Programa de Doutoramento en Xestión e Resolución de Conflictos. Menores, Familia e Xustiza Terapéutica

Área de coñecemento

Área de Ciencias Sociais e Xurídicas

Centro ao que se adscribe

Coordinación do título

Esther María Pillado González

Información administrativa

Escola Internacional de Doutoramento

Campus

Vigo

Código RUCT

5600871
 • Eladio Medel Iglesias

  Nome: Compliance. Modelo e sistema de prevención penal
  Data de lectura:
  Directores:

  Esther María Pillado González, FernandoAntonio Vázquez-Portomeñe Seijas, Gumersindo Guinarte Cabada

 • Alejandra Marlene Gómez Barrera

  Nome: A medida de internamento imposta no novo sistema penal para adolescentes en México. Estudo comparado co internamento en España
  Data de lectura:
  Directores:

  Esther María Pillado González, , , , ARNULFO SÁNCHEZ GARCÍA

 • María Silvia Oyhamburu

  Nome: Contrastando o paradigma da Xustiza Terapéutica na provincia de Buenos Aires, Arxentina: da aplicación do procedemento xudicial penal sobre adolescente infractor aos efectos que xera.
  Data de lectura:
  Directores:

  Francisca Fariña Rivera

 • Javier Diz Casal

  Nome: Imaxinarios sociais da emigración nunha comunidade tutelada de nenos, nenas y xóvenes tetuaníes
  Data de lectura:
  Directores:

  Fatima Braña Rey

Descrición

O Programa de Doutoramento en Xestión e Resolución de Conflitos. Menores, Familia e Xustiza Terapéutica pola Universidade de Vigo é un Programa de Doutoramento de carácter multidisciplinar rexido polo RD 99/2011, de 28 de xaneiro, que se oferta dende o curso académico 2013/2014. Inclúe liñas de investigación do ámbito xurídico, psicolóxico e socieducativo; e por iso, está particularmente dirixido a titulados no ámbito das “Ciencias Sociais e Xurídicas”, entre os que teñen preferencia os titulados en Dereito, Psicoloxía, Traballo Social, Socioloxía e Educación.
As liñas de investigación incluídas neste Programa de Doutoramento son as seguintes:

Ámbito Xurídico
• Dereitos fundamentais do menor.
• Protección do menor en situación de risco e desamparo no ámbito nacional e internacional.
• Reinserción do menor en conflito coa lei penal.
• O dereito de familia dende unha perspectiva nacional e internacional.
• Servizos públicos e estado social.
• Solución extraxudicial de conflitos no ámbito administrativo.
• Resolución de conflitos no ámbito internacional.
• Protección dos dereitos do cidadán na sociedade da información.
• Resolución de conflitos a través do proceso e outros métodos alternativos. Xustiza Terapéutica.

Ámbito Psicosocial
• Psicología xurídica do menor.
• Psicología xurídica da familia.
• Xénero e igualdade.
• Intervención social con menores e familia.
• Xustiza terapéutica.
• Configuración social dos menores en situación de risco e conflito.

Ano comezo impartición: 2013
Data publicación no DOG:
Data publicación no BOE:
Prazas de novo ingreso: 12

 • Dereitos fundamentais do menor
 • Protección do menor en situación de risco e desamparo no ámbito nacional e internacional
 • Reinserción do menor en conflito coa lei penal
 • O dereito de familia dende unha perspectiva nacional e internacional
 • Servizos Públicos e Estado Social
 • Solución extraxudicial de conflitos no ámbito administrativo
 • Resolución de conflitos no ámbito internacional
 • Protección dos dereitos do cidadán na sociedade da información
 • Resolución de conflitos a través do proceso e outros métodos alternativos. Xustiza Terapéutica
 • Psicoloxía xurídica do menor
 • Psicoloxía xurídica da familia
 • Xénero e Igualdade
 • Intervención social con menores e familia
 • Xustiza Terapéutica
 • Configuración social dos menores en situación de risco e conflito

O Real Decreto 99/2011 de 28 de xaneiro, polo que se regulan as ensinanzas oficiais de doutoramento, establece no seu artigo 10.3 que os programas de doutoramento deberán someterse a un procedemento de avaliación cada seis anos a efectos da renovación da acreditación á que se refire o artigo 24 do Real Decreto 1393/2007, de 29 de outubro.

Neste contexto a ACSUG, en base aos criterios definidos pola REACU, e de acordo cos estándares internacionais de calidade, establece as liñas básicas de actuación para os procesos de verificación, seguimento, modificación e renovación da acreditación (VSMA).

Na Escola Internacional de Doutoramento (Eido) xunto coa Área de calidade da Uvigo estase traballando no deseño dun Sistema de Garantía da Calidade (SGC) que facilite os procesos derivados das directrices nacionais e internacionais en materia de calidade.