Documentos e formularios

COVID. Manuais e guías de actuación para o persoal

Manual persoal administrativo513.82 KB Manual persoal de biblioteca516.31 KB Manual persoal de conserxaria509.82 KB Manual persoal de laboratorios de investigación513.54 KB Manual persoal dos servizos informáticos512.04 KB Manual persoal da unidade de transporte e distribución512.64 KB Manual persoal de xardinaría513.13 KB

Formularios

FORMULARIO DE RECOLLIDA DE DATOS PARA PERSOAL DE NOVA INCORPORACIÓN (DOCX)31.55 KB CUESTIONARIO DE AUTOAVALIACIÓN TELETRABALLO (docx)416.37 KB CUESTIONARIO DE AUTOAVALIACIÓN TELETRABALLO (pdf)330.12 KB FORMULARIO DECLARACIÓN GRUPOS VULNERABLES PARA COVID‐19 (pdf)171.66 KB FORMULARIO DECLARACIÓN GRUPOS VULNERABLES PARA COVID‐19 (docx))37.93 KB

Plan de Prevención: Procedementos, instrucións e documentos de rexistro

POLÍTICA DE PREVENCIÓN DE RÍSCOS LABORAIS22.61 KB PLAN DE PREVENCIÓN DE RISCOS LABORAIS399.6 KB PPRL-01 DOCUMENTACIÓN E CONTROL DOS DOCUMENTOS66.16 KB IPRL-01-01 Lista de documentación do SXPRL61.65 KB DRPRL-01-01 Entrega de documentación do SXPRL34.76 KB PPRL-02 CONTROL DOS REXISTROS45.1 KB PPRL-03 IDENTIFICACIÓN E CUMPRIMENTO DE REQUISITOS LEGAIS E OUTROS REQUISITOS41.92 KB PPRL-04 IDENTIFICACIÓN DE PERIGOS E AVALIACIÓN DE RISCOS48.94 KB PPRL-05 PLANIFICACIÓN DA ACTIVIDADE PREVENTIVA47.05 KB PPRL-06 COMUNICACIÓN, PARTICIPACIÓN E CONSULTA44.04 KB PPRL-07 INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES50.19 KB IPRL-07-01 Información sobre comunicación de incidentes34.64 KB DRPRL-07-01 Notificación interna de incidente205 KB PPRL-08 COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES EMPRESARIALES55.96 KB IPRL-08-01 Instrución sobre coordinación de actividades empresariais38.59 KB IPRL-08-02 Información xeral de riscos e medidas preventivas da Universidade de Vigo51.55 KB DRPRL-08-01 Aviso de entrega de documentación e compromiso de entrega de información (tipo I)33.69 KB DRPRL-08-02 Aviso de entrega de documentación e compromiso de entrega de información (tipo II)33.96 KB DRPRL-08-03 Información da empresa sobre os traballos a realizar (Tipo II)38.44 KB DRPRL-08-05 Nomeamento de Coordinador de Actividades Preventivas125.19 KB DRPRL-08-06 Inspección de traballo/servizos externos32.1 KB DRPRL-08-07 Carta de presentación e requirimento de información (Persoal da UVigo en empresas alleas)33.75 KB PPRL-09 CONDICIÓNS LABORAIS DO CENTRO DE TRABALLO52.34 KB iprl-09-01 INSTRUCIÓNS SOBRE CONTROL DE EQUIPOS DE TRABALLO47.85 KB IPRL-09-02 INSTRUCION SOBRE CONTROL DE PRODUTOS QUÍMICOS46.19 KB DRPRL-09-03 Solicitude de caixas de primeiros auxilios204 KB DRPRL-09-04 Solicitude de reposición do contido de primeiros auxilios216 KB DRPRL-09-05 Control de equipos de traballo150.05 KB DRPRL-09-07 Libro de PRL do centro115.03 KB PPRL-10 CONDICIÓNS LABORAIS DOS TRABALLOS48.15 KB DRPRL-10-01 COMUNICACIÓN ANEXA DE PRL ASOCIADA A LIÑAS DE INVESTIGACIÓN263 KB PPRL-11 VIXILANCIA DA SAÚDE56.53 KB IPRL-11-01 Información xeral sobre recoñecementos médicos44.25 KB PPRL-12 COMPETENCIA, FORMACIÓN E TOMA DE CONCIENCIA49.31 KB PPRL-13 PREPARACIÓN E RESPOSTA ANTE EMERXENCIAS47.81 KB DRPRL-13-01 Enquisa sobre preparación e resposta ante emerxencias152.19 KB PPRL-14 TRABALLOS ESPECIAIS43.42 KB IPRL-14-01 Instrución sobre traballos especiais con permisos de traballo36.97 KB DRPRL-14-01 Permiso de traballo especial182.48 KB DRPRL-14-02 Nomeamento de recurso preventivo192 KB PPRL-15 NON CONFORMIDADES, ACCIÓNS CORRECTIVAS E ACCIÓNS PREVENTIVAS44.04 KB IPRL-15-01 Instrución sobre non conformidades, accións correctivas e accións preventivas49.54 KB DRPRL-15-01 Informe de Non conformidades, accións correctivas e accións preventivas106.99 KB PPRL-16 AUDITORÍAS INTERNAS51.43 KB PPRL-17 REVISIÓN DO SISTEMA43.42 KB PPRL-18: ADAPTACIÓN OU CAMBIO DE POSTO DE TRABALLO POR RAZÓNS DE PROTECCIÓN DA SAÚDE60.17 KB DRPRL-18-01 SOLICITUDE XERAL DE CAMBIO DE POSTO POR RAZÓNS DE PROTECCIÓN DA SAÚDE191 KB PPRL-19 ACTUACIÓNS ANTE CONFLITOS INTERPERSOAIS E DE ACOSO NO TRABALLO59.89 KB PPRL-20 EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL47.45 KB IPRL-20-01 Información xeral sobre equipos de protección individual (EPIs)41.81 KB DRPRL-20-01 Entrega de EPI,s29.97 KB DRPRL-21-01 COMUNICACIÓN DE SITUACIÓN DE EMBARAZO OU PERÍODO DE LACTACIÓN NATURAL194 KB PPRL-21 PROTECCIÓN DA MATERNIDADE: ADAPTACIÓN OU CAMBIO DE POSTO DE TRABALLO54.78 KB IPRL-21-01 INFORMACIÓN XERAL SOBRE COMUNICACIÓN DE SITUACIÓN DE EMBARAZO OU PERÍODO DE LACTACIÓN NATURAL49.47 KB

Fichas

Información dos riscos para a traballadora de oficina durante o embarazo ou lactación882.23 KB Información dos riscos para a traballadora docente de aula e despacho durante o embarazo ou lactación981.67 KB Especificación mínimas das cadeiras para traballos con PVD307.33 KB pantallas de visualización de datos (PVD)238.8 KB Traballos de limpeza nos laboratorios e talleres do CACTI-Vigo104.02 KB Riscos biolóxicos1.86 MB Cámara fría1.29 MB Lámpada ultravioleta643.19 KB Ferramentas manuais960.67 KB manipulación manual de cargas2.17 MB serra caladora1.43 MB trade de columna864.91 KB escadas1.62 MB sistema anticaídas (arnés)246.54 KB produtos químicos3.26 MB ácido fluorhídrico4.8 MB bromuro de etidio1.67 MB manipulación e transporte de nitróxeno liquído1.55 MB ciclohexano2.31 MB dioxano3.53 MB Transporte de persoal e equipos en traballos forestais1022.92 KB Talladura ou corte en traballos forestais1.62 MB poda en traballos forestais1.76 MB aplicación de praguicidas1.54 MB traballos en espazos confinados1.85 MB compresores1.29 MB traballos de soldadura con estaño ou cobre1.58 MB traballos en atmósferas explosivas2.2 MB traballos de soldadura con arco1.73 MB botellas e botellóns de gases2.43 MB traballos con laser2.45 MB

Manuais, guías e procedementos

Manual de seguridade e saúde durante a exposición a produtos fitosanitarios1.37 MB TELETRABALLO. CONSELLOS PARA TRABALLAR DENDE CASA DE FORMA SAUDABLE661.46 KB PROCEDEMENTO DE VALORACIÓN DE GRUPOS VULNERABLES189.94 KB