Vicerreitoría de Economía

 

Eugenia María Rodríguez González
Secretaría
+34 986 813 440
vic.eco@uvigo.gal

 

  • As de coordinación e de xestión en materias económicas.
  • A sinatura de convenios relacionados coa xestión orzamentaria da universidade e, se é o caso, de contratos-programa.
  • A coordinación de asuntos ou de iniciativas que teñan repercusión nas partidas de ingresos ou gastos orzamentarios.
  • As de elaboración, en coordinación coa Xerencia, das liñas e directrices do orzamento anual da universidade e da súa política económica.
  • As relacionadas coa captación de recursos externos.
  • As relacionadas coas cátedras de empresa da universidade, así como as relacións co contorno económico-empresarial.
  • As referidas á convocatoria de bolsas propias no ámbito das competencias delegadas nos puntos anteriores e os seus procedementos derivados.

 

Axenda

 

Edificio Exeria
As Lagoas, Marcosende
36310 Vigo
Teléfono: 986 813 440
 vic.eco@uvigo.gal