Comisión de organización académica e profesorado

Funcións

 • Estudar os asuntos referentes á coordinación de campus e centros adscritos á universidade.
 • Informar sobre a constitución, creación, desenvolvemento, modificación e supresión dos departamentos.
 • Informar sobre a viabilidade académica das propostas dos plans de estudos e titulacións de grao oficiais, para a súa homologación, validación e implantación, con anterioridade ao seu estudo polo Consello de Goberno.
 • Informar a aprobación, coordinación e desenvolvemento dos ensinos conducentes a titulacións propias da Universidade de Vigo.
 • Propoñer os criterios de resolución de solicitudes de validación de estudos en centros desta ou doutras universidades.
 • Informar da oferta anual de prazas (límite de prazas).
 • Informar das propostas de organización docente da universidade.
 • Estudar e coordinar a oferta educativa anual de materias optativas e de libre elección, así como o estudo da aceptación de cada unha delas por parte do estudantado.
 • Estudar e informar das propostas feitas polos departamentos e centros relativas á creación, renovación e mantemento dos obradoiros e laboratorios docentes.
 • Velar por unha dotación adecuada de prazas de profesorado.
 • Informar das peticións dos departamentos en relación coas novas prazas e contratos de profesorado.
 • Informar das normas xerais de actuación das comisións para xulgar as prazas de profesorado interino, contratado e axudante, antes da súa aprobación polo Consello de Goberno.
 • Informar das propostas de nomeamento de profesorado emérito feitas polos departamentos, así como a revisión da prórroga destes nomeamentos.
 • Informar das propostas de contratación de profesorado lector como parte do persoal dos departamentos nas áreas de coñecemento de linguas modernas ou estranxeiras.
 • Informar da proposta do cadro do persoal docente e investigador.
 • Organizar e realizar o seguimento da avaliación anual da actividade docente.
 • Propor os programas de formación do profesorado necesarios e todas aquelas accións encamiñadas a elevar a calidade da docencia.
 • Informar da creación, modificación ou supresión de centros.
 • Facer o seguimento da avaliación institucional a través dos diferentes programas nos que participe a universidade que sexan da súa competencia.
 • Informar dos proxectos de regulamentos e normativa da súa área de competencia, así como actualizar e/ou modificar as normativas de xestión académica e de permanencia e avaliación curricular de ser o caso.

 

Composición

Membros natos

 • Patricia Valcárcel Fernández
  Alfonso Lago Ferreiro

PDI

 • Xosé Manuel Cid Fernández
  José Francisco Montero Reguera
  M.ª Ángeles Peña Gallego
  Juan Picos Martín
  M.ª Consuelo Currás Valle

PAS

 • Carlos Mollinedo Lois

Estudantado

 • Ruth Davila Segade
  Uxía Pérez García

Consello Social

 • Elvira Larriba Leira

Organizacións sindicais

 • Marta M.ª Pazos Currás
  Luis Pérez Gómez
  M.ª José Ríos Santomé
  Miguel Cuevas Alonso

 

Acordos e actas  

De seguido pódense consultar os acordos e as actas das reunións da COAP:

Acordos e actas da COAP