Buzón do reitor

Perfil

Protección de datos de carácter persoal

Responsable: Universidade de Vigo.
Finalidade: Xestionar a caixa de contacto co reitor ou reitora.
Lexitimación: O tratamento dos datos de carácter persoal recollidos neste documento baséase nas competencias atribuídas pola Lei orgánica 6/2001, de 21 de decembro, de universidades.
Cesións: Non se prevén cesións dos datos a terceiros.
Dereitos: As persoas interesadas poderán exercitar os seguintes dereitos: acceso, rectificación, supresión, limitación do tratamento, oposición e, no seu caso, portabilidade dos datos
Procedencia da información: a información recollida neste formulario procede na propia persoa interesada ou da súa representación legal.
Información adicional: https://novo.uvigo.gal/proteccion-datos