Xerencia

A misión do ámbito de xestión da Universidade de Vigo é prestarlle apoio técnico e administrativo aos procesos de ensino e investigación, cunha clara orientación cara ao servizo a toda a comunidade universitaria, anticiparse aos retos e responder ás demandas da sociedade, mediante a participación e o compromiso de profesionais cualificados e a axuda dos medios tecnolóxicos máis avanzados, para contribuír así ao cumprimento da misión e dos obxectivos da universidade e ao respecto dos valores institucionais.

 

Organización

Raquel Souto García, xerenta da Universidade de Vigo

 

Raquel Souto García
Xerenta

Licenciada en Dereito pola Universidade de Santiago de Compostela, accedeu no ano 1998 como funcionaria de carreira do corpo administrativo na administración xeral da comunidade autónoma de Galicia. En 2005 promocionou ao corpo de xestión e no ano 2011 ao corpo superior. A maior parte da súa carreira administrativa desenvolveuna no ámbito de recursos humanos.

Na Dirección Xeral da Función Pública da Xunta de Galicia desenvolveu diversos postos: xefa da Sección de Persoal Laboral, xefa da Sección de Selección, xefa do Servizo de xestión de persoal e desde o ano 2016 subdirectora xeral de provisión de postos e selección de persoal. Así mesmo, foi membro de tribunais de procesos selectivos, de comisións de valoración de méritos en concurso de traslados e da comisión permanente das listas de contratación temporal. Tamén impartiu cursos en materia de persoal na Escola Galega de Administración Pública (EGAP).


Axenda da xerenta

José González Groba

José González Groba
Vicexerente de Persoal

Incorporouse á Universidade de Vigo como funcionario público de carreira no ano 1995 onde exerceu as seguintes responsabilidades: xefe de Negociado de Extensión Universitaria (1995-2000); xefe de negociado de Asesoría Xurídica (2000-2003); administrador de centros do campus de Pontevedra (2003-2007); persoal eventual en calidade de vicexerente de Asuntos de Persoal (2007-2008) e administrador de centros do campus de Pontevedra (2008 ata a actualidade).

Fotografía de Patricia Valcárcel, vicexerenta de Contratación e Servizos Xerais

Patricia Valcárcel Fernández
Vicexerenta de Contratación e Servizos Xerais

Licenciada e doutora en Dereito pola Universidade San Pablo-CEU, con premio extraordinario de licenciatura e doutoramento, incorpórase á Universidade de Vigo en 2002, onde actualmente é profesora titular de Dereito Administrativo no Departamento de Dereito Público. 

Membro do grupo de investigación AGAF e de distintas redes especializadas na materia, a súa liña principal de investigación céntrase na contratación do sector público. Ten recoñecidos tres sexenios de investigación, dirixiu cinco teses de doutoramento e conta con máis dun centenar de traballos científicos publicados en revistas e editoriais de referencia no seu ámbito. 

No eido da xestión, foi vicedecana de Ordenación Académica e secretaria da Facultade de Ciencias Xurídicas e do Traballo. Tamén colaborou e segue colaborando con distintas institucións en comités de avaliación do profesorado, de centros ou de proxectos de investigación. 

Foto Rodrigo Cerviño

Rodrigo Cerviño Rodríguez
Director de Administración

Licenciado en Administración e Dirección de Empresas pola Universidade de Vigo, completou a súa formación con varios másteres na área de Ciencias Económicas e Xurídicas. Conta con máis de doce anos de experiencia directiva en diferentes empresas privadas e na administración pública. Especializado en dirección de empresas, con alto coñecemento en dirección financeira e mellora e dixitalización de procedementos administrativos de todo tipo, incorpororouse á Universidade de Vigo no ano 2014 como vicexerente de Xestión Económica e Servizos Xerais. Desde xullo de 2018 desempeña o cargo de director de Administración. Con anterioridade, foi xerente de Cidade Universitaria, S.A.

 

 • Orientación ao servizo
 • Transparencia
 • Coordinación
 • Participación
 • Eficacia, eficiencia e efectividade
 • Calidade
 • Proximidade
 • Profesionalidade

 • Xestión da facenda e patrimonio.
 • Xestión dos gastos e ingresos.
 • A dirección do persoal de administración e servizos.
 • A elaboración da proposta de anteproxecto dos orzamentos e plans económicos.
 • O ditado de instrucións e ordes de servizo tendentes á eficacia da xestión administrativa e á coordinación das diversas unidades da administración.
 • A elaboración do cadro de persoal PAS.
 • A ordenación dos pagamentos.
 • En colaboración coa Vicerreitoría de Economía, elaborar a liquidación do orzamento, a memoria económica e as contas anuais.
 • ​​​​Respecto do persoal de administración e servizos (PAS): dirixir a negociación colectiva, asinar pactos e acordos e ditar resolucións e ordes de execución en todas as materias relativas ao PAS.
 • Dirixir a xestión e asinar os contratos, os nomeamentos e os cesamentos do PAS.
 • Dirixir a xestión e resolver os restantes procedementos da vida administrativa e laboral do persoal de administración e servizos, con exclusión da iniciación e resolución de procedementos disciplinarios e a imposición de sancións disciplinarias.
 • Autorizar, dispor e contraer obrigas sobre os créditos de gasto da universidade, con excepción do explicitamente atribuído para outros cargos administrativos.
 • Actuar como órgano de contratación da universidade nos termos establecidos na normativa de contratación do sector público e na lexislación patrimonial, agás o explicitamente atribuído para outros cargos administrativos.
 • Dirixir e acordar os actos de trámite e de xestión común da actividade económico-orzamentaria que non figuren atribuídos a outros órganos universitarios.
 • O mantemento das infraestruturas existentes e a xestión das reformas, melloras e ampliación das infraestruturas, en coordinación coa Vicerreitoría de Planificación.

 

 

Ver orzamentos

 

O xerente ou xerenta atende a coordinación e a supervisión de todos os aspectos de alcance e contido económico para a Universidade de Vigo, entre os que se atopan: o orzamento de ingresos e gastos; a tesouraría; as compras de bens e servizos; a contratación administrativa; a loxística de transportes e comunicacións; a prevención e a calidade ambiental; as obras, instalacións e infraestruturas; o control interno da actividade económico-financeira; o control dos activos patrimoniais; a xestión e elaboración da información económica, financeira, tributaria, patrimonial, orzamentaria e analítica.

 

Máis información:

Secretaría de Xerencia
Edificio Exeria
As Lagoas, Marcosende
36310 Vigo
+34 986 813 560
xerencia@uvigo.es