Administración do campus de Ourense

A Administración dos centros ten como misión dar apoio ás actividades inherentes aos mesmos, xestionando de xeito eficaz os recursos humanos e materiais así como os procesos económicos e académicos. Isto ten a finalidade de prestar ás persoas usuarias un servizo eficiente, eficaz e de calidade, de acordo coa lexislación actual, coas directrices sinaladas polos órganos de goberno da universidade e comprometida coa planificación estratéxica da mesma para asegurar un bo servizo á sociedade.

 

 • Planificar, dirixir, coordinar e impulsar a actividade da unidade e do persoal ao seu cargo, estimulando a participación, o traballo en equipo e a toma de decisións en cada nivel de responsabilidade.
 • Planificar, executar e avaliar actuacións que faciliten o acceso dos usuarios, simplifiquen os procedementos, axilicen os prazos e melloren a calidade do servizo prestado.
 • Elaborar informes, estudos, memorias, estatísticas, propostas de normas xerais e de resolución sobre asuntos da súa competencia, a pedimento da Xerencia ou do equipo de goberno.
 • Propor iniciativas aos superiores, asesoralos técnicamente e executar e realizar o seguimento das súas decisións.
 • Realizar propostas de mellora continua da calidade, executalas e participar na súa avaliación.
 • Deseñar, implantar e avaliar métodos e procedementos na súa unidade.
 • Adoptar medidas para asegurar a atención dos usuarios con eficacia e calidade, facéndoo de xeito directo cando o soliciten.
 • Dirixir e supervisar a xestión económica e orzamentaria do seu ámbito.
 • Supervisar e, no seu caso, promover a motivación, promoción, disciplina, seguridade e clima laboral do persoal da súa unidade; realizar as funcións de dirección, xestión e control do persoal ao seu cargo.
 • Compilar, actualizar, interpretar e comunicar ao persoal da súa unidade as disposicións legais e normas relacionadas coas materias da súa área, preferentemente as que lle remitan as restantes unidades por razón da súa competencia.
 • Compilar información de interese para a unidade e responsabilizarse de que estea actualizada e accesible, especialmente a que sexa pública.
 • Coordinarse e colaborar coas restantes unidades e órganos universitarios, propoñendo e executando accións dirixidas a mellorar de forma conxunta os servizos prestados.
 • Formarse profesionalmente e promover a formación do persoal ao seu cargo.
 • Realizar aqueloutras tarefas afíns ao posto que se lle encomenden ou resulten necesarias por razóns de servizo no eido da súa competencia.

Área Académica

Área de estudos de máster e doutoramento
Elsa López Jorge
Xefa de Área
+34 988 368 803
administracionposgrao.ourense@uvigo.gal

Área de estudos de grao
Facultade de Dereito
Facultade de CC. Empresariais e Turismo

Consuelo López Rodríguez
Xefa de Área
+34 988 368 903
areagrao.xuridicoempresarial@uvigo.gal

Área de estudos de grao
Escola Superior de Enxeñaría Informática
Escola de Enxeñaría Aeronáutica e do Espazo
Facultade de Ciencias

M.ª Carmen Fernández Contreras
Xefa de Área
+34 988 387 004
xacinfa@uvigo.gal

Área de estudos de grao
Facultade de CC. da Educación
Facultade de Historia

María Dolores Domínguez Pereira
Xefa de Área
+34 988 387 105
xaedhis@uvigo.gal

Área de apoio á investigación e transferencia

Arturo Rodríguez Sampayo
Xefe de Área
+34 988 387 325
xainvesou@uvigo.gal

Área de apoio á xestión de centros e departamentos

Elda Martiñá Pérez
Xefa de Área
+34 988 387 104
xacedou@uvigo.gal

Área de servizos á comunidade

María Teresa Díaz Álvarez
Xefa de Área
+34 988 387 089 / 988 387 102
asc-ou@uvigo.gal

Área económica

Raquel Fernández González
Xefa de Área
+34 988 368 802
aefdo@uvigo.gal

​​​​​​

​​

Centros:

 

Responsable:

María del Pilar Joga Lasala
Administradora

Correos electrónicos

Teléfonos