Administración do campus de Pontevedra

A Administración dos centros ten como misión dar apoio ás actividades inherentes aos mesmos, xestionando de xeito eficaz os recursos humanos e materiais así como os procesos económicos e académicos. Isto ten a finalidade de prestar ás persoas usuarias un servizo eficiente, eficaz e de calidade, de acordo coa lexislación actual, coas directrices sinaladas polos órganos de goberno da universidade e comprometida coa planificación estratéxica da mesma para asegurar un bo servizo á sociedade.

 • Planificar, dirixir, coordinar e impulsar a actividade da unidade e do persoal ao seu cargo, estimulando a participación, o traballo en equipo e a toma de decisións en cada nivel de responsabilidade.
 • Planificar, executar e avaliar actuacións que faciliten o acceso dos usuarios, simplifiquen os procedementos, axilicen os prazos e melloren a calidade do servizo prestado.
 • Elaborar informes, estudos, memorias, estatísticas, propostas de normas xerais e de resolución sobre asuntos da súa competencia, a pedimento da Xerencia ou do equipo de goberno.
 • Propor iniciativas aos superiores, asesoralos técnicamente e executar e realizar o seguimento das súas decisións.
 • Realizar propostas de mellora continua da calidade, executalas e participar na súa avaliación.
 • Deseñar, implantar e avaliar métodos e procedementos na súa unidade.
 • Adoptar medidas para asegurar a atención dos usuarios con eficacia e calidade, facéndoo de xeito directo cando o soliciten.
 • Dirixir e supervisar a xestión económica e orzamentaria do seu ámbito.
 • Supervisar e, no seu caso, promover a motivación, promoción, disciplina, seguridade e clima laboral do persoal da súa unidade; realizar as funcións de dirección, xestión e control do persoal ao seu cargo.
 • Compilar, actualizar, interpretar e comunicar ao persoal da súa unidade as disposicións legais e normas relacionadas coas materias da súa área, preferentemente as que lle remitan as restantes unidades por razón da súa competencia.
 • Compilar información de interese para a unidade e responsabilizarse de que estea actualizada e accesible, especialmente a que sexa pública.
 • Coordinarse e colaborar coas restantes unidades e órganos universitarios, propoñendo e executando accións dirixidas a mellorar de forma conxunta os servizos prestados.
 • Formarse profesionalmente e promover a formación do persoal ao seu cargo.
 • Realizar aqueloutras tarefas afíns ao posto que se lle encomenden ou resulten necesarias por razóns de servizo no eido da súa competencia.

Área Académica

Área Académica
​​​​​​Facultade de Belas Artes

Clara Pérez Quiñones
Xefa de Área
+34 986 801 804
xadmbart@uvigo.gal

Área de estudos de grao
Facultade de Comunicación
Facultade de Dirección e Xestión Pública
Facultade de Fisioterapia

María José Loreto Fernández-Arruty López
+34 986 801 995
asociaisefisio@uvigo.gal

Área de estudos de grao
E.E. Forestal
Facultade de CC. da Educación e do Deporte
María Purificación Sánchez Arias
Xefa de Área
+34 986 801 704
xa.educacion.forestal@uvigo.gal


Área de estudos de máster e doutoramento
María Begoña López Pérez
Xefa de Área
+34 986 801 694
xaposgraopo@uvigo.gal

Área de apoio á xestión de centros e departamentos

Ana María Suárez Mariño
Xefa de Área
+34 986 801 695
xacdpo@uvigo.gal

Área de servizos á comunidade

Horacio Antonio Villar Suárez
Xefe de Área
+34 986 802 024
xacopo@uvigo.gal

Área económica

María Asunción García Carro
Xefa de Área
+34 986 801 809
xaepo@uvigo.gal

 

​​

Centros

 

Responsable

Elena Vázquez Losada
Administradora

Correos electrónicos

Teléfonos