Persoal colaborador en proxectos de investigación

A investigación, a transferencia e a innovación son algunhas das funcións prioritarias da Universidade de Vigo. Para mellorar a actividade investigadora, a institución académica precisa incorporar persoal especificamente contratado para esas tarefas, ben sexa nos grupos de investigación, ben sexa noutras estruturas relacionadas, como os centros de investigación ou os institutos de investigación. 

A normativa actual vixente na Universidade de Vigo determina cal é o procedemento para a contratación de persoal investigador.

Contratación

O procedemento para a contratación na Universidade de Vigo realízase mediante procesos abertos, transparentes e baseados no mérito. As persoas investigadoras principais deberán dirixir as súas propostas de contratación de persoal investigador á Unidade de Contratación de Proxectos de Investigación para a súa inclusión como anexos en cada convocatoria pública. 

As convocatorias publicaranse alomenos cada 15 días.

Disposición transitorio segunda

De acordo co establecido na disposición transitoria segunda da Normativa de contratación do persoal investigador da Universidade de Vigo, aqueles contratos por obra ou servizo determinados asinados pola UVigo, vencellados a un centro de investigación recoñecido polo sistema universitario de Galicia, a grupos de investigación de referencia competitiva (GRC) ou a grupos de potencial de crecemento (GPC), que estiveran vixentes o 31 de decembro de 2021 ou durante o período transitorio previsto no Real decreto-lei 32/2021 (transitoria cuarta) e cuxa vixencia termine en 2022 ou nunha data posterior, poderán transformarse en contratos indefinidos do artigo 23 bis da Lei 14/2011, do 1 de xuño, da ciencia, tecnoloxía e innovación, a condición de que se cumpran acumulativamente dous requisitos:

  • Que a selección das persoas afectadas se realizase a través de convocatoria resolta respectando os principios constitucionais de igualdade, mérito e capacidade así como de publicidade.
  • Que se conte con financiamento acreditado suficiente para facer fronte a todos os custos vinculados á devandita contratación.

De xeito excepcional, para atender esta disposición, establécese o seguinte procedemento:

  1. O investigador/a principal do proxecto ou da actividade recibirá por correo electrónico un documento con información relevante sobre a  posible transformación do contrato, entre outras, o custo anual.
  2. O seguinte paso será cubrir o formulario disposición transitoria segunda. Cumprirá subir a declaración responsable cuberta e asinada electronicamente.   
  3. Debido á excepcionalidade deste proceso, a comisión de investigación resolverá en fases sucesivas, segundo a fase de finalización dos contratos; iniciarase cos que finalizan en xuño e en xullo.


Prórrogas para contratos por obra e transformación de contratos con fondos europeos

Prórrogas de contratos por obra ou servizo

Os contratos por obra ou servizo vixentes con anterioridade á entrada en vigor do Real decreto-lei 32/2021, poderán prorrogarse mentres estea en vigor o proxecto e ata o 30 de decembro de 2024 como máximo.

Para xestionar estas prórrogas, seguirá utilizándose o procedemento habitual antes da entrada en vigor da normativa de contratación. Os investigadores e investigadoras principais deben cubrir e asinar o anexo I de solicitude de prórroga e tramitar a solicitude ao Servizo de PDI a través das unidades de apoio dos centros.


Transformación en temporais da disposición adicional quinta

Aqueles contratos vencellados ao PRTR ou para a execución de programas de carácter temporal con financiamento de fondos da UE que se formalizaron a través dun contrato por obra ou servizo e que estean próximos a rematar, poderán transformase na nova modalidade de contratación temporal da disposición adicional quinta do Real decreto-lei 32/2021 e prorrogar a súa vixencia sen necesidade de publicar unha nova convocatoria.

Para isto os investigadores e investigadoras principais deberán presentar unha declaración responsable de que a contratación se realizou consonte os principios constitucionais de igualdade, mérito e capacidade. 

Para solicitar as transformacións, deberá seguirse o mesmo procedento que para as prórrogas. Os investigadores e investigadoras principais deben cubrir e asinar o anexo I de solicitude de transformación e tramitar a solicitude ao Servizo de PDI a través das unidades de apoio dos centros. 

Estratexia OTM-R: selección e contratación abertas e transparentes 

A estratexia de contratación de persoal investigador ten como referencia os principios de selección e contratación abertas, transparentes, baseadas en méritos e internacionalmente comparables (OTM-R) definidos no código.

A Universidade recoñece a necesidade de que os centros de investigación e outras unidades de I+D+i estean en condicións de contratar persoal investigador do xeito máis áxil posible, á vez que se adhiren aos métodos de mellores prácticas de selección e contratactión consonte a lexislación vixente.

HR Research asiste e asesora tanto as persoas solicitantes como aos centros de investigación, unidades e servizos de I+D+i na contratación de persoal investigador.

Documentación

 

 

Selo HRS4R

 

 

 

 

 

Máis información:

Unidade de Contratación do Persoal Investigador
Edificio Exeria
As Lagoas, Marcosende
36310 Vigo
+34 986 130 231 | 986 130 232
consulta.ucpi@uvigo.gal