresarial.