Inclusion Grants

This content is currently not available in English

Destinadas ao estudantado que se atopa en situación social ou económica de necesidade especial.

Universidade de Vigo

Destinadas ao estudantado de grao ou máster oficial que se encontren nalgunha destas situacións:

  • Ter no ano 2018 ou 2019 unha situación sobrevida que afecte de forma grave á economía familiar.
  • Ter a condición de víctima de violencia de xénero o fillo ou filla e verse afectada pola modificación introducida no decreto de prezos públicos relativa á exención de prezos de matrícula.
  • Non tener dereito á bolsa do MECD ao non cumprir os requisitos académicos debido á existencia dalguna circunstancia excepcional (enfermidade, maternidade/paternidade, falecemento do pai ou da nai...).
  • Ser bolseiro ou bolseira do MECD e ter dificultades económicas para o pago das materias en segunda matrícula.

Consulta a convocatoria

 

A universidade ten un programa propio de bolsas dirixido á inclusión de persoas con necesidades educativas especiais co obxecto de fomentar e garantir o acceso e a permanencia deste estudantado no ensino. A través do Programa de atención personalizada para cada estudante subvencionanse os recursos necesarios para conseguir a plena inclusión do estudantado.

Consulta a convocatoria

 

Destinada a ofrecer ao estudantado con necesidades educativas especiais a colaboración dun compañeiro ou compañeira de titulación que lle presta apoio nas actividades académicas dentro do centro docente.

Consulta a convocatoria

 

 

Xunta de Galicia

Axudas destinadas ao estudantado que curse estudos universitarios no SUG, que por causa sobrevida ou imprevista teña dificultades económicas para continuar estudos

Procedemento: ED433A

Consulta a convocatoria

 

 

Contacta con nós en:
+34 986 813 611
bolsas@uvigo.es