Administración do Campus de Vigo - Ámbito tecnolóxico

A Administración dos centros ten como misión dar apoio ás actividades inherentes aos mesmos, xestionando de xeito eficaz os recursos humanos e materiais así como os procesos económicos e académicos. Isto ten a finalidade de prestar ás persoas usuarias un servizo eficiente, eficaz e de calidade, de acordo coa lexislación actual, coas directrices sinaladas polos órganos de goberno da universidade e comprometida coa planificación estratéxica da mesma para asegurar un bo servizo á sociedade.

 • Planificar, dirixir, coordinar e impulsar a actividade da unidade e do persoal ao seu cargo, estimulando a participación, o traballo en equipo e a toma de decisións en cada nivel de responsabilidade.
 • Planificar, executar e avaliar actuacións que faciliten o acceso dos usuarios, simplifiquen os procedementos, axilicen os prazos e melloren a calidade do servizo prestado.
 • Elaborar informes, estudos, memorias, estatísticas, propostas de normas xerais e de resolución sobre asuntos da súa competencia, a pedimento da Xerencia ou do equipo de goberno.
 • Propor iniciativas aos superiores, asesoralos técnicamente e executar e realizar o seguimento das súas decisións.
 • Realizar propostas de mellora continua da calidade, executalas e participar na súa avaliación.
 • Deseñar, implantar e avaliar métodos e procedementos na súa unidade.
 • Adoptar medidas para asegurar a atención dos usuarios con eficacia e calidade, facéndoo de xeito directo cando o soliciten.
 • Dirixir e supervisar a xestión económica e orzamentaria do seu ámbito.
 • Supervisar e, no seu caso, promover a motivación, promoción, disciplina, seguridade e clima laboral do persoal da súa unidade; realizar as funcións de dirección, xestión e control do persoal ao seu cargo.
 • Compilar, actualizar, interpretar e comunicar ao persoal da súa unidade as disposicións legais e normas relacionadas coas materias da súa área, preferentemente as que lle remitan as restantes unidades por razón da súa competencia.
 • Compilar información de interese para a unidade e responsabilizarse de que estea actualizada e accesible, especialmente a que sexa pública.
 • Coordinarse e colaborar coas restantes unidades e órganos universitarios, propoñendo e executando accións dirixidas a mellorar de forma conxunta os servizos prestados.
 • Formarse profesionalmente e promover a formación do persoal ao seu cargo.
 • Realizar aqueloutras tarefas afíns ao posto que se lle encomenden ou resulten necesarias por razóns de servizo no eido da súa competencia.

Área Académica

Área de estudos de grao
E.E. de Minas e Enerxía
E.E. de Telecomunicación

Rosa M.ª Cortiñas Iglesias
Xefa de Área
+34 986 812 101
teleco.minas.estudosgrao@uvigo.gal

Área de estudos de máster e doutoramento
E.E. de Minas e Enerxía
E.E. de Telecomunicación

Julio Fernández Cid
Xefe de Área
+34 986 812 102
teleco.minas.posgrao@uvigo.gal

Área de estudos de máster e doutoramento
E.E. Industrial

Cristina Morgadas Lois
Xefa de Área
+34 986 818 628
eei.master@uvigo.gal / eei.doutoramento@uvigo.gal

Área de estudos de grao
E.E. Industrial

M.ª José Vidal Abad
Xefa de Área
+34 986 182 203 / +34 986 813 669
eei.xaa.cidade@uvigo.gal

Área económica

E.E. de Minas e Enerxía
E.E. de Telecomunicación

Rosa M.ª Márquez Nores
Xefa de Área
+34 986 813 493
minas.areaeconomica@uvigo.gal

E.E. Industrial
María Carmen Prieto Tobio / Mercedes Palanca González
Xefa de Área
+34 986 813 987
eei.areaeconomica@uvigo.gal

Área de apoio á investigación e transferencia e á xestión de centros e departamentos

E.E. de Minas e Enerxía
E.E. de Telecomunicación

Ignacio Arce Aramendi
Xefe de Área
+34 986 182 481
teleco.minas.di@uvigo.gal

Área de apoio á xestión de centros e departamentos

EE. Industrial
Julia Mencía Castro
Xefa de Área
+34 986 813 583
eei.departamentos@uvigo.gal

Área de apoio á investigación e transferencia

E.E. Industrial
Sofía Alba Fernández
Xefa de Área
+34 986 183 778
eei.inv.trans@uvigo.gal

 

Centros:

 

Responsable:

Ana María Cacheiro Seguín
Administradora

Correos electrónicos

Teléfonos