Faculties committees

This content is currently not available in English

A xunta de escola ou de facultade é o órgano de representación, decisión e goberno de cada centro

Cada Xunta de Centro, nos termos que establezan os estatutos, elixen á persoa decana ou directora do centro, de entre o profesorado que teña vinculación permanente á Universidade, adscrito ao centro. Das xuntas de centro dependen cometidos cruciais como o debate e aprobación da proposta de distribución do orzamento anual de cada centro e da súa execución, así como a implantación e seguimento dos plans de estudos.

 • A elaboración, aprobación e modificación da proposta do seu regulamento de réxime interno.
 • A elección e revogación do decano ou decana ou director ou directora. 
 • A aprobación da proposta de distribución do orzamento anual do centro e da súa execución.
 • A implantación e o seguimento dos plans de estudos.
 • O coidado do bo funcionamento de todos os órganos e servizos do centro.
 • A resolución de conflitos que se poidan producir no seo do centro.
 • A promoción e o ordenamento da realización de proxectos de fin de carreira, teses de licenciatura e de ensinanzas e actividades complementarias exixidas para obter os títulos.
 • A proposición e aplicación das normas de selección de estudantes e a valoración do seu rendemento e aproveitamento.
 • A preparación e a coordinación, de modo eficaz e adecuado, do horario das distintas materias, cursos monográficos, cursos de especialización, probas parciais e finais, distribución de aulas e servizos e ensinanzas complementarias, así como a habilitación de medidas de control do cumprimento das obrigas docentes.
 • A coordinación con outros centros para facilitar a elección por parte do alumnado das materias de libre configuración do seu currículo.
 • A distribución dos espazos que lle sexan asignados.
 • Calquera outra atribuída nestes estatutos.