O Claustro

O Claustro da Universidade é o máximo órgano de representación e control da comunidade universitaria

Imaxe do Claustro

 

O Claustro debe servir de ámbito para a formulación de interpelacións ao reitor ou á reitora e aos membros do seu equipo, así como ao resto do Consello de Goberno. 
 

 • Elaborar, aprobar e modificar os Estatutos da Universidade.
 • Aprobar o seu regulamento de réxime interno e outros previstos nestes estatutos como desenvolvemento dos contidos dos seus títulos i e ii.
 • Convocar, con carácter extraordinario, eleccións a reitora ou reitor nos termos fixados nestes estatutos.
 • Crear as comisións que considere oportunas e elixir os seus membros.
 • Elixir os e as representantes no Consello de Goberno e nas comisións específicas non delegadas, cando así se especifique nos propios Estatutos.
 • Elixir e, no seu caso, revogar a defensora ou defensor universitario, aprobar o seu regulamento e recibir e aprobar o seu informe anual.
 • Informar preceptivamente sobre a proposta de creación, modificación ou supresión de centros e de unidades docentes e de I+D+i.
 • Aprobar as normas relativas ao réxime disciplinario dos membros da comunidade universitaria.
 • Coñecer e debater as liñas estratéxicas, programáticas e orzamentarias da Universidade.
 • Coñecer e debater os informes que deba presentar a reitora ou reitor.
 • Informar preceptivamente sobre as funcións correspondentes ao Consello de Goberno recollidas nos apartados i), k) e l) do artigo 16.
 • Cantas outras funcións lle atribúan os Estatutos ou a lexislación vixente.

Son membros natos do Claustro:

 • A reitora ou reitor
 • A secretaria ou secretario xeral
 • A xerenta ou xerente
 • As decanas ou decanos e directoras ou directores de facultades e de escolas

O conxunto dos membros natos e electos deberá respectar a seguinte distribución por sectores:

 • 51 %: profesorado doutor con vinculación permanente (PDI-A)
 • 9 %: resto do persoal docente e investigador (PDI-B)
 • 25 %: estudantado
 • 15 %: persoal de administración e servizos (PAS)