Comisión contra o acoso sexual e por razón de sexo

A Comisión contra o acoso sexual e por razón de sexo regúlase no capítulo III do Protocolo marco de actuación para a prevención e sanción do acoso sexual e por razón de sexo.

Está composta por:

 • Director/a da Unidade de Igualdade da Universidade de Vigo, que asumirá a presidencia da comisión. 
 • Unha persoa representante do reitor/a. 
 • Unha persoa representante do PDI. 
 • Unha persoa representante do PAS.
 • Unha persoa representante do estudantado.
 • Unha persoa representante da Xerencia que actuará como secretario ou secretaria.

O nomeamento das persoas representantes do PDI, do PAS e do estudantado correspóndelle ao Consello de Goberno á proposta da Comisión de Igualdade da Universidade de Vigo. O seu mandato terá unha duración máxima de tres anos, coa posibilidade dunha soa renovación

Funcións

 • Informar o órgano competente sobre a adopción das medidas preventivas axeitadas para evitar as posibles situacións de acoso sexual  ou por razón de sexo que se poidan producir no contorno universitario.
 • Analizar as denuncias sobre posibles situacións de acoso sexual e por razón de sexo que se presenten ante ela e decidir sobre a apertura do procedemento previsto neste protocolo.
 • Tramitar as denuncias admitidas e emitir informe motivado sobre a situación denunciada.
 • Solicitar á Reitoría as medidas de protección á vítima que se considere necesario adoptar durante a tramitación do procedemento previsto neste protocolo.
 • Facer un seguimento da aplicación do presente protocolo coa finalidade de analizar o seu correcto funcionamento e eficacia e, se é o caso, propoñer a súa modificación ante o Consello de Goberno.
 • Elaborar un informe anual sobre a aplicación do presente protocolo para a súa presentación ante o Consello de Goberno.

Membros

 • María Isabel Doval Ruiz
  Vicerreitora de Responsabilidade Social, Igualdade e Cooperación
  Presidenta
  Suplente: Águeda Gómez Suárez, directora da Unidade de Igualdade
 • Rafael Fernández Acevedo
  Representante do reitor
  Suplente: 
 • María Lameiras Fernández
  PDI
  Suplente: Yolanda Rodríguez Castro
 • Luis Pérez Gómez
  PAS
  Suplente: María José Ríos Santomé
 • Yasmina González Almón
  Alumnado
 • Raquel Souto García
  Secretaria
  Suplente: José González Groba

 

MÁIS INFORMACIÓN