Grao en Enxeñaría dos Recursos Mineiros e Enerxéticos

Características

Campus: Vigo
Tipo: Grao
Créditos ECTS totais: 240
Modalidade: Presencial
Prazas: 0
Número de cursos: 4
Código:
V09G310V01

Área de coñecemento

Área de Enxeñaría e Arquitectura

Coordinación do título

María Araújo Fernández

Descrición

O Grao en Enxeñaría dos Recursos Mineiros e Enerxéticos ten por obxecto proporcionar a formación e as competencias necesarias para o exercicio da profesión de enxeñeiro técnico de minas nas tecnoloxías específicas de explotación de minas e de mineralurxia e metalurxia.

Contrariamente á opinión xeneralizada, a maioría dos enxeñeiros de minas non traballan en explotacións mineiras, sendo as posibilidades de emprego numerosas: xestión de recursos e do medio, enerxía e combustibles, xeoloxía, obras públicas e construción, dirección de empresas, siderurxia, metalurxia, explosivos, seguridade e prevención de riscos laborais, administración pública, docencia e investigación.

- A capacitación científico-técnica para o exercicio da profesión de enxeñeiro técnico de minas e coñecemento das funcións de asesoría, análise, deseño, cálculo, proxecto, construción, mantemento, conservación e explotación.
- A comprensión dos múltiples condicionamentos de carácter técnico e legal que se formulan no ámbito da enxeñaría de minas.
- A capacidade para deseñar, redactar e planificar proxectos parciais ou específicos, tales como instalacións mecánicas ou eléctricas e co seu mantemento, redes de transporte de enerxía, instalacións de transporte e almacenamento para materiais sólidos, líquidos ou gasosos, entulleiras, balsas ou presas, sostemento e cimentación, demolición, restauración, voaduras e loxística de explosivos.
- A capacidade para deseñar, planificar, operar, inspeccionar, asinar e dirixir proxectos, plantas ou instalacións no seu ámbito.
- A capacidade para a realización de estudos de ordenación do territorio e dos aspectos ambientais relacionados cos proxectos, plantas e instalacións, no seu ámbito.
- A capacidade para o mantemento, conservación e explotación dos proxectos, plantas e instalacións, no seu ámbito.
-O coñecemento para realizar, no ámbito da enxeñaría de minas, reformulacións, planos e mapas, cálculos, valoracións, análise de riscos, peritaxes, estudos e informes, plans de labores, estudos de impacto ambiental e social, plans de restauración, sistema de control de calidade, sistema de prevención, análise e valoración das propiedades dos materiais metálicos, cerámicos, refractarios, sintéticos e outros materiais, caracterización de chans e macizos rochosos e outros traballos análogos.
-O coñecemento, comprensión e capacidade para aplicar a lexislación necesaria no exercicio da profesión de enxeñeiro técnico de minas.

O perfil de ingreso recomendado sería o daqueles estudantes que acceden á universidade a través do bacharelato Científico-Tecnolóxico ou pola vía de ciclos formativos de grao superior (CFGS) e cunha clara vocación para a enxeñaría de minas.
En concreto, as características persoais, específicas e académicas que se consideran máis axeitadas para iniciar estes estudos son as seguintes:
-Coñecementos das ciencias básicas: física, química, matemáticas e xeoloxía.
-Interese polos temas relacionados cos recursos naturais e inquietude por coñecer os fenómenos asociados a estes, así como preocupación polos problemas ambientais.
-Capacidade de análise, síntese e razoamento lóxico.
-Capacidades básicas para a expresión oral e escrita e para a comprensión lectora.
-Habilidades sociais básicas para o traballo en equipo.
-Disposición para ser parte activa do proceso de ensino-aprendizaxe, con preocupación pola calidade e motivación polo logro dos obxectivos.