Sorteo de entradas

III Foro de Educación Faro Impulsa

Para a comunidade universitaria

UVigo - Comunicación 13/09/2019

A Universidade de Vigo sortea cinco entradas para o III Foro de Educación Faro Impulsa entre os membros da comunidade universitaria. 

O sorteo realizarase nas redes da Universidade de Vigo e, para participar, é preciso seguir a universidade nalgunha das súas redes (Facebook, Twitter, LinkedIn ou Instagram)  e enviar, antes do martes 17 de setembro, unha mensaxe privada que inclúa o nome e apelidos, correo electrónico e o centro de estudo ou de traballo na UVigo.

O mércores 18 de setembro daranse a coñecer nas redes sociais institucionais os nomes das persoas gañadoras do sorteo, previo consentimento das devanditas, efectuado pola Vicerreitoría de Comunicación e Relacións Institucionais.

O III Foro de Educación de Faro Impulsa terá lugar os días 20 e 21 de setembro no Auditorio Mar de Vigo. O programa e toda a información sobre o evento están dispoñibles na seguinte ligazón: https://www.faroimpulsa.es/

Podes descargar o programa completo aquí.

De acordo co disposto no artigo 13 do Regulamento (UE) 2016/679, do Parlamento Europeo e do Consello, de 27 de abril, relativo á protección da persoas físicas no que respecta ao tratamento de datos persoais e á libre circulación destes datos e polo que se derroga a Directiva 95/46/CE (Regulamento Xeral de Protección de Datos ou "RXPD") e co disposto no artigo 11 da Lei orgánica 3/2018, de 5 de decembro, de protección de datos persoais e garantía dos dereitos dixitais,  informámos a vostede que os datos asociados que nos facilite, serán tratados baixo a responsabilidade da Universidade de Vigo e en ningún caso serán cedidos, agás os datos das gañadoras e gañadores que consentiron a publicación dos seus nomes nas redes sociais.

Estes datos trataranse durante o tempo imprescindible para xestionar o sorteo de cinco entradas para o III Foro de Educación Faro Impulsa e serán conservados durante os prazos legais e/ou contractuais aplicables.

A persoa interesada ten dereito a solicitar ao responsable do tratamento, en calquera momento, o acceso, rectificación ou supresión dos seus datos persoais e a limitación do seu tratamento. Tamén terá dereito a oporse ao devandito tratamento, así como a solicitar, salvo casos de interese público e/ou exercicio de poderes públicos, a portabilidade dos seus datos.

Os devanditos dereitos poderá exercelos mediante solicitude dirixida ao reitor da Universidade de Vigo e presentada ante o rexistro da Universidade de Vigo, ou calquera dos rexistros indicados no artigo 16 da Lei 39/2015, de 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas e remitida á Secretaría Xeral da Universidade de Vigo, Edificio Ernestina Otero, Campus universitario Lagoas-Marcosende, 36310 Vigo (Pontevedra). 

Igualmente poderá dirixir dita solicitude directamente á delegada de Protección de Datos da Universidade de Vigo cuxa identidade e datos de contacto son Ana Garriga Domínguez, Facultade de Dereito, As Lagoas s/n, 32004 Ourense (España). Teléfono: 988 368 834. Enderezo electrónico: dpd@uvigo.gal.

Así mesmo, vostede ten dereito a presentar unha reclamación ante a Axencia Española de Protección de Datos (AEPD)

Información adicional: https://www.uvigo.gal/proteccion-datos
 

 

Máis información:

Vicerreitoría de Comunicación e Relacións Institucionais
Edificio Miralles
As Lagoas, Marcosende
36310 Vigo
+34 986 818 744
maitlo:viccom@uvigo.es