Rector

Manuel Joaquín Reigosa Roger, reitor da Universidade de Vigo
 

Professor at the Universidade de Vigo since its creation in 1990, graduate in Biology and Philosophy from the Universidade de Santiago de Compostela, where he also obtained a PhD in Biology. Professor of Vegetable Physiology at the University, he was a regular member of governing bodies. It is worth highlighting his work in the three statutes commissions, including the constituent one. 

As a governmental responsibilities, he was secretary of the University College of Vigo, director of the R+D Office, deputy vice-rector for Research, twice dean of the Faculty of Science of Vigo (now divided into three faculties), director of the Department of Vegetable Biology and Soil Science and vice-rector of Research. 

Manuel Reigosa also coordinated a master's degree (Terrestrial Ecosystems) and chaired the academic committee of a doctoral programme, which at the time was awarded a mention for excellence. 

He is the author of more than 100 research articles and editor of five books for publishers such as Kluwer and Springer, among others. With six six-year research fellowships and six five-year teaching fellowships, he is currently involved in editorial work, including work as editor-in-chief of two JCR journals (Thalassas and Allelopathy Journal) and participation as associate editor in three others (PLOS ONE, Acta Physiologia Plantarum and Weed Biology and Management).

 

 

Organización

 • Impulsar e planificar xunto co reitor e o vicerreitor de Planificación e Sostibilidade as liñas de actuación no ámbito da sostibilidade da Universidade de Vigo
 • Deseñar e coordinar a elaboración de medidas e de políticas de carácter sostible, así como asesorar as unidades implicadas na súa implantación (departamentos, decanatos, direccións e servizos).
 • Promover, coordinar e supervisar as actuacións no ámbito da eficiencia enerxética dos centros (prevención e redución do impacto ambiental da actividade universitaria) que contribúan ao plan SUVI.
 • Promover a participación da Universidade de Vigo en redes nacionais e internacionais de sostibilidade.
 • Representar a Universidade de Vigo nos foros, reunións, eventos etc. nos que se traten temas de sostibilidade. 
 • Calquera outra función no ámbito da sostibilidade delegada polo reitor ou encomendada polo vicerreitor de Planificación e Sostibilidade. 

Jacobo Porteiro Fresco
Adxunto ao reitor para a Sostibilidade
porteiro@uvigo.gal

 • Asesorar al equipo de gobierno en cuestiones relacionadas con los sistemas de información, tecnologías de la información y las comunicaciones, seguridad de la información y de transformación digital de la Universidad.
 • Tras su aprobación, realizar el seguimiento y la ejecución de los diferentes proyectos en el ámbito de las TIC y de la transformación digital.

Martín López Nores
Adjunto al rector para la Transformación Digital
mlnores@uvigo.gal

 • Levar a cabo tarefas de mediación cando o requiran directamente os membros da comunidade universitaria ou por derivación de vicerreitorías, centros, departamentos e servizos.
 • Formar a comunidade universitaria, especialmente os cargos académicos e as persoas xestoras, en «xestión e resolución de conflitos: habilidades de comunicación e técnicas de mediación».
 • Deseñar e aplicar campañas de sensibilización e de difusión sobre os beneficios da convivencia positiva para as persoas, os grupos e as organizacións, dentro da Universidade de Vigo.
 • Realizar campañas de difusión sobre os beneficios dos métodos alternos de resolución de conflitos, en especial da mediación, dentro e fóra da institución.
 • Impulsar redes de colaboración da Unidade de Convivencia e Xestión Positiva de Conflitos, dentro e fóra da institución, para optimizar os recursos.
 • Calquera outro encargo requirido dentro do seu ámbito de actuación.

Francisca Fariña Rivera
Directora da Unidade de Convivencia e Xestión Positiva de Conflitos
convive@uvigo.gal

O delegado de Protección de Datos é unha figura independente con funcións de información, asesoramento e supervisión das actividades de tratamento das que é responsable a Universidade de Vigo. Así mesmo, ten a función de cooperar coa Axencia Española de Protección de Datos e de actuar como punto de contacto da autoridade de control para cuestións relativas aos ditos tratamentos. Tanto a súa posición como as súas funcións están reguladas nos artigos 37 a 39 do Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello, do 27 de abril de 2016, relativo á protección das persoas físicas no que respecta ao tratamento de datos persoais e á libre circulación destes datos e polo que se derroga a Directiva 95/46/CE (Regulamento xeral de protección de datos) e nos artigos 34 a 37 da Lei orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de protección de datos persoais e garantía dos dereitos dixitais.

Miguel Á. Michinel Álvarez
Delegado de Protección de Datos
dpd@uvigo.gal

A Inspección de Servizos da Universidade de Vigo creouse, de acordo co previsto nos vixentes Estatutos da Universidade de Vigo, para velar polo correcto funcionamento dos servizos e facilitar a prevención e a solución de conflitos internos de carácter xurídico, incluída a tramitación de informacións reservadas e a instrución de procedementos disciplinarios cando proceda. 

Exerce as súas funcións, en colaboración e co máximo respecto, sobre os centros, departamentos, servizos e unidades universitarios (agás sobre os centros adscritos) así como en relación ao persoal docente e investigador e ao estudantado, actuando con discreción e confidencialidade nos procedementos que correspondan. 

María José Bravo Bosch
Directora da Inspección de Servizos
+34 988 368 834 
inspeccion@uvigo.gal

A Unidade de Igualdade de Oportunidades é o instrumento político responsable da incorporación transversal do principio de igualdade efectiva entre mulleres e homes, en todas as áreas da comunidade universitaria. En liña co obxectivo de desenvolvemento sostible 5 da Axenda 2030, busca a igualdade real e efectiva entre mulleres e homes na nosa institución académica. 

As súas funcións son: 

 • Promover medidas que garantan a igualdade de acceso á investigación e aos estudos universitarios, ao traballo e á promoción profesional das mulleres e dos homes da Universidade de Vigo.
 • Seguir o desenvolvemento e o cumprimento da lexislación e dos plans e medidas que se adopten na materia.
 • Deseñar, en colaboración co equipo de goberno, as políticas de igualdade de xénero da institución. 
 • Implantar, seguir e avaliar os plans de igualdade. 
 • Asesorar os centros, órganos e servizos para integrar a perspectiva de xénero en toda a actividade universitaria. 
 • Fomentar o coñecemento na comunidade universitaria do alcance e do significado do principio de igualdade de xénero. 
 • Realizar accións de formación e de sensibilización para lograr unha contorna igualitaria e libre de violencias.

Águeda Gómez Suárez
Directora da Unidade de Igualdade de Oportunidades
+34 986 813 419
igualdade@uvigo.gal

O delegado do reitor na Comisión Interuniversitaria de Galicia (CiUG) desenvolve as atribucións ás que fai referencia o artigo 16 do Real decreto 1892/2008, do 14 de novembro, como responsable da comisión organizadora das probas de acceso á universidade. Ademais, en Galicia, son competencia da CiUG os procesos de acceso e de admisión ás tres universidades públicas galegas, en virtude da orde do 24 de marzo de 2011. O traballo está organizado atendendo aos principios de distrito único, autonomía universitaria, coordinación do proceso e xestión integral baixo a idea xeral de modelo conxunto con procedementos idénticos e únicos para todo o distrito.

Iván Area Carracedo
Delegado do reitor na Ciug
area@uvigo.gal

 • Carmen Estévez Caamaño
  Xefa da Secretaría do equipo de goberno
  +34 986 813 590
  sreitor@uvigo.gal

 

Mailbox

 

Further information:

Edificio Exeria
As Lagoas, Marcosende
36310 Vigo
+34 986 813 590
sreitor@uvigo.gal

Linkedin