Programa de Doutoramento en Ciencias Mariñas, Tecnoloxía e Xestión

Área de coñecemento

Área de Ciencias
Área de Ciencias Sociais e Xurídicas
Área de Enxeñaría e Arquitectura

Centro ao que se adscribe

Coordinación do título

Ana María Bernabéu Tello

Información administrativa

Escola Internacional de Doutoramento

Campus

Vigo

Código RUCT

5601371
Data publicación no DOG:
Data publicación no BOE:
Prazas de novo ingreso: 30

 • Interacción de los clusters atómicos cuanticos con la materia viva
 • Oceanografía Física
 • Oceanografía Xeolóxica
 • Teledetección
 • Redes de observación
 • Impacto sobre a costa, hidrografía e dinámica dos océanos
 • Impacto sobre a biodiversidade
 • Impacto sobre as redes tróficas
 • Impacto sobre os recursos explotabeis
 • Avaliación legal e económica do cambio global
 • Investigación nos recursos baseada no coñecemento dos ecosistemas
 • Avaliación do estado ecolóxico dos sistemas oceánicos
 • Avaliación de recursos pesqueiros e marisqueiros
 • Avaliación de recursos xeolóxicos
 • Economía, lexislación e xestión dos recursos mariños
 • Tecnoloxía aplicada á xestión dos recursos
 • Avaliación do impacto da explotación dos recursos
 • Ecoloxía mariña e cultivos
 • Alimentación e nutrición en acuicultura
 • Biotecnia e tecnoloxía aplicadas a acuicultura
 • Benestar animal
 • Biotecnoloxía aplicada á acuicultura
 • Floracións algais nocivas e biotoxinas mariñas
 • Patoloxía e inmunoloxía de organismos en cultivo
 • Economía, lexislación e xestión da acuicultura
 • Xenética e xenómica aplicada á acuicultura
 • Novos produtos de orixe mariña
 • Trazabilidade, calidade e seguridade dos alimentos mariños
 • Mercados, redes comerciais e valorización de productos do mar
 • Obtención, xestión e valorización de subproductos mariños
 • Modelización hidrodinámica e física de sistemas litorais e augas de transición
 • Xeoloxía costeira
 • Modelización do transporte sedimentario en sistemas fluviais e litorais
 • Fluxos de materias a través de fronteiras
 • Biodiversidade e ecoloxía litoral
 • Contaminación e impactos ambientais
 • Diagnóstico e resposta dos ecosistemas costeiros fronte ao cambio climático
 • Avaliación legal e económica dos ecosistemas costeiros e dos impactos ambientais
 • Análise e avaliación ambiental
 • Planificación espacial do litoral. Ordenación integral de zonas costeiras
 • Actividade económica costeira: avaliación e sustentabilidade
 • Gobernanza do medio mariño e costeiro, integración de políticas públicas terrestres e mariñas e responsabilidade social
 • Reservas mariñas
 • Uso turístico sostible do litoral
 • Sociedade e Patrimonio: Historia, poboación e conservación
 • Estructuras de protección costeira: tipoloxías de rompeolas e pantallas
 • Xestión integrada da zona costeira, recuperación e estructuras de protección
 • Recuperación de zonas costeiras. Praias e sistemas dunares, estratexias de xestión de sedimento e dragados
 • Seguridade, risco e responsabilidade
 • Organización dos dispositivos públicos de resposta ás crises
 • Deseño de obras marítimas, costeiras e portuarias
 • Proxectos, loxísticas e seguridade nas instalacións portuarias
 • Gobernanza en portos e actividade marítimas
 • Economía da enerxía. Regulación. Política Enerxética
 • Comunicacións , control e sinalización no mar
 • Eficiencia enerxética
 • Sistemas de abastecemento de enerxía eléctrica
 • Enerxías alternativas
 • Transporte marítimo, plataformas loxísticas e intermodalidade
 • Xestión da Empresa Marítima. Dereito de sociedades
 • Redes de coñecemento e innovación en actividades marítimas
 • Recursos humans en actividades marítimas. Dereito Laboral
 • Avaliación financeira e planificación
 • Mercado e relacións internacionais na empresa marítima
 • Competitividade e sostenibilidade
 • Oceanografía Química
 • Oceanografía Biolóxica
 • Impacto sobre os ciclos bioxeoquímicos
 • Equipamentos e sensores
 • Proxectos e deseño de obras marítimas. Loxística e seguridade
 • Gobernanza en portos e actividades marítimas
 • Comunicacións, control e sinalización no mar
 • Transporte marítimo, plataformas loxísticas e intermodalidade
 • Xestión da empresa marítima. Dereito de sociedades. Mercado e relacións internacionais
 • Recursos humanos en actividades marítimas
 • Avaliación financieira e planificación
 • Competitividade e sustentabilidade. Redes de coñecemento e innovación en actividades marítimas
 • Enerxías alternativas
 • Sistemas de abastecemento de enerxía eléctrica
 • Economía e eficiencia enerxética. Regulación. Política enerxética

O Real Decreto 99/2011 de 28 de xaneiro, polo que se regulan as ensinanzas oficiais de doutoramento, establece no seu artigo 10.3 que os programas de doutoramento deberán someterse a un procedemento de avaliación cada seis anos a efectos da renovación da acreditación á que se refire o artigo 24 do Real Decreto 1393/2007, de 29 de outubro.

Neste contexto a ACSUG, en base aos criterios definidos pola REACU, e de acordo cos estándares internacionais de calidade, establece as liñas básicas de actuación para os procesos de verificación, seguimento, modificación e renovación da acreditación (VSMA).

Na Escola Internacional de Doutoramento (Eido) xunto coa Área de calidade da Uvigo estase traballando no deseño dun Sistema de Garantía da Calidade (SGC) que facilite os procesos derivados das directrices nacionais e internacionais en materia de calidade.