Programa de Doutoramento en Xestión e Resolución de Conflictos. Menores, Familia e Xustiza Terapéutica

Área de conocimiento

Área de Ciencias Sociais e Xurídicas

Centro al que se adscribe

Coordinación del título

Esther María Pillado González

Información administrativa

Escuela Internacional de Doctorado

Campus

Vigo

Código RUCT

5600871
 • Eladio Medel Iglesias

  Nome: Compliance. Modelo e sistema de prevención penal
  Fecha de lectura:
  Directores:

  Esther María Pillado González, FernandoAntonio Vázquez-Portomeñe Seijas, Gumersindo Guinarte Cabada

 • Alejandra Marlene Gómez Barrera

  Nome: A medida de internamento imposta no novo sistema penal para adolescentes en México. Estudo comparado co internamento en España
  Fecha de lectura:
  Directores:

  Esther María Pillado González, , , , ARNULFO SÁNCHEZ GARCÍA

 • María Silvia Oyhamburu

  Nome: Contrastando o paradigma da Xustiza Terapéutica na provincia de Buenos Aires, Arxentina: da aplicación do procedemento xudicial penal sobre adolescente infractor aos efectos que xera.
  Fecha de lectura:
  Directores:

  Francisca Fariña Rivera

 • Javier Diz Casal

  Nome: Imaxinarios sociais da emigración nunha comunidade tutelada de nenos, nenas y xóvenes tetuaníes
  Fecha de lectura:
  Directores:

  Fatima Braña Rey

Descrición

O Programa de Doutoramento en Xestión e Resolución de Conflitos. Menores, Familia e Xustiza Terapéutica pola Universidade de Vigo é un Programa de Doutoramento de carácter multidisciplinar rexido polo RD 99/2011, de 28 de xaneiro, que se oferta dende o curso académico 2013/2014. Inclúe liñas de investigación do ámbito xurídico, psicolóxico e socieducativo; e por iso, está particularmente dirixido a titulados no ámbito das “Ciencias Sociais e Xurídicas”, entre os que teñen preferencia os titulados en Dereito, Psicoloxía, Traballo Social, Socioloxía e Educación.
As liñas de investigación incluídas neste Programa de Doutoramento son as seguintes:

Ámbito Xurídico
• Dereitos fundamentais do menor.
• Protección do menor en situación de risco e desamparo no ámbito nacional e internacional.
• Reinserción do menor en conflito coa lei penal.
• O dereito de familia dende unha perspectiva nacional e internacional.
• Servizos públicos e estado social.
• Solución extraxudicial de conflitos no ámbito administrativo.
• Resolución de conflitos no ámbito internacional.
• Protección dos dereitos do cidadán na sociedade da información.
• Resolución de conflitos a través do proceso e outros métodos alternativos. Xustiza Terapéutica.

Ámbito Psicosocial
• Psicología xurídica do menor.
• Psicología xurídica da familia.
• Xénero e igualdade.
• Intervención social con menores e familia.
• Xustiza terapéutica.
• Configuración social dos menores en situación de risco e conflito.

Año de comienzo impartición: 2013
Fecha publicación en el DOG:
Fecha publicación en el BOE:
Plazas de nuevo ingreso: 12

 • Dereitos fundamentais do menor
 • Protección do menor en situación de risco e desamparo no ámbito nacional e internacional
 • Reinserción do menor en conflito coa lei penal
 • O dereito de familia dende unha perspectiva nacional e internacional
 • Servizos Públicos e Estado Social
 • Solución extraxudicial de conflitos no ámbito administrativo
 • Resolución de conflitos no ámbito internacional
 • Protección dos dereitos do cidadán na sociedade da información
 • Resolución de conflitos a través do proceso e outros métodos alternativos. Xustiza Terapéutica
 • Psicoloxía xurídica do menor
 • Psicoloxía xurídica da familia
 • Xénero e Igualdade
 • Intervención social con menores e familia
 • Xustiza Terapéutica
 • Configuración social dos menores en situación de risco e conflito

El Real Decreto 99/2011 de 28 de enero, por el que se regulan las enseñanzas oficiales de doctorado, establece en su artículo 10.3 que los programas de doctorado se deberán someter a un procedimiento de avaluación cada seis años a efectos de la renovación de la acreditación a la que se refire el artículo 24 del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre.

En este contexto la ACSUG, en base a los criterios definidos por la REACU, y de acuerdo con los estándares internacionales de cualidad, establece las líneas básicas de actuación para los procesos de verificación, seguimiento, modificación y renovación de la acreditación (VSMA).

En la Escuela Internacional de Doctorado (Eido) junto con el Área de cualidad de la Uvigo se está trabajando en el diseño de un Sistema de Garantía de la Cualidad (SGC) que facilite los procesos derivados de las directrices nacionales e internacionales en materia de cualidad.