Study grants

This content is currently not available in English

Destinadas a financiar os gastos derivados dos estudos universitarios

 

Ministerio de Educación e Formación Profesional

Destinada a persoas que se matriculan na Universidade de Vigo no curso 2019/2020 nunha titulación oficial de grao ou máster.

Consulta a convocatoria

 

Aviso moi importante: lémbrase que procederá á devolución da bolsa concedida no caso de:

  • Anulación de matrícula
  • Non ter superado en convocatoria ordinaria nin extraordinaria o 40% dos créditos matriculados nas titulacións da rama de ciencias e ensinanzas técnicas, e o 50% no resto das titulacións. Para o cálculo desta porcentaxe non se terán en conta os créditos validados, recoñecidos ou adaptados. Neste suposto procederá o reintegro de todos os compoñentes da bolsa excepto o correspondente á matrícula.
  • Non ter presentado o proxecto fin de carreira no prazo de dous anos desde a data de resolución de concesión da bolsa, no caso de ter obtido a bolsa para a realización do devandito proxecto.

Destinadas ao estudantado universitario para realizar tarefas de investigación en departamentos universitarios.

Consulta a convocatoria

 

Goberno vasco

Destinada a persoas empadroadas nun municipio do País Vasco, que se matriculan na Universidade de Vigo nunha titulación oficial de grao ou máster.

Consulta a convocatoria

 

Universidade de Vigo

Destinadas ao estudantado de grao, máster e doutoramento

Consulta a convocatoria

 

Destinada ao estudantado de grao e máster que cumpra determinados requisitos académicos e económicos.

Consulta a convocatoria

 

Destinadas ao estudantado de titulacións oficiais da Universidade de Vigo.

Consulta a convocatoria

 

Destinadas ao estudantado de primeiro curso de máster oficial.

Consulta a convocatoria

 

Destinada ao estudantado matriculado no programa de doutoramento interuniversitario en Protección do Patrimonio Cultural na UVigo e USC.

Consulta a convocatoria

 

 

Xunta de Galicia

Axudas para persoas tituladas universitarias en situación de desemprego para a matrícula nun máster universitario oficial ofertado polas universidades do SUG.

Procedemento: ED421A

Consulta a convocatoria

 

 

Contacta con nós en:

+34 986 813 611
bolsas@uvigo.es