Roberto Orlando Bustillo Bolado

Catedrático/a de universidade

Departamento

Docencia

2023/2024
Titulación Materia Nome Carác. Horas
O03G081V01 G081503 Dereito administrativo II OB 16
O03G081V01 G081401 Dereito administrativo I OB 104
O03G081V01 G081604 Xurisdicións contenciosa-administrativa e social OP 6
O03M110V01 M110302 Traballo de Fin de Máster OB 0.0
O03M110V11 M110111 Deontoloxía, Organización profesional e Quenda de oficio OB 0.0
V09M195V01 M195103 Dereito da auga OB 8
2022/2023
Titulación Materia Nome Carác. Horas
O03M110V01 M110302 Traballo de Fin de Máster OB 0.0
O03G081V01 G081401 Dereito administrativo I OB 53
O03G081V01 G081503 Dereito administrativo II OB 40
O03G081V01 G081604 Xurisdicións contenciosa-administrativa e social OP 26
2021/2022
Titulación Materia Nome Carác. Horas
O03M110V01 M110302 Traballo de Fin de Máster OB 0.0
O03G081V01 G081401 Dereito administrativo I OB 106
O03G081V01 G081604 Xurisdicións contenciosa-administrativa e social OP 32
2020/2021
Titulación Materia Nome Carác. Horas
O03G081V01 G081401 Dereito administrativo I OB 106
O03M110V01 M110302 Traballo de Fin de Máster OB 0.0
O03G081V01 G081503 Dereito administrativo II OB 3
O03G081V01 G081604 Xurisdicións contenciosa-administrativa e social OP 32
2019/2020
Titulación Materia Nome Carác. Horas
O03M110V01 M110302 Traballo de Fin de Máster OB 0.0
O03G081V01 G081401 Dereito administrativo I OB 118
O03G081V01 G081503 Dereito administrativo II OB 10
O03G081V01 G081604 Xurisdicións contenciosa-administrativa e social OP 26
2018/2019
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V04M166V01 M166101 Dereito do Medio Ambiente OB 8.00
O03M110V01 M110106 Práctica Administrativa OB 1.00
O03M110V01 M110302 Traballo de Fin de Máster OB 0.00
O03G081V01 G081401 Dereito administrativo I OB 160
O03G081V01 G081604 Xurisdicións contenciosa-administrativa e social OP 5
2017/2018
Titulación Materia Nome Carác. Horas
O03M110V01 M110302 Traballo de Fin de Máster OB 0.00
O03G081V01 G081401 Dereito administrativo I OB 116
O03G081V01 G081503 Dereito administrativo II OB 12.00
O03G080V01 G080703 Xurisdición contenciosa-administrativa e proceso laboral OB 0.00
O03M110V01 M110106 Práctica Administrativa OB 28.00
2016/2017
Titulación Materia Nome Carác. Horas
O03G081V01 G081604 Xurisdicións contenciosa-administrativa e social OP 46
O03G081V01 G081981 Prácticas externas OP 6.00
O03G081V01 G081991 Traballo de Fin de Grao OB 4
O03G081V01 G081401 Dereito administrativo I OB 76
O03M110V01 M110106 Práctica Administrativa OB 28.00
O03M110V01 M110302 Traballo de Fin de Máster OB 0.00

  2022/2023

  Límites dos principios da potestade sancionadora na Ley 40/2015, do 1 de Octubre, do réxime xurídico do sector público - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  A inactividade da Administración - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

  2021/2022

  Presunción de veracidade, presunción de inocencia e axentes de autoridade no dereito administrativo - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007 PCEO tipo B
  Evolución do ámbito subxectivo da contratación pública - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007 PCEO tipo B
  Responsabilidade patrimonial das Administracións Públicas na xestión da Covid-19 - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Evolución do réxime do sector audiovisual televisivo - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Poder executivo e regulamentos con forza de lei - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  A causa expropiandi e a reversión: ¿Qué sucede cando non se materializa o fin que xustifica a expropiación? - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

  2020/2021

  Intervención administrativa, crises sanitarias e libre circulación polo territorio nacional - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  A responsabilidade civil derivada do accidente de traballo - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  A Responsablilidade do Estado Lexislador - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Cesión do uso de instalacións deportivas locais a suxetos de dereito privado. Caso RC Deportivo - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007 PCEO tipo B
  Enclaves privados preconstitucionais en dominio público marítimo-terrestre - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007 PCEO tipo B
  Estudo do control xudicial dos reglamentos: especial referencia os efectos da declaración de nulidade das disposicións de carácter xeral - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  A responsabilidade patrimonial da Administración no eido sanitario - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

  2019/2020

  Definición e delimitación do dominio público marítimo-terrestre - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Elementos estruturais do réxime xurídico das Forzas e Corpos de Seguridade - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Competencia Xudicial e criterio de repartición nos Xulgados do Contencioso Administrativo - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  O dominio público hidráulico e os seus usos - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  O prezo xusto expropiatorio: nocións básicas, procedemento e pago - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

  2018/2019

  Responsabilidad patrimonial del estado derivada de las lesiones - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Responsabilidade da Administración Penitenciaria por mortes de reclusos en prisión - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007

  2017/2018

  Análise da Ley 37/2003, de 17 de novembro, do Ruido, nos problemas veciñais - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  O accidente de traballo: Consecuencias legais - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  O réxime disciplinario no deporte - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  O uso de bens de dominio público por particulares. Especial atención aos usos privativos da Disposición Transitoria Primeira da Lei de Costas trala Lei 2/2013 - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Responsabilidade patrimonial da Administración, ruptura do nexo causal ou concurrencia de culpas: análise do tratamento xudicial do expediente de responsabilidade patrimonial 1851/2012-AG instado contra o ADIF - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  A responsabilidade patrimonial da Administración Pública no ámbito sanitario - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Aspectos substantivos e procedimentais da reversión expropiatoria: análise da STS de 19 de maio de 2014 - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

  2016/2017

  O secreto profesional do avogado: Dogma xurídico no exercicio da avogacía suxeito a límites na práctica. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Obras sen licencia ou en contra dos contidos da licencia na Lei 2/2016, de febreiro, do Solo de Galicia - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Consecuencias xurídicas derivadas do incendio dunha masa forestal, dende o punto de vista do propietario da mesma. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Procedemento de perda de vixencia de autorización para conducir - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Recursos administrativos e impugnación das cualificacións académicas na Universidade de Vigo - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Un exemplo de interrelación entre o dereito urbanístico e o medio ambiente:a declaración de nulidade do plan xeral de ordenación municipal de Vigo, pola sentencia do Tribunal Supremo de 10 de noviembre 2015 - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Un exemplo de interrelación entre o dereito urbanístico e o medio ambiente:a declaración de nulidade do plan xeral de ordenación municipal de Vigo, pola sentencia do Tribunal Supremo de 10 de noviembre 2015 - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  As causas da extinción das concesións administrativas para uso privado destinadas a regadío - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007

  2015/2016

  Un exemplo de interrelación entre o dereito urbanístico e o medio ambiente:a declaración de nulidade do plan xeral de ordenación municipal de Vigo, pola sentencia do Tribunal Supremo de 10 de noviembre 2015 - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Réxime xurídico das augas termais en Galicia e primeiros pasos xurídico-administrativos para o aproveitamento dunha surxencia termal nun predio privado. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Nova lexislación do litoral: cambios no dominio público e privado. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

  2014/2015

  A reacción do ordeamento xurídico fronte á ilegalidade urbanística - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

  2013/2014

  Protección do patrimonio histórico v. Infraestruturas hidráulicas: Qué debe prevalecer en caso de conflito de intereses? - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007