Estadías para realizar o TFG e o TFM

Os plans de estudos de grao e mestrado do Espazo Europeo de Educación Superior (EEES) conclúen coa presentación e a defensa dun traballo fin de grao (TFG) e un traballo fin de mestrado (TFM), respectivamente. Estes traballos son obrigatorios e deben ter entre 6 e 30 créditos. Ademais, terán que realizarse na fase final do plan de estudos, estar enfocados á avaliación de competencias asociadas ao título e ter asignado un titor/a académico que oriente o estudantado no seu desenvolvemento. Por todo isto, este será un bo momento para achegar a natureza do TFG/TFM a unha empresa.

Para que a empresa ou a institución poida participar na elaboración de propostas do TFG/TFM debe subscribirse un convenio específico para tal efecto coa Universidade de Vigo. A tramitación deste tipo de convenio realizarase sempre á instancia dun profesor/a da Universidade de Vigo.

A diferenza das prácticas en empresas, a realización dunha estadía nunha empresa para levar a cabo un TFG/TFM tende a basearse en proxectos ou en ideas reais da entidade externa colaboradora.

Aínda que a autoría do TFG/TFM sempre será do estudantado, non obstante, a empresa ou a institución e o/a estudante poderán asinar acordos polos que o alumno/a lle ceda os dereitos sobre o traballo á empresa ou á institución. Calquera acordo de tipo legal, como a cesión de dereitos, deberase convir na primeira toma de contacto entre a empresa/institución e o/a estudante.

Como organizar un convenio para realizar un TFG/TFM nunha empresa ou entidade?


Empresa/Institución

A empresa ou a institución deberá contactar cun profesor/a da Universidade de Vigo para que inicie o proceso de tramitación do convenio. 

Docente que tramita o convenio

A tramitación do convenio farase a través da aplicación de convenios. No caso de non estar dado de alta, enviarase unha solicitude á Área de Emprego e Emprendemento por correo electrónico a areaemprego@uvigo.gal

Participación da empresa na proposta de TFG/TFM

Unha vez subscrito o convenio de colaboración, a empresa ou a institución poderán promover tantas propostas como desexen. Para isto, por cada proposta de TFG/TFM utilizarase unha copia do anexo; unha vez cuberto, o anexo enviaráselle por correo electrónico ao/á docente contactado. Todas as suxestións de propostas de TFG/TFM, antes de ser elevadas a proposta, serán estudadas polas persoas coordinadoras das titulacións correspondentes para a súa confirmación.

Proposta de TFG/TFM por parte da empresa

No caso de non ter contactado con ningún profesor/a, a elaboración das propostas de TFG e TFM podería facerse a través do programa Colmea de Ideas, entre os meses de maio e agosto, antes do inicio do curso. 
 

Documentación

  • Convenio (gl | es)
  • Anexo I (gl | es)
  • Protocolo de confidencialidade (gl | es)

Preguntas frecuentes sobre as estadías para realizar o TFG e o TFM

Si, a realización dos TFG e TFM, aínda que estes inclúan estadías en entidades externas, non son prácticas académicas e polo tanto estas estadías non están reguladas nin polo RD 592/214 que as regula, nin polas normativas internas de prácticas. 
 

No caso de non estar dado de alta, deberá solicitalo ao personal da Área de Emprego e Emprendemento por correo electrónico ao enderezo areaemprego@uvigo.gal
 

Ao igual que as prácticas curriculares, os TFG e TFM son materias dos plans de estudos, polo que a súa xestión, como a do resto das materias, lles corresponde aos centros. 
 

Non, existe un documento elaborado especificamente para formalizar a colaboración específica entre un alumno/a e unha empresa coa que xa se teña asinado un convenio de TFG/TFM. 
 

Non, os ECTS da materia TFG/TFM reflicten o máximo de horas que o alumnado podería estar na empresa. Non obstante, a duración da estadía depende do acordado polo centro ou especificamente polas persoas titoras. Sempre pode ser inferior se na distribución dos ECTS se ten en conta o traballo autónomo do alumnado fóra da entidade externa.
 

Si, aínda que no protocolo de confidencialidae que acompaña o convenio inclúense unhas pautas básicas de protección e de autoría, existen entidades que, pola natureza da súa actividade, requiren protocolos máis estritos. Sempre que exista un acordo entre as persoas titoras e o estudantado e se a entidade é de interese para ambas as partes, pódese asinar unha nova documentación. En caso de dúbida pódese contactar por correo electrónico coa delegada de protección de datos da Universidade de Vigo no enderezo dpd@uvigo.gal
 

Máis información:

Unidade de Emprego e Emprendemento
Edificio Miralles
As Lagoas, Marcosende
36310 Vigo

Linkedin