Comisión de reclamacións

A comisión de reclamacións regúlase no artigo 14 do Regulamento de réxime interno do Claustro Universitario.

Ten por función valorar as reclamacións presentadas contra as propostas efectuadas polas comisións dos concursos de acceso a prazas cubertas con persoal con vinculación permanente, ratificando ou non a proposta obxecto de reclamación no prazo máximo de tres meses. 

Está composta por seis profesores/as da universidade con ampla experiencia docente e investigadora, pertencentes ao corpo de cateráticos/as da universidade de diversas áreas de coñecemento, elixidos polo Claustro para un período de catro anos e representarán na medida do posible todos os ámbitos científicos. 

Os membros da comisión electoral serán elixidos/as polos claustrais do respectivo sector para un período de catro anos, agás o estudantado que o será por dous. Cada candidato/a levará unha persoa suplente que o/a substituirá no caso de perda da súa condición de membro desta comisión.


Membros

 • Armando Caballero Rúa
  Matemáticas, ciencias experimentais e ciencias da saúde
 • José Durany Castrillo
  Ámbito tecnolóxico
 • Margarita Estévez Toranzo
  Matemáticas, ciencias experimentais e ciencias da saúde
 • Francisca Fariña Rivera
  Ámbito xurídico-social
 • Almudena Fernández Briera
  Matemáticas, ciencias experimentais e ciencias da saúde
 • Veljka Ruzicka Kenfel
  Humanidades