Comisión de planificación e asuntos económicos

Funcións

 • Avaliar a demanda social, os recursos materiais e humanos con que conta a Universidade de Vigo e os que precisa para o desenvolvemento completo dos planos de estudos, así como as dispoñibilidades existentes para o seu ensino dentro da programación plurianual da Universidade de Vigo.
 • Estudar os proxectos de instalacións, equipamentos e mantemento que non se financien co orzamento anual da Universidade, d) estudar as propostas de orzamentos ordinarios e informar sobre as necesidades de orzamentos extraordinarios e adicionais que lles sexan presentados.
 • Informar das contas anuais e da liquidación do orzamento.
 • Analizar as modificacións orzamentarias e transferencias de crédito.
 • Avaliar e informar da realización de obras de ampliación, reparación e mellora dos diferentes centros da Universidade, que sexan con cargo ao orzamento da Universidade.
 • Elaborar propostas de distribución de fondos que sexan da súa competencia e informar os pedimentos que, referentes a estes fondos, lles sexan formulados.
 • Informar os proxectos de regulamentos e normativas da súa área de competencia.
 • Informar os cadros de persoal funcionario e laboral de administración e servizos.
   

Membros

 • José Luís Míguez Tabarés
  Membro nato,​​​​​ vicerreitor de Planificación e Sostibilidade
 • José María Martín Moreno 
  Membro nato, vicerreitor de Relacións coa Empresa
 • Inmaculada Anaya Revuelta
  PDI
 • Rafael Durán Barbosa
  PDI
 • Juan Enrique Pardo Froján
  PDI
 • Francisco Javier Rodríguez Martínez
  PDI 
 • Mónica Siota Álvarez
  PDI
 • Pablo Abelleira Acebedo
  Estudante
 • Manuel Diz Folgar 
  Estudante
 • Ana Isabel González Penín
  PAS
 • Xulio Calviño Rodríguez
  Consello Social