Mensaje de estado

El próximo miércoles día 26 de enero el portal estará fuera de servicio entre las 08:30 y las 9:30 debido a una intervención programada.

Electoral Commission

This content is currently not available in English

A Comisión electoral organiza e supervisa os actos electorais para garantir a transparencia  de todo o proceso. Analiza e resolve calquera incidencia durante unha elección, ademais de realizar o reconto dos votos e proclamar os resultados finais. 

Regúlase no artigo 8 do Regulamento electoral xeral da Universidade de Vigo. 

Ten por función resolver as reclamacións presentadas contra as decisións adoptadas polas xuntas electorais dos centros e dos departamentos, así como regular as eleccións do reitor ou reitora e dos membros do Claustro, aprobando o calendario, os censos e o procedemento das eleccións. Ademais, será o órgano competente para coñecer e resolver todos os problemas e dúbidas que se poidan presentar nestas e demais eleccións consideradas nos Estatutos da Universidade de Vigo.

Estará composta por:

 • A reitora ou reitor, que a preside, quen poderá delegar nun dos vicerreitores/as.
 • O secretario/a xeral da universidade.
 • 12 membros elixidos polo Claustro, dos que tres corresponderán ao profesorado doutor con vinculación permanente á universidade, tres a outro persoal docente e investigador, tres ao estudantado e tres ao persoal de administración e servizos.

Membros

 • Manuel Joaquín Reigosa Roger
  Presidente
 • Miguel Ángel Michinel Álvarez
  Secretario
 • Alberto Dafonte Gómez
  PDI-A
 • Carlos Garrido Suárez
  PDI-A
 • Alma María Gómez Rodríguez
  PDI-A
 • Óscar Ferreiro Vázquez
  PDI-B
 • Pedro González Santamaría
  PDI-B
 • Manuel Isorna Folgar
  PDI-B
 • Javier Novas Míguez
  PAS
 • María José Ríos Santomé
  PAS
 • Jesús de Andrés Iglesias
  PAS
 • Jessica Alejandra Carmona Ramírez
  Estudante
 • Diego Casas Rodríguez
  Estudante
 • Luis Saúl Cid Vera
  Estudante