Vice-chancellorship of Students Recruitment and University Extension

This content is currently not available in English

 

 • Susana Rodríguez Barcia
  Directora de Área de Captación de Alumnado
  +34 986 130 262
  dircaptacion@uvigo.gal
 • Maruxa Álvarez Jiménez
  Directora de Área de Emprego e Emprendemento
  +34 986 818 710
  emprego@uvigo.gal

 • A promoción e a difusión da oferta académica da universidade, así como a proxección da universidade na vida cultural e deportiva do territorio de influencia da Universidade de Vigo.
 • As relativas á captación e ao acceso do alumnado da universidade.
 • As correspondentes ao aloxamento e ao transporte.
 • As de organización, fomento, celebración e seguimento de actividades de extensión universitaria, así como de atención e información á comunidade universitaria.
 • O recoñecemento de créditos ao estudantado pola realización de actividades universiarias complementarias, así como a convocatoria, xestión e recoñecemento de prácticas externas.
 • As relacionadas co recoñecemento, defensa e vixilancia dos dereitos e deberes do estudantado, incluídas as relativas á avaliación e á cualificación do alumnado.
 • A proposta e a xestión de actuacións para mellorar a formación transversal do estudantado.
 • A supervisión da execución dos procesos para conceder bolsas e axudas convocadas por outras institucións públicas ou privadas, incluída, se é o caso, a presidencia ou a representación da universidade nos distintos órganos que se constitúan para a súa xestión.
 • As relacionadas co fomento do emprego e do emprendemento do estudantado.
 • O deseño, planificación e xestión dos programas de mobilidade e intercambio no marco do Estado.
 • As relativas ás relacións da universidade cos seus egresados e egresadas.
 • As referidas á convocatoria de bolsas propias no ámbito das competencias delegadas nos puntos anteriores e os seus procedementos derivados.
 • As referidas á convocatoria e concesión das bolsas de estudo propias destinadas a subvencionar as actividades académicas do alumnado da universidade.

 

Axenda

 

Edificio Miralles
As Lagoas, Marcosende
36310 Vigo
+34 986 813 586
estudantes@uvigo.gal