Vicerreitoría de Transferencia

 

 • Carlos Mosquera Nartallo
  Director do Centro Atlántico de Investigación en Tecnoloxías da Información e Comunicacións (atlantTTic)
  +34 986 812 116
  atlanttic@uvigo.gal

 • As relacionadas con contratos, informes e cursos do artigo 83 da LOU.
 • As referentes á transferencia de tecnoloxía e a valorización e protección de resultados de investigación.
 • O deseño e a implantación de políticas que fomenten a transferencia do coñecemento ao tecido socioeconómico e a súa difusión á sociedade.
 • A promoción, a avaliación, a divulgación e o recoñecemento das actividades de transferencia de coñecemento en todos os ámbitos da Universidade de Vigo.
 • As relacionadas cos parques tecnolóxicos, centros tecnolóxicos, empresas de base tecnolóxica e viveiros de empresas.
 • As relacionadas coa potenciación de plans de formación para empresas, institucións e profesionais.
 • As relacionadas coa xestión, coordinación e propostas de equipamento de centros tecnolóxicos, en coordinación coa Vicerreitoría de Investigación.
 • As correspondentes á Oficina de I+D e as relacións con outros centros de I+D, en coordinación coa Vicerreitoría de Investigación e a Vicerreitoría de Internacionalización.
 • A proposta, formalización e contratación de proxectos de transferencia de resultados de investigación, tanto no ámbito nacional como internacional, en coordinación coa Vicerreitoría de Investigación e a Vicerreitoría de Internacionalización.
 • As relacionadas con cátedras e aulas provenientes da relación universidade-empresa, en coordinación coa Vicerreitoría de Investigación e a Vicerreitoría de Economía.
 • As relacionadas coa planificación, a coordinación e a execución de políticas e accións relativas ao Vigo Tecnolóxico, en coordinación coa Vicerreitoría de Investigación e dentro do marco das políticas xerais que a universidade defina para os seus campus de especialización.
 • As referidas á convocatoria de bolsas propias no ámbito das competencias delegadas nos puntos anteriores e os seus procedementos derivados.

 

Edificio Filomena Dato
As Lagoas, Marcosende
36310 Vigo
+34 986 130 257
victran@uvigo.gal