Estatutos

As universidades son entes autónomos dotados de personalidade xurídica propia e, como tales, elaboran e aproban os seus estatutos e normas de réxime interno. Estes estatutos serán tamén aprobados polo Consello de Goberno da comunidade autónoma. As universidades públicas réxense por eles e pola lei da súa creación.

Os Estatutos da Universidade de Vigo foron aprobados polo Decreto 13/2019 do Consello da Xunta de Galicia.

 

Consulta os Estatutos da Universidade de Vigo