Comisión de cursos e convenios

Esta comisión regúlase no artigo 14 do Regulamento de cursos de especialización e convenios.

Está presidida polo reitor/a ou vicerreitor/a en quen delegue e integrada por:

 • As persoas titulares da/s vicerreitoría/s con competencias en investigación e desenvolvemento e tranferencia de ciencia e tecnoloxía.
 • Unha persoa representante do PDI por cada un dos ámbitos de coñecemento. 
 • Unha persoa representante do persoal de administración e servicios
 • Unha persoa representante do estudantado.
 • A persoa que dirixe a oficina I+D desenvolverá o cargo de secretario/a.

Funcións

 • Conceder autorización, cando a actividade proposta cumpra todas as especificacións enunciadas neste regulamento.
 • Volver a proposta ao que propón o solicitante, cando non sexa totalmente correcta, indicando en que punto debe cambiala.
 • Denegar a autorización, se a proposta incorre nalgún dos supostos enunciados no artigo 5.
 • Fixar o importe mínimo dun contrato que implicaría a sinatura do mesmo polo reitor/a.
 • Notificar ao solicitante os acordos acadados en calquera dos casos a), b) ou c), a través do secretario da comisión.
 • Aprobar os modelos normalizados que se elaboren na Oficina de I+D.
 • Delegar as dúas primeiras funcións na oficina de I+D, co visto e prace do vicerreitor/a responsable de desenvolvemento e transferencia de ciencia e tecnoloxía, para os contratos cun importe inferior a un máximo que será fixado pola propia Comisión.

Membros

 • Reitor ou vicerreitor en quen delegue
  Presidente
 • Director/a OTRI
  Secretario/a
 • Vicerreitora de Investigación
 • X. Ramón Nóvoa
  Ámbito tecnolóxico
 • Baltasar Manzano
  Ámbito xurídico
 • Francisco Javier Rodríguez Rajo
  Ámbito científico
 • Javier Taboada
  Ámbito tecnolóxico
 • Fermín Pérez Losada
  Ámbito humanístico
 • Xefe de negociado da OTRI
  PAS
 • Raquel González López
  Estudantado