Salarios e impostos

Nos seguintes apartados podes atopar información sobre:

 

O persoal da Universidade de Vigo pode ver o recibo da súa nómina a través da páxina web da Universidade, Secretaría (https://secretaria.uvigo.gal/uvigo.sv/), introducindo o seu NIF, NIU e contrasinal, e accedendo á consulta de nómina.

Máis información no teléfono + 34 986 813 578 e no correo electrónico (consultanomina@uvigo.es) do Servizo de Retribucións e Seguros Sociais.

Máis información no teléfono + 34 986 813 578 e no correo electrónico (consultanomina@uvigo.es) do Servizo de Retribucións e Seguros Sociais.

De acordo ao previsto no artigo 108.3 do Regulamento do Imposto sobre a Renda das Persoas físicas (IRPF) a Universidade expide anualmente a certificación de retencións necesaria para a preparación da Declaración do Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas.

O persoal poderá obter e imprimir o seu certificado de retencións e ingresos a conta do imposto sobre a renda das persoas físicas (mod. 190) do exercicio correspondente na páxina web da Universidade, Secretaría  (https://secretaria.uvigo.gal/uvigo.sv/), introducindo o seu NIF, NIU e contrasinal, e accedendo á consulta do certificado de renda.

Máis información no teléfono + 34 986 813 578 e no correo electrónico (consultanomina@uvigo.es) do Servizo de Retribucións e Seguros Sociais.

Solicitarase no enderezo electrónico (consultanomina@uvigo.es) no Servizo de Retribucións e Seguros Sociais.

A lei que regula os pagos a conta do IRPF recolle a posibilidade de solicitar en calquera momento a aplicación de tipos de retención superiores ós que legalmente correspondan.

Solicitarase no enderezo electrónico (consultanomina@uvigo.es) no Servizo de Retribucións e Seguros Sociais.

  • O IRPF poderá ser modificado ao longo do ano en función das variacións retributivas e da situación familiar (neste caso cubrir e enviar o impreso correspondente ó servizo de retribucións e seguros sociais).
  • Cando se produzan cambios nas circunstancians tidas en conta para determinar as retencións practicadas, o IRPF do persoal desta universidade poderá sufrir modificacións en función de ditos cambios.
  • Recórdase que existe a obriga de comunicar a este Servizo, ao longo do ano, calquera variación na situación persoal ou familiar que poda supoñer modificación no tipo de retención correspondente. Para isto poñemos á súa disposición o modelo oficial para a súa cumprimentación:
  • Deberá enviarse ao enderezo electrónico (consultanomina@uvigo.es) no Servizo de Retribucións e Seguros Sociais.

Para máis información visite a páxina da Axencia Tributaria

 

Táboas salariais

2023 RETRIBUCIÓNS CO INCREMENTO SALARIAL DO 3,5 POR CENTO DAS RETRIBUCIÓNS RESPECTO DAS VIXENTES AO 31 DE DECEMBRO 2022

CATEDRATICO/A DE UNIVERSIDADE149.55 KB TITULAR DE UNIVERSIDADE149.6 KB CATEDRÁTICO/A ESCOLA UNIVERSITARIA149.6 KB TITULAR DE ESCOLA UNIVERSITARIA149.44 KB CONTRATADO/A DOUTOR146.78 KB PROFESOR/A PERMANENTE LABORAL _LOSU149.1 KB VISITANTE18.77 KB AXUDANTE172.83 KB AXUDANTE DOUTOR _ LOSU171.56 KB ASOCIADO/A T1 CIENCIAS DA SAÚDE148.55 KB ASOCIADO/A T3 LOU143.53 KB ASOCIADO/A T3 LOSU148.18 KB INTERINO/A_SUSTITUTOS/AS_LOU143.63 KB SUSTITUTOS/AS_LOSU142.78 KB LECTOR21.58 KB INVESTIGADORES RAMON Y CAJAL269.54 KB CONTRATOS PREDOUTORAIS271.62 KB TRIENIOS PERSOAL INVESTIGADOR542.02 KB CARGOS ACADÉMICOS325.46 KB

Estas táboas salariais  teñen unicamente carácter informativo sen que o seu contido teña valor xurídico vinculante.

2023 RETRIBUCIONS CO INCREMENTO SALARIAL DO 3 POR CENTO DAS RETRIBUCIÓNS RESPECTO DAS VIXENTES AO 31 DE DECEMBRO 2022

CATEDRÁTICO DE UNIVERSIDADE51.95 KB CATEDRÁTICO DE ESCOLA UNIVERSITARIA51.79 KB TITULAR DE UNIVERSIDADE51.78 KB TITULAR DE ESCOLA UNIVERSITARIA52.02 KB CONTRATADO DOUTOR69.12 KB PROFESOR /A PERMANENTE LABORAL-LOSU-69.12 KB ASOCIADO T1 CIENCIAS SAÚDE67.03 KB ASOCIADOS T366.93 KB ASOCIADO T3 LOSU65.93 KB AXUDANTES66.32 KB AXUDANTE DOUTOR LOSU64.88 KB LECTOR70.33 KB INTERINO/A/SUSTITUTOS/AS66.83 KB VISITANTE68.07 KB Investigadores Ramon y Cajal45.25 KB Contratos Predoutorais66.74 KB Trienio persoal investigador136.16 KB CARGOS ACADÉMICOS89.86 KB

Aplícase o incremento do 3 por cento das retribucions respecto das vixentes a 31 de decembro de 2022 con efectos do 1 de xaneiro do 2023.Estas táboas salariais teñen unicamente carácter informativo sen que o seu contido teña valor xurídico vinculante.

.

2023

CATEDRATICO DE UNIVERSIDADE51.88 KB CATEDRATICO DE ESCOLA UNIVERSITARIA51.73 KB PROFESOR TITULAR DE UNIVERSIDADE51.74 KB PROFESOR TITULAR ESCOLA UNIVERSITARIA52.06 KB ASOCIADO T1_ASOCIADO CIENCIAS SAÚDE72.42 KB ASOCIADO T267.43 KB ASOCIADO T367.38 KB CONTRATADO DOUTOR69.02 KB AXUDANTES67.76 KB LECTORES73.86 KB INTERINOS/SUBSTITUCION68.17 KB COLABORADOR67.4 KB INVESTIGADORES RAMON Y CAJAL45.22 KB CONTRATOS PREDOUTORAIS67.18 KB TRIENIO PERSOAL INVESTIGADOR135.13 KB CARGOS ACADEMICOS89.64 KB

Aplícase o incremento do 2,5 por cento das retribucions respecto das vixentes a 31 de decembro de 2022 con efectos do 1 de xaneiro do 2023.Estas táboas salariais teñen unicamente carácter informativo sen que o seu contido teña valor xurídico vinculante.

.

2022 RETRIBUCIÓNS CO INCREMENTO SLARIAL DO 3,5 POR CENTO DAS RETRIBUCIONS RESPECTO DAS VIXENTES AO 31 DE DECEMBRO DE 2021

CATEDRATICO DE UNIVERSIDADE52.4 KB TITULAR DE UNIVERSIDADE52.24 KB CATEDRATICO DE ESCOLA UNIVERSITARIA52.24 KB TITULAR DE ESCOLA UNIVERSITARIA52.46 KB ASOCIADO T168.06 KB ASOCIADO T267.94 KB ASOCIADO T367.88 KB AXUDANTE68.1 KB CONTRATADO DOCTOR69.51 KB CONTRATADOS INTERINO68.59 KB LECTORES70.59 KB COLABORADOR67.91 KB VISITANTE68.48 KB INVESTIGADORES RAMON Y CAJAL44.85 KB CONTRATOS PREDOUTORAIS46.16 KB TRIENIO PERSOAL INVESTIGADOR135.89 KB CARGOS ACADÉMICOS88.92 KB

2022

CATEDRATICO DE UNIVERSIDADE70.44 KB CATEDRATICO DE ESCOLA UNIVERSITARIA70.18 KB PROFESOR TITULAR DE UNIVERSIDADE70.18 KB PROFESOR TITULAR DE ESCOLA UNIVERSITARIA70.23 KB PROFESOR ASOCIADO T3141.28 KB PROFESOR ASOCIADO T2141.31 KB PROFESOR ASOCIADO T1141.46 KB AXUDANTES68.08 KB LECTORES143.86 KB PROFESOR CONTRATADO DOUTOR143.27 KB PROFESORES VISITANTES141.87 KB PROFESOR COLABORADOR141.21 KB PROFESORES CONTRATADOS INTERINOS DE SUBSTITUCIÓN141.99 KB CONTRATOS PREDOUTORAIS66.13 KB CARGOS ACADEMICOS225.83 KB

Aplícase o incremento do 2 por cento das retribucións respecto das vixentes a 31 de decembro de 2021 con efectos do 1 de xaneiro de 2022. Estas táboas salariais teñen unicamente carácter informativo sen que o seu contido teña valor xurídico vinculante.

2021

CATEDRÁTICO DE UNIVERSIDADE.PDF147.55 KB CATEDRATICO DE ESCOLA UNIVERSITARIA . PDF147.36 KB TITULAR DE UNIVERSIDADE. PDF151.03 KB TITULAR DE ESCOLA UNIVERSITARIA. PDF147.55 KB PROFESORES ASOCIADOS. PDF73.62 KB AXUDANTES.PDF68.74 KB LECTORES.PDF71.58 KB CONTRATADO DOUTOR.PDF70.01 KB PROFESORES VISITANTES.PDF68.82 KB PROFESOR COLABORADOR.PDF68.25 KB CONTRATADOS INTERINOS DE SUBSTITUCIÓN.PDF143.68 KB CONTRATOS PREDOUTORAIS. PDF63.88 KB CARGOS ACADEMICOS. PDF227.56 KB

Aplícase o incremento do 0,9 por cento das retribucións respecto das vixentes a 31 de decembro de 2020 con efectos do 1 de xaneiro de 2021.Estas táboas salariais teñen unicamente carácter informativo sen que o seu contido teña valor xurídico vinculante.

2020

CATEDRÁTICO DE UNIVERSIDAD. PDF71.64 KB CATEDRÁTICO DE ESCOLA UNIVERSITARIA. PDF71.35 KB PROFESOR TITULAR DE UNIVERSIDAD. PDF71.35 KB TITULAR DE ESCOLA UNIVERSITARIA. PDF71.47 KB PROFESORES ASOCIADOS. PDF73.61 KB AXUDANTES. PDF68.73 KB LECTORES. PDF71.57 KB CONTRATADO DOUTOR. PDF70.01 KB PROFESORES VISITANTES. PDF68.82 KB PROFESOR COLABORADOR. PDF68.25 KB PROFESOR CONTRATADO INTERINO DE SUBSTITUCIÓN.PDF68.71 KB CARGOS ACADÉMICOS.PDF87.23 KB CONTRATOS PREDOUTORAIS PDF63.38 KB

Aplícase o incremento do 2 por cento das retribucións respecto das vixentes a 31 de decembro de 2019 con efectos do 1 de xaneiro de 2020.Estas táboas salariais teñen unicamente carácter informativo sen que o seu contido teña valor xurídico vinculante.

2019

CATEDRÁTICO DE UNIVERSIDADE. PDF72.18 KB CATEDRÁTICO DE ESCOLA UNIVERSITARIA. PDF72.08 KB TITULAR DE UNIVERSIDAD. PDF72.08 KB TITULAR DE ESCOLA UNIVERSITARIA. PDF72.17 KB PROFESORES ASOCIADOS . PDF75.23 KB PROFESORES AXUDANTES. PDF69.38 KB LECTORES. PDF72.24 KB CONTRATADO DOUTOR. PDF70.68 KB PROFESORES VISITANTES. PDF69.37 KB PROFESOR COLABORADOR. PDF68.94 KB PROFESOR CONTRATADO INTERINO DE SUBSTITUCIÓN. PDF69.24 KB CARGOS ACADÉMICOS. PDF88.35 KB CONTRATOS PREDOUTORAIS. pdf63.5 KB

Aplícase o incremento do 2,25 por cento das retribucións respecto das vixentes a 31 de decembro de 2018 con efectos do 1 de xaneiro de 2019, e ademais o incremento con efectos do 1 de xullo de 2019 do 0,25 por cento sobre as retribucións vixentes a 31 de decembro de 2018.Estas táboas salariais teñen unicamente carácter informativo sen que o seu contido teña valor xurídico vinculante.

2018

CATEDRATICO DE UNIVERSIDADE (PDF)33.2 KB CATEDRATICO DE ESCOLA UNIVERSITARIA (PDF)33.24 KB TITULAR DE UNIVERSIDADE (PDF)33.24 KB TITULAR DE ESCOLA UNIVERSITARIA (PDF)33.07 KB PROFESORES ASOCIADOS (PDF)37.94 KB PROFESORES AXUDANTES (PDF)143.34 KB LECTORES (PDF)32.81 KB CONTRATADOS DOUTORES (PDF)32.43 KB PROFESORES VISITANTES (PDF)31.99 KB PROFESOR COLABORADOR (PDF)31.87 KB PROFESOR CONTRATADO INTERINO DE SUBSTITUCICÓN (PDF)31.44 KB CARGOS ACADÉMICOS (PDF)49.26 KB

Aplícase o incremento do 1,5 por cento das retribucións respecto das vixentes a 31 de decembro de 2017 con efectos do 1 de xaneiro de 2018, e ademais o incremento con efectos do 1 de xullo de 2018 do 0,25 por cento sobre as retribucións vixentes a 31 de decembro de 2017. Estas táboas salariais teñen unicamente carácter informativo sen que o seu contido teña valor xurídico vinculante.

2017

CATEDRÁTICO DE UNIVERSIDADE [PDF]269.08 KB TITULAR DE UNIVERSIDADE [PDF]267.43 KB CATEDRÁTICO DE ESCOLA UNIVERSITARIA [PDF]267.43 KB TITULAR DE ESCOLA UNIVERSITARIA [PDF]271.51 KB PROFESORES ASOCIADOS [PDF]260.03 KB PROFESORES AXUDANTES [PDF]260.14 KB LECTORES [PDF]264.71 KB CONTRATADOS DOUTORES [PDF]259.5 KB PROFESORES VISITANTES [PDF]244.55 KB PROFESORES COLABORADORES [PDF]254.8 KB PROFESORES DOCENTES INTERINOS DE SUBSTITUCIÓN [PDF]258.2 KB CARGOS ACADÉMICOS [PDF]229.08 KB