Mentres estudas

Dous estudantes nunha biblioteca

Estudos de grao

Aviso COVID-19

Ante a evolución da COVID-19 e co fin de adoptar as medidas necesarias para protexer a saúde da cidadanía, informámosvos de que, ata novo aviso, será necesario solicitar unha cita para que poidamos atendervos de forma presencial no Servizo de Xestión de Estudos de Grao. Unha vez esta situación se normalice, retomaremos a nosa actividade habitual.

Solicitude de cita

 

Atopa aquí procedementos e xestións que podes necesitar mentres estás estudando con nós, como o recoñecemento ou validación de créditos, facer modificacións na matrícula, simultanear estudos, presentar o teu traballo fin de grao... e como non, solicitar o teu título:

Normas básicas:

 1. Sempre que a titulación de destino pertenza á mesma rama que a de orixe, serán obxecto de recoñecemento un número de créditos que sexa polo menos o15 por cento do total de créditos do título (36 ECTS), correspondentes a materias de formación básica de dita rama. 
 2. Serán tamén obxecto de recoñecemento os créditos obtidos naquelas outras materias de formación básica cursadas pertencentes á rama de destino. 
 3. O resto dos créditos poderán ser recoñecidos pola universidade tendo en conta a adecuación entre as competencias e os coñecementos adquiridos, ben noutras materias ou ensinanzas cursadas polo estudante ou ben asociados a unha previa experiencia profesional e os previstos no plan de estudios ao que teñan carácter transversal.
   
Recoñecementos por experiencia laboral e profesional e por títulos propios:

A experiencia laboral e profesional acreditada poderá tamén ser recoñecida en forma de créditos que computarán aos efectos da obtención dun título oficial sempre que a dita experiencia estea relacionada coas competencias inherentes a dito título. 

O número de créditos que pode ser obxecto de recoñecemento a partir da experiencia profesional ou laboral e de ensinanzas universitarias non oficiais non poderá ser superior, no seu conxunto, ao 15 por cento do total de créditos que constitúen o plan de estudos (36 ECTS). 

Non obstante, o anterior, os créditos procedentes de títulos propios poderán excepcionalmente, ser obxecto de recoñecemento nun porcentaxe superior á sinalada no parágrafo anterior ou de ser o caso, ser recoñecidos na súa totalidade sempre que o correspondente título propio se extinguira e fose substituído por un título oficial. 

En ningún caso poderán ser recoñecidos os créditos correspondentes aos traballos de fin de grao.

 

Validación parcial de estudos estranxeiros

Esta validación correspóndelle á universidade española á que a persoa interesada solicítase dita validación para continuar os seus estudos, de acordo cos criterios que fixe o Consello de Universidades.

O alumnado con estudos universitarios cursados noutro país poderá solicitar validación parcial de estudos universitarios sempre e cando se atope nalgunha das seguintes situacións:

 • Alumnado con estudos universitarios estranxeiros non concluídos coa obtención do correspondente título.
 • Alumnado con estudos universitarios estranxeiros concluídos cando:
 1. Tendo solicitada a homologacións esta fose denegada, sempre que a denegación non se funde nalgunha das causas recollidas no artigo 3.2 do R.D. 967/2014.
 2. A persoa non solicitase a homologación e declare por escrito que non a solicitará.

O prazo de solicitude: nos meses de marzo e abril.

A solicitude (modelo A.2.3.2, do anexo V da convocatoria de matrícula) presentarase:

 1. Na sede electrónica da UVigo https://sede.uvigo.gal/
 2. Presencial, na unidade administrativa do centro que imparta e nos rexistros xeral e auxiliares da UVigo.

A documentación a presentar podes consultala no anxo II da convocatoria de matrícula
 

 1. Normativa e impresos

Regulamento

Instrucións, solicitude programa detallado para actividades recollidas no regulamento

Instrucións solicitude para actividades non recollidas no regulamento (peticións individuais do alumnado)

 Modelo de convenio para institución de educación superior

 2. Actividades validadas por créditos

Idiomas

O alumnado da Universidade de Vigo poderá solicitar o recoñecemento académico de ata un máximo de 6 créditos optativos por formación de idiomas, sempre que a citada formación se realice ao longo da súa permanencia na universidade e estea impartida por:

 • Área de Normalización Lingüística da Universidade de Vigo.  
 • Centro de Linguas da Universidade de Vigo.  
 • Centro de linguas universitario acreditado pola Confederación Europea de Centros de Linguas de Ensino Superior (CERCLES).
 •  Escola oficial de idiomas ou centro oficial equivalente noutro país.

O alumnado solicitará o recoñecemento de créditos no centro onde se imparta a titulación en que pretenda recoñecer, presentando o certificado/diploma de aproveitamento da actividade con indicación das horas do curso.

 Deportivas

O alumnado da Universidade de Vigo poderá solicitar o recoñecemento académico de créditos optativos por actividades universitarias culturais, deportivas, de representación estudantil, solidarias e de cooperación por un máximo de 6 créditos do total do plan de estudos cursado.

Recoñeceranse as actividades físico-deportivas universitarias aprobadas pola vicerreitoría de Extensión Universitaria e Relacións Internacionais, por proposta da área de Benestar, Saúde e Deporte da Universidade de Vigo, que contribúan a algún dos seguintes obxectivos:

 • Adquirir ou consolidar hábitos de vida mais activos e saudables.  
 • Desenvolver competencias transversais relevantes na formación integral do alumnado.
 •  Proxectar os valores da universidade no resto da sociedade a través da colaboración en eventos físico-deportivos ou da participación en competicións deportivas.

O alumnado solicitará o recoñecemento de créditos no centro onde se imparta a titulación en que pretenda recoñecer, presentando o certificado/diploma de aproveitamento da actividade con indicación das horas do curso.

 Outros cursos e actividades

 Cursos e obradoiros de Extensión Universitaria

Aquí atoparás os obradoiros e cursos que organiza Extensión Universitaria.

 Proxectos de Voluntariado

Podes escoller un proxecto de voluntariado entre os que temos como propios ou con diversas entidades colaboradoras da contorna.

Co fin de facilitar a reincorporación ao sistema educativo de todas as persoas interesadas en ampliar a súa formación, prevense posibilidades de recoñecer a formación adquirida previamente mediante as validacións e as equivalencias.

O alumnado solicitará o recoñecemento de créditos no centro onde se imparta a titulación en que pretenda recoñecer.

O catálogo que se presenta a continuación estará vixente desde o curso 2013/2014 e sucesivos e estrutúrase en dúas partes:

 • No apartado 1 recóllense as táboas de recoñecemento directo de créditos nas titulacións universitarias oficiais de grao para os titulados en formación profesional de grao superior, de acordo coas normas de cada unha das universidades galegas considere oportuno.
 •  No apartado 2 recóllese a relación de titulacións universitarias oficiais de grao que de momento non teñen unha táboa de recoñecemento directo de créditos para os técnicos superiores de formación profesional. No caso que se considere a posibilidade de correspondencia entre algunha titulación universitaria oficial de grao e algún título de técnico superior de formación profesional, poderase solicitar individualmente o recoñecemento dos créditos que se considere oportuno, da forma prevista pola normativa de recoñecemento e transferencia de créditos de cada universidade.

 

Catálogo de créditos e materias recoñecidas

Atención: os que corresponden á UVigo están nas últimas páxinas, da 157 ata o final.

Nos seguintes enlaces poderás consultar as táboas de recoñecementos entre materias daqueles graos comúns as tres universidades do Sistema Universitario Galego (SUG) co fin de permitir unha maior eficacia no traslado do alumnado.

 

De xeito xeral, enténdese por modificación de matrícula a ampliación, a eliminación e a substitución dunhas materias por outras.

Impedimentos para realizar modificacións de matrícula

Non poderá realizar modificacións de matrícula:

 • Quen sexa estudante de primeiro curso por primeira vez, agás que se lle recoñezan materias ou se teña concedida a matrícula a tempo parcial e, neste último caso só poderán modificar materias dese curso e unicamente no prazo indicado na resolución que autoriza axustar os créditos na matrícula.
 • Quen teña restrinxido o acceso á secretaría virtual ou o expediente arquivado.

Períodos de modificación (anexo I da Convocatoria de matrícula)

 1. Primeiro período: poderase modificar a matrícula en calquera materia.
 2. Segundo período: poderase modificar a matrícula só de materias do segundo cuadrimestre.

 

Solicitudes de modificación de matrícula presentadas fóra dos prazos establecidos

Estas peticións tramitaranse nas unidades administrativas dos centros, serán resoltas por delegación reitoral polo órgano de dirección do centro e serán desestimadas por extemporáneas, agás nos seguintes casos:

 • Cando por ter realizado simultaneamente cos estudos, calquera das actividades recollidas no artigo 4 do regulamento de recoñecemento de créditos aprobado polo Consello de Goberno de 10/10/2016 ou as prácticas extracurriculares e estas se recoñezan ao longo do curso académico, será susceptible de anulación a materia optativa non necesaria para rematar os estudos, sempre que, quen o solicite estea matriculado en 4.º curso incluíndo o TFG, a materia a anular non estea cualificada, non se incumpra a normativa de permanencia e, no caso das prácticas extracurriculares, que a solicitude se presente nos 15 días seguintes ao da concesión do recoñecemento.
 • Cando por cambios nos acordos académicos ou contratos de intercambio de mobilidade se solicite a modificación da matrícula nos 15 días seguintes ao da variación do contrato. Este só poderá modificarse durante o primeiro mes do inicio do cuadrimestre de estancia na universidade de destino.

Os recursos interpostos contra estas resolucións serán remitidos ao Servizo de Xestión de Estudos de Grao. Poderán resolverse favorablemente e de xeito excepcional cando se xustifique unha circunstancia sobrevida grave ocorrida unha vez iniciado o curso e sempre que non se solicite dar de baixa algunha materia na que concorrera a algunha proba de avaliación nese cuadrimestre e sempre que non solicite a matrícula nunha materia con posterioridade á data de xeración as actas de cualificación. A valoración de cada caso farase na vicerreitoría con competencia en materia de estudantes e a Secretaría Xeral.

Solicitarase a través da secretaría virtual. Unha vez aquí vas a Matrícula - Solicitudes - Prema aquí para realizar unha nova solicitude - Anulación de matrícula

Quen teña o acceso restrinxido ou o expediente arquivado deberá emendar o motivo que deu lugar a esa situación para iniciar este procedemento en liña.

As solicitudes tramitaranse no Servizo de Xestión de Estudos de Grao que para maior axilidade efectuará as comunicacións por correo electrónico.

As notificacións de resolucións realizaranse mediante comparecencia a través da sede electrónica da UVigo no enderezo https://sede.uvigo.gal. Cando a resolución sexa denegatoria ou cando sexa relativa á concesión de recoñecementos farase ademais por correo certificado con aviso de recibimento.

Impedimentos

Non procederá en ningún caso a anulación total cando:

 • xa fose avaliado no período establecido no calendario académico
 • se solicite a anulación da matrícula dun curso anterior ao actual
 • se realizara a matrícula de RFC nas modalidades de proba de aptitude, período de prácticas ou realización dun proxecto ou traballo

Non procederá anulación total de matrícula, salvo que se xustifique unha circunstancia sobrevida grave ocorrida unha vez iniciado o curso, cando:

 1. Se concedera matrícula fóra de prazo.
 2. Se obtivese praza pola CIUG ou polo procedemento de prazas sobrantes e xa se concedera unha anulación total nese mesmo curso académico ou dúas anulacións nos tres últimos.
 3. Se obtivese a praza por recoñecemento mínimo de 30 créditos se xa están dados de alta no expediente.

 

Consulta 

 • Anulación en prazo, se te matriculaches en xullo e agosto e solicitas anulación ata o 30 de setembro ou se te matriculaches en setembro e outubro e solicitas anulación nos 30 días naturais seguintes á matrícula.
 • Anulación fóra de prazo, se non estás en ningún caso dos anteriores.

 

 • Quen se matricule nos meses de xullo e agosto, poderá solicitar a anulación total ata o 30 de setembro incluído.
 • Quen se matricule nos meses de setembro e outubro, poderá solicitar a anulación total no prazo de 30 días naturais a contar dende o día seguinte ao da formalización da matrícula.

O prezo por anulación de matrícula é de 10€ de gastos de xestión. A este importe non se lle aplican exencións nin bonificacións. Podo acceder á folla de liquidación dende a secretaría virtual no apartado ver conta

 

Preguntas frecuentes

Como podo aboar esta contía?

Terás que aboar:

 • en efectivo, imprimindo a folla de liquidación e levándoa a calquera oficina de Abanca CaixaBank ou Banco Santander e dentro do prazo que se indica na mesma.
 • Tarxeta, dende a pasarela electrónica que atoparás na túa secretaria virtual, no apartado "ver conta"

Non se permite o pago mediante transferencia bancaria ou domiciliación.

Que prazo teño para pagar?

O prazo de pagamento indícase na folla de liquidación

E se cambio de opinión antes do pagamento?

Tes a posibilidade de desistir da túa petición, debes poñerte en contacto co Servizo de Xestión de Estudos de Grao (soporte.grao@uvigo.es)

Que pasa se non realizo o pagamento?

Vencido o prazo sen facer efectivo o pago, resolverase desestimar a anulación, continuando en vigor a matrícula a tódolos efectos académicos e económicos.
Comunicarase a resolución negativa por correo electrónico ademais de por correo postal con acuse de recibimento. 

Como sei se teño a matrícula anulada?

Unha vez realizados os trámites e feito o pagamento da contía correspondente, se che comunicará a resolución de anulación de matrícula por correo electrónico.

Xa paguei a matrícula e agora acado de realizar a anulación, se me devolve este importe?

Tanto se pagaches mediante domiciliación bancaria  como se pagaches en efectivo/tarxeta debes contactar co Servizo de Axudas ao Estudo, Bolsas e Prezos Públicos, (prezospublicos@uvigo.es)  para que che indiquen como proceder.

Se son solicitante de bolsa e anulei matrícula?

Debes dirixirte ao Servizo de Axudas ao Estudo, Bolsas e Prezos Públicos (bolsas@uvigo.es) 

Como norma xeral non se concederán anulacións fóra de prazo, pero:
 1. Se estás admitido/a ou matriculado/a noutra titulación universitaria oficial española ou nun ciclo formativo de grao superior de formación profesional no mesmo curso.
 2. Se xustificas unha circunstancia sobrevida grave unha vez iniciado o curso.
 3. Se obtiveses praza pola CIUG, solicitaches  o recoñecemento de créditos en prazo e a data de notificación da resolución é posterior ao remate do prazo.
Estas situacións serán valoradas polo Servizo de Xestión de Estudos de Grao quen poderá conceder  a anulación, aínda que non procederá en ningún caso:
 • Se xa fuches avaliado/a.
 • Se realizaches a matrícula de requisitos formativos complementarios (probas de aptitude, período de prácticas ou realización dun proxecto ou traballo).
A anulación fóra de prazo non implica a exención no pago da matrícula, dependerá do momento do curso no que se solicite e das causas que xustifiquen a anulación.
Se na matrícula sinalaches que solicitas bolsa ou tes matrícula de honra, cancelarase a bonificación ou axuda e se requirirá o importe da matrícula segundo o momento do curso e a causa de anulación xustificada.
Preguntas frecuentes

Solicitei a anulación de matrícula a través da secretaría virtual e agora que?
Recibida a túa solicitude enviaremos un correo electrónico solicitándoche que xustifiques a causa para anular no prazo que indique o email.

E se non presento ningún tipo de xustificación?
Será denegada a túa petición e resolverase desestimar a anulación, continuando en vigor a matrícula a tódolos efectos académicos e económicos.
Comunicarase a resolución negativa por correo electrónico ademais de por correo postal con acuse de recibimento. 
 

Como podo acceder á folla de liquidación?
Dende a secretaría virtual no apartado ver conta

Como podo aboar esta contía?
Terás que aboar:

 1. en efectivo, imprimindo a folla de liquidación e levándoa a calquera oficina de Abanca CaixaBank ou Banco Santander
 2. Tarxeta, dende a pasarela electrónica que atoparás na túa secretaria virtual, no apartado ver conta

Non se permite o pago mediante transferencia bancaria ou domiciliación.

E se cambio de opinión antes do pagamento?
Tes a posibilidade de desistir da túa petición para elo debes poñerte en contacto co Servizo de Xestión de Estudos de Grao ( soporte.grao@uvigo.es).

Como sei se teño a matrícula anulada?
Unha vez realizados os trámites e feito o pagamento da contía correspondente, se che comunicará a resolución de anulación de matrícula por correo electrónico.

Xa paguei a matrícula e agora acabo de realizar a anulación, se me devolve este importe?
Tanto se pagaches mediante domiciliación bancaria  como se pagaches en efectivo/tarxeta debes contactar co Servizo de Axudas ao Estudo, Bolsas e Prezos Públicos, (prezospublicos@uvigo.es)  para que che indiquen como proceder.
 

Se son solicitante de bolsa e anulei a matrícula?
Debes dirixirte ao Servizo de Axudas ao Estudo, Bolsas e Prezos Públicos (bolsas@uvigo.es) 
 

Anularase de oficio a matrícula cando se comprobe que non se cumpre algún dos regulamentos ou normativa aprobada polo Consello de Goberno que rexen na Universidade

O alumnado que cause baixa no Centro Universitario da Defensa da Escola Naval Militar de Marín, en calquera momento do curso académico, se lle anulará a matrícula de oficio previo informe do órgano de dirección do centro.

 

 

 


 

Esta opción indicarase no momento da formalización da matrícula e implica facelo da totalidade dos créditos pendentes para concluír os estudos. En ningún caso procederá a inscrición con posterioridade á xeración de actas.

Os requisitos, que sen excepción deberán reunirse no prazo de matrícula, son:

 1. Que resten como máximo 24 créditos xa matriculados en cursos anteriores. Neste cómputo non se terán en conta os créditos do TFG que poderá matricularse por primeira vez.
 2. Ter sido avaliado dos 24 créditos, salvo das materias “Prácticas externas” e “Prácticas en empresas” que non superen os 12 créditos e non constitúan parte dun practicum.
 3. Que para a defensa do TFG se poida garantir o mínimo de dedicación necesaria para a súa preparación. Tendo en conta que cada ECTS supón na UVigo 25 horas de traballo, cómpre que desde a data de inicio do curso académico ata a data de defensa do TFG transcorran un mínimo de 4 semanas para un TFG de 6 créditos (6 ECTS=150 horas=4 semanas) e de 8 semanas para un TFG de 12 créditos (12 ECTS = 300 horas = 8 semanas).

Quen se inscriba nesta opción e non se presente, poderá concorrer á avaliación ordinaria e á extraordinaria de xullo. No caso de presentarse ás probas e non superar algunha materia, deberá escoller unha delas.

Mecanismo polo que se avalía en conxunto a traxectoria académica e o labor realizado por un estudante ao final dos seus estudos para determinar se acadou os suficientes coñecementos e competencias que lle permitan obter a titulación académica á que opta, compensando materias que non teña superadas.

Requisitos para admitir a trámite as solicitudes:
 • Que cando menos, o 50% dos créditos da titulación foran cursados na UVigo.
 • Que resten para graduarse un máximo de dúas materias que non superen entre ambas os 12 créditos, agás o TFG.
 • Que o estudante esgotara na materia ou materias nas que solicita a AC cando menos 3 oportunidades de avaliación e que a cualificación obtida non fora inferior a 1 ou non avaliado en ningunha das 3 oportunidades.
Limitacións
 1. Non serán obxecto de compensación o TFG, as prácticas e o prácticum nin materias do curso ponte.
 2. O número máximo de créditos que se poderá conceder por avaliación por compensación na vida académica do estudantado será de 12.
 3. Non se lle poderá conceder a AC a un estudante que non estea matriculado na materia ou materias a compensar no momento de solicitar a AC.
 4. As materias compensadas non poderán ser obxecto de recoñecemento noutras titulacións da UVigo.
 5. Non se lle poderá conceder a AC a un estudante ao que lle conste algunha sanción grave no seu expediente académico.
Criterios de resolución

Concederase o apto por compensación automático da materia ou materias solicitadas tras a constatación do cumprimento de todos os requisitos, das limitacións, e sempre que o estudante se encontre en polo menos un dos seguintes supostos:

 • Que obtivese polo menos 1 vez unha cualificación igual ou superior a 3,5 na materia ou materias a compensar.
 • Que a media do seu expediente sexa igual ou superior á nota media da súa titulación na última promoción con dereito a docencia.

No caso de que o solicitante non se encontre en ningún destes supostos ou curse unha titulación que dea acceso a unha profesión regulada pero reúna todos e cada un dos requisitos necesarios, a solicitude será admitida a trámite para que a valore a comisión de compensación.

A comisión de compensación valorará a traxectoria académica global do solicitante e, en particular, na materia ou materias obxecto de compensación e nas materias afíns (se as houbese), e analizará canta información complementaria considere oportuna.

A comisión poderá solicitarlle ao docente responsable da materia un informe no cal consten as consideracións relativas a todas as actividades desenvolvidas polo estudante (traballos, exames, prácticas etc.).

En ningún caso se lle poderán realizar probas de avaliación ao estudantado solicitante.

Solicitudes

A solicitude de avaliación por compensación irá dirixida, por medio dunha instancia do estudante, á dirección do centro de adscrición da materia.

Esta poderá realizarse en cada periodo de avaliación dende a data de apertura de actas ata 15 días hábiles despois do peche de entrega das mesmas.

 

Para matricularse en mais dunha titulación universitaria oficial, é necesario ter concedida a simultaneidade previamente á formalización da segunda matrícula, tendo en conta que non se concederá para cursar por primeira vez dúas titulacións ou a mesma titulación noutra universidade.

As solicitudes, dirixidas ao reitor, presentaranse polos medios relacionados no anexo III. Tramitarase no Servizo de Xestión de Estudos de Grao e resolverase consonte ao disposto na orde ministerial do 28 de setembro de 1984 (BOE do 9 de outubro), e na normativa de simultaneidade de estudos na UVigo aprobada en Consello de Goberno de 19 de xullo de 2017.

Para que se poida conceder simultaneidade, ademais de non superar entre as dúas titulacións o máximo de créditos establecidos na citada normativa, haberá que esperar a que na titulación solicitada resulten prazas sen cubrir ao remate do procedemento de admisión correspondente, é dicir, no proceso convocado pola CIUG ou nos cursos ponte.

SOLICITUDE DE TÍTULOS

Cando e onde podo solicitar o título?

Unha vez superados os estudos universitarios conducentes á obtención dunha determinada titulación oficial, a persoa interesada poderá solicitar a expedición do correspondente título na secretaría virtual ou na unidade administrativa do centro onde se atope o seu expediente académico.

Documentación a presentar

1. Solicitude de expedición do título, dirixida ao reitor da universidade.

É moi importante que no impreso de solicitude se indique expresamente, cando proceda, os acentos nos apelidos e/ou nome, para que os datos aparezan correctamente no título

2. Fotocopia do DNI, NIE, pasaporte ou documento do país no caso de estudantado estranxeiro.

3. Acreditación do pago das taxas.

Completado o expediente, a universidade expedirá unha certificación supletoria provisional que substituirá ao título e gozará de idéntico valor, en tanto non se produza a súa expedición material. Será asinada polo reitor ou reitora e terá validez dun ano desde a data da súa emisión nas unidades administrativas do centro.

Exencións do pagamento dos prezos públicos

Estarán exentos do pagamento de dereitos por expedición de títulos universitarios oficiais:

 • O que obteña premio extraordinario polo Consello de Goberno desta universidade.
 • As persoas beneficiarias de familia numerosa de categoría especial.
 • As persoas beneficiarias de familia numerosa de categoría xeral, que aboarán o 50% dos dereitos de expedición.
 • As persoas con discapacidade.

Onde podo retirar o título e que documentación se necesita?

Os títulos definitivos serán remitidos ás unidades administrativas dos centros, que procederán a realizar o aviso ás persoas interesadas para a súa recollida, unha vez efectuados os trámites oportunos.

O título deberá ser retirado persoalmente pola persoa interesada na unidade administrativa do centro, debendo acreditar a súa identidade (presentación do DNI, NIE ou pasaporte).

Se non pode recollelo persoalmente, poderá autorizar a outra persoa, sempre mediante poder notarial.

As persoas interesadas que residan nunha localidade distinta do centro no que realizaron os seus estudos, poderán solicitar mediante instancia dirixida ao reitor ou reitora, a remisión do título á delegación ou subdelegación do goberno (oficina de alta inspección de educación), embaixada ou oficiña consular máis próxima ao seu lugar de residencia.

 

SOLICITUDE DE DUPLICADOS

Procederá a expedición de duplicados no suposto de que se produzan alteracións derivadas de cambio de nome, de nacionalidade ou de calquera outra causa. Tamén nos casos de extravío, destrución ou deterioro.

O procedemento iniciarase de oficio, cando a causa sexa imputable a administración ou a instancia da persoa interesada, cando a causa lle sexa imputable a esta, no centro onde solicitou o título.

O importe dos prezos públicos por expedición de duplicado será a costa do solicitante cando lle sexa imputable a causa do mesmo.

No caso de extravío do título será requisito previo e indispensable, a publicación no BOE dun anuncio para propiciar, no seu caso, as oportunas reclamacións. Nas unidades administrativas dos centros informarán detalladamente dos pasos a seguir. Pasado o prazo regulamentario de 30 días hábiles desde a publicación do anuncio, sen que haxa reclamacións, a persoa interesada poderá solicitar a expedición de duplicado do título.

Documentación a presentar

 • Instancia da persoa interesada
 • Título orixinal
 • Copia en vigor do DNI ou, no seu caso, o pasaporte, se o motivo do duplicado é un cambio de datos persoais
 • Certificado do rexistro civil para os supostos de cambio de apelidos e/ou nome ou nacionalidade
 • Copia da publicación do anuncio do extravío do título no BOE, cando proceda
 • Acreditación do pagamentos das taxas, cando proceda
 • Solicitude do familiar e copia do certificado de defunción no caso de falecemento do titular

 

SOLICITUDES DE SET

Superados os estudos de grao, máster ou doutoramento, as persoas interesadas poderán solicitar a expedición do Suplemento Europeo ao Título. A expedición deste terá carácter gratuíto.

TRASLADO DE EXPEDIENTE

Para un grao da Universidade de Vigo

Os estudantes que están matriculados nun grao na Universidade de Vigo e desexen trasladarse a outro grao na mesma universidade (no caso de ser admitidos), no momento de formalizar a matrícula apareceralles unha mensaxe de se desexa realizar o traslado de expediente para poder efectuar devandita matrícula.

Para un grao noutras universidades

O estudantado que foi admitido nun grao noutra universidade que non sexa a de Vigo, deberá solicitar o traslado de expediente na unidade administrativa da área de grao do centro no que estaba matriculado. Deberá presentar a carta de admisión e efectuar o pago dos prazos públicos na universidade de orixe.

Como facer un traslado de expediente

 

CAMBIO DE CENTRO

Prazas

Según o regulamento polo que se establece o réxime de cambio de centro en titulacións de grao co mesmo plan de estudos na UVigo, deberá ofertarse un mínimo dun 5% das prazas de novo ingreso e poderá incrementarse en función das posibilidades de organización do centro (columna 2.6 do cadro 1 do anexo IV da convocatoria de matrícula)

Solicitudes

O alumnado poderá solicitar este cambio, directamente, no centro de estudos ao que pretenda acceder mediante o modelo A.2.6 (anexo V da convocatoria de matrícula), ou nos lugares indicados no anexo III da convocatoria de matrícula.

Prazo de presentación de solicitudes: será o mes de xuño. 

Resolución:

Por delegación reitoral polo órgano de dirección do centro antes do 31 de xullo.

 • A quen solicite admisión tendo pendentes cualificacións e resulte admitido/a poderá pedir que se lle recoñezan eses créditos sempre que o faga nos 15 días seguintes ao ter completado o expediente. Os centros resolverán esta nova solicitude antes do 30 de setembro.
 • Cando resulten prazas sen cubrir, e existan solicitudes presentadas en prazo que non foron resoltas favorablemente ao estar pendentes de cualificacións, unha vez completado o expediente, as persoas afectadas poderán solicitar a revisión da súa situación. Os centros poderán atendelas e resolvelas antes do 30 de setembro.
 • Ademais, cando resulten prazas sen cubrir para o procedemento establecido no apartado 2.6, será decisión dos órganos de dirección permitir cambios entre centros fóra de prazo.

A persoa seleccionada deberá comunicarllo ao centro de orixe

 1. Se es estudante de 1.º curso e de novo ingreso deberás superar, polo menos, 2 materias ou 12 ECTS se estás matriculado a tempo completo e 1 materia ou 6 ECTS se estás matriculado a tempo parcial.
 2. Se es estudante de continuación e en 2017/2018 eras estudante de novo ingreso, deberás ter superados os créditos indicados no apartado 1. De non ter os créditos ou materias mínimos superados poderás continuar os teus estudos na mesma titulación condicionado á superación no curso 2018/2019, polo menos, 30 ECTS a tempo completo, ou 18 ECTS a tempo parcial. De non superalos, non poderás continuar os mesmos estudos na Universidade de Vigo.

Número de créditos no que podes matriculare o curso seguinte

Se solicitas matrícula a tempo parcial, cando te sexa concedida, poderás matricularte entre 18 e 47 créditos.

Se a matrícula é a tempo completo:

O mínimo desta matrícula son 48 ECTS.

O máximo desta matrícula establécese en función do número de créditos superados no curso académico previo:

N.º créditos superados no curso anterior

Menos de 6

De 6 a menos de 24

De 24 a menos de 48

48 ou máis

N.º máximo créditos matriculables

60

66

72

78

Se che restan para rematar os estudos un número menos ou igual a 84 ECTS, poderás matricularte de ata 84 ECTS para rematar os estudos.

Avaliación e convocatorias

 1. Cada curso é unha única convocatoria con dúas oportunidades de avaliación.
 2. Dispós de 4 convocatorias para superar cada materia. Non se terán en conta os "non presentados". Se agotas as 4 convocatorias nunha materia, non poderás volver a matricularte na mesma titulación. O consumo de convocatorias empeza a computarse desde o curso 2017/2018.
 3. Se che restan un máximo de 3 materias, sen incluír o TFG, para rematar a titulación, non terás límite no número de convocatorias, excepto que o plan de estudos se extinga.

Outras xestións

 

Máis información:

Servizo de Xestión de Estudos de Grao
+34 986 813 607 | 986 813 609
soporte.grao@uvigo.es