Normativa e documentación

Atopa aquí a normativa e a documentación sobre os procedementos para a realización, seguimento e acreditación de prácticas académicas para estudantes.

Normativa

Xeral

Da Universidade de Vigo

Instrucións sobre o procedemento para a realización das prácticas académicas externas:

Documentación

Modelos e documentos para a formalización de convenios e acordos internos

A Universidade de Vigo utilizará o seu propio modelo de convenio de cooperación educativa aprobado en Consello de Goberno. Só se asinará un convenio por empresa que cubrirá as prácticas curriculares e extracurriculares, ofertadas en calquera dos centros da Universidade de Vigo tanto para ensinos de grao como de máster ou para ambos, así como para plans anteriores a Bolonia.

Para a formalización do convenio deberá achegarse á Área de Emprego e Emprendemento o seguinte documento:

Para a realización de prácticas en servizos e dependencias da propia Universidade de Vigo, o convenio substituirase por un acordo escrito interno, asinado pola persoa responsable do servizo ou dependencia en que se realizan as prácticas e a persoa responsable académica do centro de que depende a titulación. O citado acordo deberá ter o visto e prace da Xerencia ou da Vicerreitoría de Organización Académica e Profesorado e irá acompañado do compromiso de confidencialidade e deber de segredo.

Modelos e documentos para a formalización de convenios e acordos externos


Formalización

O seguinte formulario deberá asinarse por triplicado. Unha copia lle corresponderá ao estudante, outra ao titor da empresa e outra ao centro.

Seguimento

Acreditación

 

Máis información:

Área de Emprego e Emprendemento
Edificio Miralles
As Lagoas, Marcosende
36310 Vigo
+34 986 813 480
areaemprego@uvigo.es