Mecenazgo

La Universidade de Vigo cuenta contigo

La Universidade de Vigo trabaja diariamente para ser el motor de desarrollo de su entorno, colaborando en el avance y mejora de la sociedad. Su misión y su visión de futuro, reflejadas en su Plan Estratégico, son compartidas por las personas que integran la comunidad universitaria y cuya fortaleza se traduce en un compromiso firme, con hechos y no sólo con intenciones.

A pesar de su juventud, la Universidade de Vigo está plenamente integrada en la sociedad. El Campus do Mar, reconocido oficialmente como Campus de Excelencia Internacional, es la muestra de este intenso trabajo de colaboración realizado, pues integra a los agentes socioeconómicos e investigadores relacionados con el ámbito marino de la Eurorregión, a la vez que cuenta con el apoyo incondicional de entidades públicas y privadas fuera de nuestras fronteras.

El compromiso demostrado por la Universidade de Vigo con su realidad social y territorial se ha traducido en estos últimos años en la creación de la Ciudad Tecnológica de Vigo (Citexvi), el Centro de Investigación, Transferencia e Innovación (CITI) emplazado en el Parque Tecnológico de Galicia en Ourense, la Estación de Ciencias Marinas de Toralla (ECIMAT), las cátedras institucionales en los tres campus, las Oficinas de Medio Ambiente (OMA) y de Voluntariado, las áreas de Igualdad y de Normalización Lingüística y los convenios para la realización de prácticas (con más de mil empresas y tantas otras iniciativas). El Consejo Social participa muy activamente vinculando a la universidad con la sociedad.

El reconocimiento, a través de la incorporación de la Universidade de Vigo a los rankings de Shanghai y de Leiden entre las 500 mejores universidades del mundo, acreditan que este compromiso social es realizado con rigor profesional y científico.
Las personas, instituciones y empresas que nos conocen tienen la posibilidad de unirse y participar en este proceso creativo. Los convenios y contratos, las cátedras, las donaciones (bibliotecas y otros activos de valor intelectual), el patrocinio y el mecenazgo de actividades sociales o de líneas de investigación son algunas de las muchas posibilidades de seguir creciendo juntos y construír la Galicia y el mundo del futuro. La Universidade de Vigo cuenta contigo.

Puedes colaborar a través del mecenazgo o donaciones, teniendo también la opción de la donación bibliográfica.

 

Descargas

Modelo de documento de donación [ES] [.DOC]33.5 KB Modelo de convenio de colaboración empresarial en actividades de interés general [ES] [.DOC]41.5 KB Normativa de donaciones bibliográficas [PDF]219.27 KB

Mecenado

Si. En virtude do disposto no art.16 c) da Lei 49/2002 de 23 de Decembro  de réxime fiscal das entidades sen fins lucrativos e dos incentivos fiscais ao mecenado, as Universidades públicas constitúen entidades beneficiarias do mecenado.
 

De acordo co art.17 da Lei 49/2002, darán dereito a practicar as deducións previstas neste réxime especial os donativos, doazóns e achegas irrevogables, puros e simples, realizados en favor das entidades beneficiarias do mecenado, para ser destinadas aos fins que lles son propios.

Estes donativos poden ser dinerarios ou en especie.

Tamén dará dereito a este incentivo fiscal a constitución dun dereito real de usufructo sobre bens, dereitos ou valores, realizada sen contraprestación.

Estarán exentas do Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas, do Imposto sobre Sociedades ou do Imposto sobre a Renda de non Residentes que grave a renda do doante ou aportante as ganancias patrimoniais e as rendas positivas que se poñan de manifesto con ocasión dos donativos, doazóns e achegas a que se refire o artigo 17 da Lei.

Así mesmo, estarán exentos do Imposto sobre o Incremento de Valor dos Terreos de Natureza Urbana os incrementos que se poñan de manifesto nas transmisións de terreos, ou na constitución ou transmisión de dereitos reais de goce limitativos do dominio, realizadas con ocasión dos donativos, doazóns e achegas a que se refire o artigo 17 da Lei.
 

Os contribuíntes do Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas terán dereito a deducir da cota íntegra, o resultado de aplicar á base da dedución correspondente ao conxunto de donativos, doazóns e achegas , a seguinte escala:

Escala da dedución do IRPF
Base de dedución importe ata % dedución
150€ 75
Resto base dedución 30

 

Isto quere dicir que, os contribuíntes do IRPF terán dereito a deducir da súa cota íntegra o 75 % dos primeiros 150 euros doados ou dos bens ou dereitos doados ata o valor de 150 euros, calculado conforme ás regras de valoración da lei.

O resto da doazón ou das restantes doazóns que superen os 150 euros darán dereito a deducir da cota íntegra o 30 % do importe doado ou do valor dos bens ou dereitos doados.

Se nos dous períodos impositivos inmediatos anteriores realizáronse donativos, doazóns ou achegas con dereito a dedución en favor dunha mesma entidade por importe igual ou superior, en cada un deles, ao do exercicio anterior, a porcentaxe de dedución aplicable á base da dedución que exceda de 150 euros, será o 35 por cento.

Así, o 30 % incrementarase ao 35 % se o contribuínte realizou doazóns por importe ou valor igual ou superior á mesma entidade nos dous exercicios anteriores.

A base das deducións, non poderá exceder do 10 % da base liquidable do contribuínte. Polo exceso non se poderá practicar dedución.
 

Os suxeitos pasivos do Imposto sobre Sociedades terán dereito a deducir da cota íntegra, o 35 por 100 da base da dedución. As cantidades correspondentes ao período impositivo non deducidas poderán aplicarse nas liquidacións dos períodos impositivos que conclúan nos 10 anos inmediatos e sucesivos.
Se nos dous períodos impositivos inmediatos anteriores realizáronse donativos, doazóns ou achegas con dereito a dedución en favor dunha mesma entidade por importe igual ou superior, en cada un deles, ao do período impositivo anterior, a porcentaxe de dedución aplicable á base da dedución será o 40 por cento.
Así, o 35 % incrementarase ao 40 % se a empresa ou entidade realizou doazóns por importe ou valor igual ou superior á mesma fundación nos dous exercicios anteriores.
A base desta dedución non poderá exceder do 10 por 100 da base impoñible do período impositivo. As cantidades que excedan deste límite poderanse aplicar nos períodos impositivos que conclúan no dez anos inmediatos e sucesivos.
 

De acordo co art.24 da Lei 49/2002, a efectividade dos donativos, doazóns e achegas deducibles xustificarase mediante un certificado expedido pola entidade beneficiaria, que deberá remitir á Administración tributaria a información sobre as certificacións expedidas.
O certificado deberá ter o seguinte contido: 


a) O número de identificación fiscal e os datos de identificación persoal do doante e da entidade donataria.
b) Mención expresa de que a entidade donataria é beneficiaria do mecenado.
c) Data e importe do donativo cando este sexa dinerario.
d) Documento público ou outro documento auténtico que acredite a entrega do ben doado cando non se trate de donativos en diñeiro.
e) Destino que a entidade donataria dará ao obxecto doado no cumprimento da súa finalidade específica.
f) Mención expresa do carácter irrevogable da doazón, sen prexuízo do establecido nas normas imperativas civís que regulan a revogación de doazóns.

Si. Adicionalmente ao exposto nos apartados anteriores, a disposición adicional décimo oitava da Lei Orgánica 4/2007, de 12 de abril, pola que se modifica a Lei Orgánica 6/2001, de 21 de decembro, de Universidades, establece que as porcentaxes de dedución e do límite da base de dedución para doazóns realizadas por persoas físicas, por persoas xurídicas, ou por contribuíntes do IRNR, elevaranse en 5 puntos porcentuais sempre que se realicen a favor de universidades públicas e privadas de entidades sen ánimo de lucro ás cales se refire o artigo 2 da Lei 49/2002, que comunicasen a opción para aplicar o réxime fiscal especial, sempre que estas universidades desenvolver ensinos de doutoramento ou terceiro ciclo de estudos universitarios. 
Estas universidades deberán destinar o importe do donativo ou o ben ou dereito doado a programas de investigación universitaria e doutoramento, debendo constar na certificación que han de expedir nos termos establecidos no artigo 24 da Lei 49/2002.

É outra forma de mecenado. O art.25 da Lei 49/2002 defíneo como “aquel por o cal as entidades beneficiarias do mecenado, a cambio dunha axuda económica para a realización das actividades que efectúen en cumprimento do obxecto ou finalidade específica da entidade, comprométense por escrito a difundir, por calquera medio, a participación do colaborador nas devanditas actividades”.

A axuda económica que preste o colaborador pode consistir non só nunha achega dineraria senón en especie (achega de bens e prestación de servizos gratuíta). 

A difusión da participación do colaborador non se considera unha prestación de servizos e por conseguinte constitúe unha operación non suxeita ao Imposto sobre o Valor Engadido.

As cantidades satisfeitas ou os gastos realizados en virtude do convenio de colaboración, considéranse gastos deducibles sen ningún límite para a determinación da base impoñible do Imposto sobre Sociedades da entidade colaboradora ou para determinar o rendemento neto da actividade económica dos contribuíntes acollidos ao réxime de estimación directa do IRPF. 

O réxime fiscal aplicable ás cantidades satisfeitas en cumprimento dos convenios de colaboración é incompatible co resto de incentivos fiscais sinalados anteriormente, é dicir, a cantidade achegada en virtude dun convenio de colaboración empresarial en actividades de interese xeral non pode ser considerada como gasto deducible na base do Imposto sobre Sociedades e á vez deducir unha porcentaxe na cota do mesmo.