Court of Guarantees

This content is currently not available in English

O Tribunal de Garantías é o comisionado do Claustro da Universidade de Vigo para a defensa dos dereitos dos membros da comunidade universitaria

O Tribunal de Garantías, para o desenvolvemento das súas funcións, poderá:

 • Esixir, de oficio ou a pedimento da parte interesada, toda a información que considere oportuna para o cumprimento dos seus fins.
 • Presentarlle informes ao Claustro e, se é o caso, propostas de repercusión dos danos estimados.
 • Xestionar, diante dos órganos competentes, a corrección dos defectos observados no seu funcionamento.
 • Requirir do órgano universitario competente a satisfacción do oportuno interese lexítimo.
 • Propoñerlle ao Claustro un voto de censura contra o titular dun órgano unipersoal que, a pesar dos requerimentos, non modifique a súa conduta contraria ao dereito.
 • Actuar como mediador cando sexa requirido.

 

 • Ana Belén Martínez Piñeiro
  PAS Biblioteca Central Vigo
  Vogal
 • Guillermo de Oca Cancela
  PAS Escola de Enxeñaría Industrial
  Vogal
 • Francisco Jesús Rey Losada
  PDI-A Escola de Enxeñería Industrial
  Vogal
 • Sara M.ª Torres Outón
  PDI-B Fac. CC. Sociais e da Comunicación e Fac. CC. da Educación e do Deporte
  Vogal
 • Mª Belén Priego Iglesias
  Secretaria do Valedor Universitario

Calquera membro da comunidade universitaria poderá presentar queixas, reclamacións ou consultas, individuais ou colectivas ante o Tribunal de Garantías. Presentaranse por escrito en calquera rexistro da Universidade de Vigo ou enviaranse por correo, e figurarán os datos persoais e a sinatura da ou das persoas interesadas, o número do DNI e o domicilio para os efectos de notificación.

Condicións mínimas para presentar as queixas

 • Ter recorrido previamente ante as instancias administrativas ou os órganos de goberno.
 • Que non sexan anónimas.
 • Non ter recorrido a instancias xudiciais.
 • Non estar pendentes de expediente administrativo sancionador.
 • Non ter pasado máis de dous meses desde que se tivera coñecemento dos feitos.

Tramitación das queixas

As actuacións do Tribunal poderán iniciarse de oficio ou por instancia de parte. O Tribunal de Garantías, nun prazo máximo de 15 días, xustificará o recibimento das queixas ou reclamacións recibidas e emitirá contestación motivada, respecto de se procede ou non a súa admisión a trámite. En todos os casos, comunicaráselles ás persoas interesadas a motivación que fundamentou a inadmisión. O anterior non impedirá, non obstante, a investigación sobre os problemas xerais suscitados por estas queixas.

Podes atopar un modelo de instancia ao final da páxina, na sección de Documentación Asociada.

 

Discursos do defensor universitario (DU)

Ponencias do defensor universitario 

Convenios

Máis información:

Edificio Filomena Dato, 2º andar
As Lagoas, Marcosende
36310 Vigo
+34 986 813 830 | +34 986 813 829
tgarant@uvigo.es 

Documentación asociada

Modelo de instancia [PDF]194.67 KB