Admisión e matrícula

Xestións de admisión e de matrícula

 

 

Encontrarás toda a información sobre como acceder a un grao na Universidade de Vigo

Admisión en estudos oficiais de grao

Tanto se queres iniciar como continuar os teus estudos

Matricúlate

De xeito xeral, enténdese por modificación de matrícula a ampliación, a eliminación e a substitución dunhas materias por outras.

Impedimentos para realizar modificacións de matrícula

Non poderás realizar modificacións de matrícula:

 • Se cursas primeiro por primeira vez, agás que se che recoñezan materias ou teñas concedida a matrícula a tempo parcial e, neste último caso, só poderás modificar materias dese curso e unicamente no prazo indicado na resolución que autoriza axustar os créditos na matrícula. 
 • Se tes restrinxido o acceso á secretaría virtual ou o expediente arquivado.
Períodos de modificación
 1. Primeiro período:  modificar a matrícula en calquera materia 
 2. Segundo período: modificar a matrícula só das materias do segundo cuadrimestre

As datas son as establecidas no apartado P.13 do anexo I da convocatoria de matrícula

 • Primeiro período: do 28 ao 30 de setembro
 • Segundo período: do 2 ao 5 de febreiro 
Solicitude

a) secretaría virtual

b) ou na sede electrónica da Universidade de Vigo, se o alumnado non ten acceso á secretaría virtual

Para os trámites na sede poderás acceder mediante 

Solicitudes de modificación de matrícula presentadas fóra dos prazos establecidos

Estas peticións poderás realizalas a través de sede electrónica da UVigo seguindo as instrucións sinaladas no apartado anterior.

Órgano encargado da tramitación

Persoal das áreas académicas de grao das Facultades/Escolas (secretaría de alumnado)

Resolución

Serán resoltas polo órgano de dirección do centro e serán desestimadas por extemporáneas, agás nos seguintes casos:

 • Cando por ter realizado simultaneamente cos estudos, calquera das actividades recollidas no artigo 4 do regulamento de recoñecemento de créditos aprobado polo Consello de Goberno de 10/10/2016 ou as prácticas extracurriculares e estas se recoñezan ao longo do curso académico, será susceptible de anulación a materia optativa non necesaria para rematar os estudos, sempre que, quen o solicite estea matriculado en 4.º curso incluíndo o TFG, a materia a anular non estea cualificada, non se incumpra a normativa de permanencia e, no caso das prácticas extracurriculares, que a solicitude se presente nos 15 días seguintes ao da concesión do recoñecemento. 
 • Cando por cambios nos acordos académicos ou contratos de intercambio de mobilidade se solicite a modificación da matrícula nos 15 días seguintes ao da variación do contrato. Este só poderá modificarse durante o primeiro mes do inicio do cuadrimestre de estancia na universidade de destino.
Notificacións das resolucións

A notificación destas resolucións realizarase por correo postal ou por correo electrónico (os datos serán os facilitados pola persoa interesada na secretaría virtual)

Recursos

- Potestativo de reposición

- Contencioso-administrativo

Os recursos interpostos contra estas resolucións serán remitidos ao Servizo de Xestión de Estudos de Grao. Poderán resolverse favorablemente, e de xeito excepcional, cando se xustifique unha circunstancia sobrevida grave ocorrida unha vez iniciado o curso, sempre que non se solicite dar de baixa algunha materia na que concorrera a algunha proba de avaliación nese cuadrimestre e sempre que non solicite a matrícula nunha materia con posterioridade á data de xeración as actas de cualificación. A valoración de cada caso farase na vicerreitoría con competencia en materia de estudantes e a Secretaría Xeral.

Dirixido ao alumnado de grao e de curso ponte.

IMPORTANTE: se realizas a solicitude de anulación non poderás volver a matricularte na mesma titulación. NON SE UTILIZA ESTA OPCIÓN PARA REALIZAR MODIFICACIÓNS NA TÚA MATRÍCULA, para eso debes porte en contacto coa área académica do teu centro (secretaría de alumnado).

Este trámite está suxeito ao pagamento de prezos públicos
Se antes do pagamento das taxas decides cambiar de opinión  debes contactar co  Servizo de Xestión de Estudos de Grao a través de soporte.grao@uvigo.gal 
 

Impedimentos para a concesión da anulación de matrícula

Non procederá en ningún caso a anulación total cando:

 • Xa fuches avaliado no período establecido no calendario académico
 • Solicitaches a anulación da matrícula dun curso anterior ao actual 
 • Realizaches a matrícula de RFC nas modalidades de proba de aptitude, período de prácticas ou realización dun proxecto ou traballo.

Non procederá anulación total de matrícula, salvo que se xustifique unha circunstancia sobrevida grave ocorrida unha vez iniciado o curso, cando:

 1. Se concedera matrícula fóra de prazo.
 2. Se obtivese praza pola CIUG ou polo procedemento de prazas sobrantes e xa se concedera unha anulación total nese mesmo curso académico ou dúas anulacións nos tres últimos.
 3. Se obtivese a praza por recoñecemento mínimo de 30 créditos se xa están dados de alta no expediente.
Solicitude

A través da secretaría virtual. Unha vez aquí vas a Matrícula - Solicitudes - Prema aquí para realizar unha nova solicitude - Anulación de matrícula

Se tes o acceso restrinxido ou o expediente arquivado deberás emendar o motivo que deu lugar a esa situación para iniciar este procedemento en liña ou se non tes esa posibilidade, dentro do prazo, deberás presentar unha solicitude na sede electrónica da Universidade de Vigo 

Para os trámites na sede os/as usuarios/as poderán acceder mediante 

Órgano encargado da tramitación

Servizo de Xestión de Estudos de Grao 

 
Notificación das resolucións

A notificación destas resolucións realizarase por correo postal ou por correo electrónico (os datos serán os facilitados pola persoa interesada na secretaría virtual)

 
 • Quen se matricule nos chamamentos fixados pola CIUG ou polo procedemento de prazas sobrantes nos meses de xullo, agosto e setembro e quen se matricule no prazo establecido no apartado P.8 (do 30 de agosto ao 15 de setembro) poderá solicitar anulación total ata o 8 de outubro.
 • Quen se matricule a resultas do procedemento de prazas sobrantes con posterioridade ao mes de setembro, terá un prazo de dez días naturais contados dende o seguinte ao da formalización da matrícula para solicitar a anulación.
 • Quen, por calquera circunstancia, formalice a matrícula a partir do 1 de novembro non terá prazo para solicitar anulación polos problemas derivados da emisión de actas, polo que calquera solicitude de este tipo entenderase e resolverase como unha petición extemporánea.
 • O alumnado matriculado en tipo intercambio ou de visitante poderá solicitar anulación total aínda que só serán resoltas favorablemente se as actas de cualificación non están xeradas.

Recibida unha solicitude, antes de proceder á tramitación, comprobarase se están aboados ou non os importes de obrigado cumprimento:

- se están aboados, resolverase favorablemente a petición, farase efectiva a anulación total de matrícula na aplicación informática e comunicarase a resolución favorable por correo electronico (neste caso devolvense os importes aboados correspondente á tarxeta universitaria e ao importe dos créditos de 1º e 2º cuadrimestre)

- se non están aboados, farase unha primeira comunicación por correo electrónico (que será o facilitado polo alumnado na secretaría virtual) indicando os pasos a seguir (é moi importante que se comprobe ademais do buzón de entrada o buzón de correo non desexado). 

No caso de ser admitidas, xerarase unha folla de liquidación que é de obrigado cumprimento e que se aboará en efectivo/tarxeta no prazo indicado nela. Vencido o prazo sen facer efectivo o pago, resolverase desestimar a anulación entendendo que a persoa interesada desiste da petición inicial e desexa permanecer matriculada.

Como norma xeral, non se concederán anulacións fóra de prazo, pero serán resoltas favorablemente cando:

 1. Estás admitido/a ou matriculado/a noutra titulación universitaria oficial española ou nun ciclo formativo de grao superior de formación profesional no mesmo curso académico.
 2. Xustificas unha circunstancia sobrevida grave unha vez iniciado o curso.
 3. Obtiveses praza pola CIUG, solicitaches  o recoñecemento de créditos en prazo e a data de notificación da resolución é posterior ao remate do prazode solicitude de anulación de matrícula.
 4. Se a solicitude é consecuencia dunha recolocación de CiUG nunha praza solicitada en mayor preferencia nunha titulación pechada antes de que a persoa interesada tivera que matricularse na titulación para a que solicita a anulación.

Estas situacións serán valoradas polo Servizo de Xestión de Estudos de Grao quen poderá conceder  a anulación, aínda que non procederá en ningún caso:

 • Se xa fuches avaliado/a. 
 • Se realizaches a matrícula e requisitos formativos complementarios (probas de aptitude, período de prácticas ou realización dun proxecto ou traballo).

Cando se comprobe que unha petición é extemporánea, farase unha comunicación por correo electrónico á persoa interesada por se está nalgunha das situacións indicadas no parágrafo anterior co fin de que aporte documentación ou faga unha mellora da solicitude e informarase dos pasos a seguir (é importante comprobar ademais do buzón de entrada o buzón de correo non desexado). De non recibir resposta da persoa interesada, resolverase desestimar a solicitude.

A anulación fóra de prazo non implica a exención no pago da matrícula, dependerá do momento do curso no que se solicite e das causas que xustifiquen a anulación:

- Na circunstancia 1, eximirase da obriga de pagamento de tarxeta universitaria e o importe dos créditos do primeiro e segundo cuadrimestre sempre que se demostre que:

 • a data da solicitude de admisión na outra titulación é anterior á data de matrícula na UVigo
 • a data da resolución de admisión ou da matrícula na outra titulación é posterior á da matrícula na UVigo
 • non transcorreron máis de 15 días naturais dende a matrícula na outra titulación ata a presentación da solictude de anulación total na UVigo

- Cando se demostre o anterior e na circunstancia 2, procederase:

 • para situacións ocorridas ou solicitudes presentadas durante o primeiro cuadrimestre, aboarase o importe deste, mais as tarifas administrativas
 • para situacións ocorridas ou solicitudes presentadas unha vez iniciado o segundo cuadrimestre, procederá o pago completo da matrícula

- Na circunstancia 3, eximirase da obriga de pagamento de tarxeta universitaria e o importe dos créditos do primeiro e segundo cuadrimestre.

- Na circunstancia 4, eximiraseda obriga do pagamento.

Se na matrícula sinalaches que solicitas bolsa ou tes matrícula de honra, cancelarase a bonificación ou axuda e se requirirá o importe da matrícula segundo o momento do curso e a causa de anulación xustificada.

Recursos

Recurso potestativo de reposición

Recurso contencioso-administrativo

Anularase de oficio a matrícula cando nas unidades administrativas dos centros se comprobe que non se cumpre algún dos regulamentos ou normativa aprobada polo Consello de Goberno que rexen na Universidade e a quen obtivera a praza, de detectarse un erro material, de feito e/ou aritmético na asignación de dita praza.

O alumnado que cause baixa no Centro Universitario da Defensa da Escola Naval Militar de Marín, en calquera momento do curso académico, se lle anulará a matrícula de oficio previo informe do órgano de dirección do centro.

Como norma general no se concederán anulaciones fuera de plazo, pero serán resueltas favorablemente:

 1. Si estás admitido/a o matriculado/a en otra titulación universitaria oficial española o en un ciclo formativo de grado superior de formación profesional en el mismo curso académico.
 2. Si justificas una circunstancia sobrevenida grave una vez iniciado el curso.
 3. Si obtuvieses plaza por la CIUG, solicitaste el reconocimiento de créditos en plazo y la fecha de notificación de la resolución es posterior al vencimiento del plazo.

Estas situaciones serán valoradas por el Servicio de Gestión de Estudios de Grado quien podrá conceder la anulación, no procederá en ningún caso:

 • Si ya fuiste evaluado/a. 
 • Si realizaste la matrícula de requisitos formativos complementarios (pruebas de aptitud, período de prácticas o realización de un proyecto o trabajo).

La anulación fuera de plazo no implica la exención en el pago de la matrícula, dependerá del momento del curso en el que se solicite y de las causas que justifiquen la anulación.
Si en la matrícula marcaste que solicitas beca o tienes matrícula de honor, se cancelará la bonificación o ayuda y se requerirá el importe de la matrícula según ek momento del curso y la causa de anulación justificada.

Documentación

Recibida a túa solicitude  pola secretaría virtual enviaremos un correo electrónico solicitando documentación que xustifique a causa para anular no prazo que indique o e-mail.
Se non se presenta ningún tipo de xustificación a petición será denegada e resolverase desestimar a anulación, continuando en vigor a matrícula a tódolos efectos académicos e económicos.

Recursos

Recurso potestativo de reposición

Recurso contencioso-administrativo

Anularase de oficio a matrícula cando nas unidades administrativas dos centros se comprobe que non se cumpre algún dos regulamentos ou normativa aprobada polo Consello de Goberno que rexen na Universidade
O alumnado que cause baixa no Centro Universitario da Defensa da Escola Naval Militar de Marín, en calquera momento do curso académico, se lle anulará a matrícula de oficio previo informe do órgano de dirección do centro.
 

Esta vía vai dirixida a quen teña iniciados estudos universitarios oficiais sempre que sexan recoñecidos un mínimo de 30 créditos na titulación na que solicita a admisión.

Segundo se trate de estudos españois ou de sistemas educativos doutros países faise necesario regular de forma diferente as datas nas que debe presentarse a solicitude e o procedemento e trámites a seguir.
 

Dirixida ao alumnado que teña iniciados, e non terminados, estudos universitarios oficiais españois sempre que sexan recoñecidos un mínimo de 30 créditos na titulación na que se solicita a admisión.

Non se admitirán solicitudes para titulacións que se atopen en proceso de extinción na UVigo se se tiveran que cursar materias nas que non se imparte docencia.

Prazas ofertadas: as establecidas na columna 2.3 do cadro 1 do anexo IV da convocatoria de matrícula.

Solicitude

Prazo: a solicitude presentarase no mes de xuño

Lugar de presentación: na sede electrónica da UVigo

Para os trámites en Sede poderás acceder mediante 

Poderá presentar documentación outra persoa como representante.

Documentación
 • Se estudas na Uvigo non terás que presentar ningunha documentacion de tipo académico
 • No caso de estudar noutra universidade:
 1. Certificación académica expedida pola universidade de procedencia
 2. Programas ou guías docentes de cada unha das materias superadas (seladas ou con código de verificación) das que pretende o recoñecemento correspondente ao curso académico da superación
Órgano encargado de tramitación

Persoal das áreas académicas de grao das Facultades/Escolas (secretaría de alumnado)

Resolución

Estarán notificadas antes do 31 de xullo

O alumnado admitido con materias pendentes de cualificacións poderá pedir que se lle recoñezan eses créditos sempre que o faga nos 15 días seguintes ao de ter completado o expediente. Os centros resolverán esta nova solicitude antes do 30 de setembro.

A persoa que resulte admitida deberá solicitar o traslado de expediente na universidade de orixe.

Cando resulten prazas sen cubrir, e existan solicitudes presentadas en prazo que non foron resoltas favorablemente ao estar pendentes de cualificacións, unha vez completado o expediente, as persoas afectadas poderán solicitar a revisión da súa situación. Os centros poderán atendelas e resolvelas antes do 30 de setembro.

Notificación das resolucións

A notificación destas resolucións realizarase por correo postal ou por correo electrónico (os datos serán os facilitados pola persoa interesada na secretaría virtual)

Esta validación correspóndelle á universidade española á que a persoa interesada solicitase dita validación para continuar os seus estudos, de acordo cos criterios que fixe o Consello de Universidades.

O alumnado con estudos universitarios cursados noutro país poderá solicitar validación parcial de estudos universitarios (de polo menos 30 ECTS) sempre e cando se atope nalgunha das seguintes situacións:

 • Alumnado con estudos universitarios estranxeiros non concluídos coa obtención do correspondente título.
 • Alumnado con estudos universitarios estranxeiros concluídos cando: 
 1.  Tendo solicitada a homologacións esta fose denegada, sempre que a denegación non se funde nalgunha das causas recollidas no artigo 3.2 do R.D. 967/2014. 
 2.  A persoa non solicitase a homologación e declare por escrito que non a solicitará.
Solicitude

Prazo: Nos meses de marzo e abril

Modelo de solicitude

Lugares de presentación:

a) na sede electrónica da UVigo 

Para os trámites en Sede poderás acceder mediante 

Poderá presentar documentación outra persoa como representante.

b) Quen por algunha circunstancia excepcional, non poida realizar os trámites por sede presentará unha instancia e a documentación por correo certificado remitido á unidade administrativa do centro que imparta o grao obxecto do recoñecemento ou aos rexistros xeral e auxiliares da Universidade de Vigo:

 • oficina de asistencia en materia de rexistro do campus de Vigo (Edificio Exeria - Campus de Vigo)
 • oficina de asistencia en materia de rexistro do campus de Vigo-cidade (rúa de Torrecedeira, 86 - Vigo)
 • oficina de asistencia en materia de rexistro do campus de Ourense (Edificio Administrativo - As Lagoas)
 • oficina de asistencia en materia de rexistro do campus de Pontevedra (E.E. Forestal - A Xunqueira)

ou nas representacións diplomáticas ou oficinas consulares de España no estranxeiro.

Cando a titulación se imparta en máis dun centro da Uvigo deberase optar unicamente  por un deles.

Documentación
 • Certificación académica dos estudos universitarios realizados, na que se inclúa o número de materias e créditos superados na universidade de orixe, carga lectiva e sistema de cualificacións de procedencia. Á certificación académica nunha lingua distinta do galego ou castelán, acompañarase a correspondente tradución xurada. Neses casos a certificación indicará, así mesmo, las cualificacións máxima e mínima o sistema de avaliación correspondente e farase constar cal é a cualificación mínima para aprobar. 
 • Programas ou guías docentes de cada unha das materias superadas, expedidas polo centro correspondente e plan de estudos que inclúa as materias que se esixen para obter a titulación de orixe que se pretende recoñecer, selado polo centro de procedencia. Declaración de equivalencia da nota media de expedientes académicos universitarios realizados en centros estranxeiros, obtida a través do procedemento online establecido polo Ministerio de Educación e Formación Profesional.
 • O alumnado con titulacións de países alleos ao EEES, no momento da formalización da matrícula terá a certificación académica legalizada por vía diplomática nas embaixadas ou consulados de España e co visto e prace do Ministerio de Asuntos Exteriores de España. As seladas coa Apostilla de La Haya non precisan outra legalización diplomática ou consular. Estes requisitos non se esixirán para os documentos expedidos polas autorizacións de estados membros da Unión Europea ou signatarias do Acordo sobre o Espazo Europeo.
Órgano encargado de tramitación

Persoal das áreas académicas de grao das Facultades/Escolas (secretarías de alumnado)

Resolución

Antes do 31 de maio

Serán susceptibles de validación as materias superadas sempre que as competencias e os coñecementos adquiridos sexan equivalentes ás correspondentes materias incluídas no plan de estudos ao que se pretende acceder, que non poderá estar en proceso de extinción, xa que non poderán cursar materias das que non se imparta docencia.

A resolución de recoñecemento terá validez mentres estea en vigor o plan de estudos da titulación obxecto de recoñecemento, sen embargo, a admisión só valerá para o curso académico para o que se solicite.


Quen obteña recoñecementos sen admisión por non dispoñer de prazas suficientes para esta vía, terá que solicitar admisión a través dos procedementos que estableza a CiUG. Neste suposto e cando o recoñecemento sexa de menos de 30 créditos, os estudos de acceso á universidade de procedencia deberán ser homologados aos correspondentes ao bacharelato do sistema educativo español, sen necesidade de superar probas de acceso, salvo que a persoa solicitante desexe aumentar a súa cualificación de acceso, segundo o establecido no R.D. 412/2014 e, no acordo das universidades públicas do sistema universitario de Galicia sobre os procedementos de admisión aos estudos universitarios oficiais de grao do sistema universitarios de Galicia para o curso 2021/2022

A UVigo poderá esixirlle unha proba de idioma ás persoas admitidas que sexan nacionais de Estados que non teñan como lingua oficial o castelán.

Notificación das resolucións

A notificación destas resolucións realizarase por correo postal ou por correo electrónico (os datos serán os facilitados pola persoa interesada na secretaría virtual)

Para quen teña a credencial definitiva que indique de forma expresa as carencias de formación que xustifiquen a esixencia da superación de determinados complementos.

Os RFC poderán consistir:

na superación dunha proba de aptitude
- Dúas probas de avaliación por curso académico que se efectuarán ao remate de cada cuadrimestre.
- Prazo de solicitude: ao longo do curso académico e alomenos 15 días antes de calquera delas.

na realización dun período de prácticas
- As condicións de realización serán establecidas por cada centro.
- Duración máxima de 500 horas.
- Nomearase un titor ou titora.
- Ao final do período terase que presentarse unha memoria ou traballo.
- Prazo de solicitude: ao longo do curso académico e alomenos 15 días antes de calquera delas.

na realización dun proxecto ou traballo
- Deberá iniciarse o concluírse dentro do mesmo curso académico.
- Prazo de solicitude: ao longo do curso académico e alomenos 15 días antes de calquera delas.

na superación de cursos tutelados 
- A duración non será superior á dun curso académico.
- Prazo de solicitude: do 30 de agosto ao 15 de setembro

Modelo solicitude

Poderán admitirse solicitudes para cursar RFC sempre que entre a oferta da UVigo estea implantado o estudo conducente ao título español ao cal se refire a homologación. Cando o título referido na resolución sexa dun plan de estudos da anterior ordenación de ensinanzas universitarias oficiais, os centros adaptarán os RFC esixidos ás materias impartidas na nova estrutura de graos, con independencia de que o título español a homologar estea extinguido.

Podes elixir unha ou varias universidades españolas que teñan implantados os estudos conducentes ao título español ao cal se refire a homologación. 

Cando a resolución permita matricularse en máis dunha opción, poderás optar libremente entre as posibilidades ofertadas polo centro de estudos.

Documentación 

Resolución de homologación

O Servizo de Xestión de Estudos Grao da Universidade de Vigo, unha vez se produza a superación dos RFC, expedirá o o correspondente certificado acreditativo. 

Quen non superase os complementos formativos en cursos anteriores poderá volver a matricularse sempre que o faga dentro do prazo outorgado na resolución. A opción elixida nun curso poderá modificarse nos seguintes.

Notificación das resolucións

A notificación destas resolucións realizarase por correo postal ou por correo electrónico (os datos serán os facilitados pola persoa interesada na secretaría virtual)

Este procedemento é para quen estea en posesión dun título de diplomado/a, mestre/a ou enxeñeiro/a técnico/a e desexe obter o correspondente título de grao mediante a realización dun curso ponte.

Oferta de prazas para cada curso ponte: segundo o establecido no cadro 2 do anexo IV da convocatoria de matrícula para cada ano.

Solicitude

Prazo: segundo o establecido no apartado P.3 do anexo I da convocatoria de matrícula para cada ano 

Prazo de presentación de solicitudes: do 1 ao 12 de xullo
Publicación de listaxes provisionais de solicitudes admitidas a trámite: 14 de xullo
Prazo de presentación de reclamacións: o 15 e 16 de xullo
Publicación de listaxes definitivas de solicitudes admitidas a trámite: 19 de xullo
Publicación de listaxes provisionais de persoas admitidas a matricularse: 21 de xullo
Prazo de presentación de reclamacións: o 22 e 23 de xullo
Publicación de listaxes definitivas de persoas admitidas a matricularse: 27 de xullo

No caso de haber menos persoas admitidas que prazas ofertadas nos cursos ponte os centros poderán admitir solicitudes fóra de prazo sempre que a admisión poida ser resolta e a matrícula formalizada antes de que remate o período ordinario de matrícula 

Lugar de solicitude: A solicitude realizarase na sede electrónica da UVigo 

Para os trámites en Sede os/as alumnos/as-usuarios/as poderán acceder mediante 

Documentación

Ademais da documentación xustificativa que permita valorar a experiencia laboral e/ou  os criterios específicos de selección indicados en cada caso, quen acadara o título noutra universidade presentará:

 • Título oficial ou certificación do pagamento dos prezos públicos de expedición do título que da acceso
 • Certificación académica coas cualificacións obtidas para os efectos de valoración do expediente
Procedemento

Cada centro de estudos constituirá unha comisión de valoración das solicitudes admitidas a trámite segundo o baremo aprobado para cada caso.
A nota media do expediente calcularase de acordo co protocolo de colaboración subscrito entre a consellería e as universidades galegas para a valoración dos expedientes académicos, resolución do 15 de setembro de 2011, da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria e o establecido no RD 1125/2003.

Resolución

Por delegación reitoral polo órgano de dirección do centro no prazo establecido na convocatoria de matrícula de cada curso académico. 

As que resulten desfavorables deberán ser motivadas e indicarase as causas de exclusión e as reclamacións ou recursos que lle sexan aplicables.

Poderán recoñecerse materias agás o Traballo de Fin de Grao (TFG) que en ningún caso poderá ser obxecto de recoñecemento.

Notificación das resolucións

A notificación destas resolucións realizarase por correo postal ou por correo electrónico (os datos serán os facilitados pola persoa interesada na secretaría virtual)

Para quen teña iniciado unha titulación oficial na UVigo que estea extinta ou en proceso de extinción e desexe adaptarse ao último plan de estudos de grao implantado. 

Solicitude

Prazo será o establecido para a matrícula do alumnado por continuación de estudos, do 30 de agosto ao 15 de setembro

Realizarase a través da secretaría virtual. Unha vez aquí, e antes de matricularte,vas ao punto 4 Solicitude  e unha vez rematado vas ao punto de matrícula

No caso de ter algún problema na secretaría virtual,deberás consultar coa área académica do teu centro (secretaría de alumnado)

No caso de solicitar adaptación fóra de prazo, deberás realizar a presentación de solicitude xenérica na sede electrónica da UVigo

Para os trámites en Sede os/as usuarios/as poderán acceder mediante 

Órgano encargado da tramitación

Persoal das áreas académicas de grao das Facultades/Escolas (secretarías de alumnado)

Resolución

a) Dentro do prazo, resolverase automaticamente ao confirmar a adaptación.

b) Fóra do prazo, resolverase no prazo máximo de 1 mes.

Poderá presentar unha solicitude extraordinaria, sempre con anterioridade a data de xeración de actas do primeiro cuadrimestre, dirixida ao órgano de dirección do centro quen resolverá por delegación reitoral, aquel alumnado ao que se lle resolva de forma desfavorable unha solicitude de avaliación por compensación das materias que lle restan para rematar a titulación.

A resolución favorable indicará  as datas nas que deberá formalizar matrícula na unidade administrativa do centro de estudos.

Notificación da resolución

A notificación destas resolucións realizarase por correo postal ou por correo electrónico (os datos serán os facilitados pola persoa interesada na secretaría virtual)

Dirixido ao alumnado de titulacións de grao que curse un plan de estudos impartido en mais dun centro da Uvigo e desexe cambiar de facultade ou escola:

 • Grao en Administración e Dirección de Empresas
 • Grao en Dereito
 • Grao en Educación Infantil
 • Grao en Educación Primaria
 • Grao en Enfermaría
 • Grao en Enxeñaría Mecánica (só desde CUD á Escola de Enxeñaría Industrial)

Deberás cumprir coa normativa de permanencia e progreso da Universidade de Vigo. No caso de non poder continuar os mesmos estudos, non poderá solicitar cambio de centro.

Prazas

Segundo o regulamento polo que se establece o réxime de cambio de centro en titulacións de grao co mesmo plan de estudos na UVigo, deberá ofertarse un mínimo dun 5% das prazas de novo ingreso e poderá incrementarse en función das posibilidades de organización do centro (columna 2.6 do cadro 1 do anexo IV da convocatoria de matrícula)

Solicitudes

Prazo: poderás presentar a solicitude durante o mes de xuño

Lugar de presentación: na sede electrónica da UVigo

Para os trámites en Sede poderás acceder mediante 

Poderá presentar documentación outra persoa como representante.

Órgano encargado da tramitación

Persoal das áreas académicas de grao das Facultades/Escolas onde se continuarán os estudos de grao (secretarías de alumnado)

Resolución

Por delegación reitoral polo órgano de dirección do centro e notificadas antes do 31 de xullo.

A persoa seleccionada deberá comunicarllo ao centro de orixe

No caso dos PCEO que se impartan en dous centros distintos da Universidade de Vigo, nos que exista unha memoria e un plan de estudos por cada centro, a continuación, do mesmo PCEO nun novo centro tramitarase como un traslado.

Notificación das resolucións

A notificación destas resolucións realizarase por correo postal ou por correo electrónico (os datos serán os facilitados pola persoa interesada na secretaría virtual)

Dirixido ao alumnado que, tendo superados un mínimo de 12 créditos nunha titulación de grao na Uvigo, trasladara o seu expediente a outra titulación e/ou universidade e agora desexe retomar os estudos trasladados.

Prazas ofertadas: o número de prazas é o recollido na columna 2.4 do cadro 1 do anexo IV da convocatoria de matrícula

Solicitudes

Prazo: poderás presentar a solicitude no mes de xuño

Lugar da presentación na sede electrónica da UVigo

Para os trámites en Sede poderás acceder mediante 

Poderá presentar documentación outra persoa como representante.

Órgano encargado da tramitación

Persoal das áreas académicas de grao das Facultades/Escolas (secretarías de alumnado)

Resolución

Resolverase por delegación reitoral polo órgano de dirección do centro ata o 31 de xullo.

Se eres admitida ou admitido poderás, de ser o caso, solicitar recoñecemento dos créditos superados na outra titulación de procedencia, de xeito xeral, durante os meses de xuño, xullo e agosto. 

Se te matriculas na praza adxudicada deberás solicitar o traslado do centro ou universidade de procedencia, salvo que se teñan eses estudos rematados.

Notificación das resolucións

A notificación destas resolucións realizarase por correo postal ou por correo electrónico (os datos serán os facilitados pola persoa interesada na secretaría virtual)

Esta opción vai dirixida a persoas tituladas por outra universidade que desexen cursar unha mención nun plan de estudos coa mesma denominación. Dado que non hai oferta de prazas aprobada para este procedemento, as solicitudes poderán ser atendidas en función das posibilidades de organización de cada centro.

Prazas ofertadas: o número de prazas é o recollido na columna 2.9 do cadro 1 do anexo IV da convocatoria de matrícula.

Solicitudes

Prazo: no mes de xuño

Modelo de solicitude

Lugar de presentación na sede electrónica da UVigo

Para os trámites en Sede poderás acceder mediante 

Documentación

No caso de alumnado doutra universidade:

 • Título universitario oficial ou certificado do pago da expedición do título que dá acceso
 • Certificación académica coas cualificacións aos efectos de valoración do expediente
Órgano encargado da tramitación

Órgano de dirección e persoal das áreas académicas de grao das Facultades/Escolas (secretarías de alumnado)

Resolución

Resolveranse ata o 31 de xullo.

Notificación das resolucións

A notificación destas resolucións realizarase por correo postal ou por correo electrónico (os datos serán os facilitados pola persoa interesada na secretaría virtual)

A matrícula nun PCEO réxese pola Normativa de Programa Conxunto de Estudos Oficiais de Grao

1. Se iniciaches un dos dous graos obxecto do PCEO e desexas cursar de forma conxunta os seus estudos coa outra titulación, poderás solicitar a incorporación á outra titulación e cursalas de forma conxunta.

 

2. Abandono dunha das dúas titulacións

Podes optar por calquera das dúas titulacións iniciadas, sempre que teñas aprobada como mínimo dúas materias ou 12 ECTS do primeiro curso da titulación que vaias cursar, tendo dereito ao recoñecemento dos créditos básicos superados.

 

 

Para ambos casos,

Solicitude

prazo de presentación: da solicitude será no mes de xuño

lugar de presentación será na sede electrónica da UVigo

Para os trámites en Sede poderás acceder mediante