Programa de Doutoramento en Estudos Lingüísticos

Área de coñecemento

Área de Artes e Humanidades

Centro ao que se adscribe

Coordinación do título

José María García-Miguel Gallego

Información administrativa

Escola Internacional de Doutoramento

Campus

Vigo

Código RUCT

5600874
 • Gervásio Absolone Chambo

  Nome: Revitalización dos ambientes participativos e interactivos na educación bilingüe en Mozambique a través de Translanguaging e do Cross-Cultural Learning
  Data de lectura:
  Directores:

  Fernando Ramallo Fernández

 • Ana Paula da Fonseca Lopes

  Nome: Proposta de Micro-Análise Multimodal de Interacción Cara a Cara: Un Estudo Exploratorio
  Data de lectura:
  Directores:

  María del Carmen Cabeza Pereiro

 • Daniel Pinto Pajares

  Nome: Representacións ideolóxicas das linguas: análise comparativa das ideoloxías lingüísticas nas clases altas galega e catalá
  Data de lectura:
  Directores:

  Susana Rodríguez Barcia

 • Ana Varela Suárez

  Nome: Lingua e demencia. Deseño e aplicación dun protocolo de coherencia discursiva
  Data de lectura:
  Tese con mención internacional
  Directores:

  Fernando Ramallo Fernández

 • Marta Peláez Torres

  Nome: A DIMENSIÓN PRAGMÁTICA DO ENSINO E APRENDIZAXE DE ELE. ESTRATEXIAS DE CORTESÍA NA FORMULACIÓN BOS DESEXOS E FELICITACIÓNS
  Data de lectura:
  Tese con mención internacional
  Directores:

  Inmaculada Concepción Baez Montero

Descrición

O programa de doutoramento Estudos lingüísticos está dirixido ás persoas con titulación universitaria que desexan afrontar o reto de facer unha tese relacionada coa linguaxe e as linguas.
As investigacións poderán versar sobre algún tema relacionado con
• A descrición das linguas (en especial a lingua española, a lingua galega e as linguas de signos) en calquera dos seus niveis
• A lingüística aplicada en diferentes vertentes (lexicografía e terminografía, ensino e aprendizaxe de linguas ou tecnoloxías lingüísticas)
• A análise do discurso e de calquera fenómeno relacionado co uso social das linguas
• A Lingüística histórica, a dialectoloxía e a historiografía lingüística
Trátase dun programa interuniversitario no que participa profesorado de Lingua Española, Lingua Galega e Lingüística Xeral das Universidades de Vigo e A Coruña.
Todo o profesorado do programa conta con acreditada experiencia investigadora

Ano comezo impartición: 2013
Data publicación no DOG:
Data publicación no BOE:
Prazas de novo ingreso: 7

 • Lexicografía/ dicionarios
 • Terminoloxía
 • Neoloxía
 • Onomástica e Toponimia
 • Lexicografía histórica
 • Fraseoloxía e paremioloxía
 • Historiografía lexicográfica
 • Semántica
 • Sintaxe
 • Morfoloxía
 • Lexicoloxía
 • Fonoloxía
 • Lingüística de corpus
 • Aprendizaxe de linguas
 • Modalidades visu-xestuales da linguaxe e linguas de signos
 • Tecnoloxías da linguaxe
 • Historiografía lingüística
 • Análise do discurso
 • Sociolingüística
 • Bilingïsmo e multilingüismo
 • Prágmatica
 • Tradicións discursivas cotiás
 • Gramática histórica
 • Lexicoloxía histórica
 • Edición textual
 • Lingua literaria
 • Dialectoloxía

Aplicacións da Psicolingüística

Conciencia Lingüística (Language Awareness) e Adquisición de Segundas Linguas en Contextos Multilingües

Modelos e Métodos na Lingüística Actual

Lingüística Aplicada

Lingüística de Corpus

Tecnoloxías Lingüísticas

Recursos Bibliográficos e Xéneros Científicos

Terminoloxía e Terminografía

Aspectos socioculturais e lingüísticos no ensino de segundas linguas

Aspectos socioculturais e lingüísticos no ensino de segundas linguas

Temas de lingüística contrastiva

O Real Decreto 99/2011 de 28 de xaneiro, polo que se regulan as ensinanzas oficiais de doutoramento, establece no seu artigo 10.3 que os programas de doutoramento deberán someterse a un procedemento de avaliación cada seis anos a efectos da renovación da acreditación á que se refire o artigo 24 do Real Decreto 1393/2007, de 29 de outubro.

Neste contexto a ACSUG, en base aos criterios definidos pola REACU, e de acordo cos estándares internacionais de calidade, establece as liñas básicas de actuación para os procesos de verificación, seguimento, modificación e renovación da acreditación (VSMA).

Na Escola Internacional de Doutoramento (Eido) xunto coa Área de calidade da Uvigo estase traballando no deseño dun Sistema de Garantía da Calidade (SGC) que facilite os procesos derivados das directrices nacionais e internacionais en materia de calidade.