Undergraduates registration

This content is currently not available in English

Procedemento de admisión do alumnado con estudos universitarios estranxeiros para o curso 2021/2022 (recoñecemento de créditos)

Novo estudantado

O estudantado admitido para iniciar estudos de grao na UVigo, deberá acceder á seguinte ligazón para facer os trámites da matrícula:

Acceso á matrícula
 

Continuación de estudos

Se continuas estudos na Universidade de Vigo, deberás facer os trámites a través da secretaría:

Acceso á matrícula

Importante, debes ter en conta

 • Se por algunha circunstancia non podes facer a matrícula virtualmente terás que dirixirte, dentro do teu prazo de matrícula, á secretaría de estudantes da facultade/escola onde vas estudar.
 • No apartado de matrícula titulado EXENCIÓNS debes marcar todos os descontos aos que tes dereito segundo a túa situación. Se no momento da matrícula esqueceches marcalos, deberás dirixirte ao Servizo de Axudas ao Estudo, Bolsas e Prezos Públicos da UVigo que resolverá o teu caso segundo a normativa vixente.
 • Se no momento de facer a matrícula xa tes solicitada a bolsa do Ministerio de Educación ou do País Vasco ou tes intención de solicitala, terás que marcar a opción BOLSEIRO ou BOLSEIRA no apartado de exencións. Isto fará que se che paralice o pago da matrícula ata a resolución da bolsa ou ata que se comprobe que cumpres os requisitos necesarios para solicitala.
 • Rematada a matrícula terás que abonar o importe que che corresponda e entregar, no prazo indicado na convocatoria, unha serie de documentación. Que non pagues ou non entregues esta documentación NON IMPLICARÁ que se che anule a matrícula, senón que dará lugar á suspensión temporal dos dereitos como estudantes e ao arquivo da matrícula (isto non afectará ao réxime de permanencia nin impedirá concorrer ás probas de avaliación). Ademáis suporá o abono dunha penalización.
 • Normativa de permanencia
 • Acreditación de nivel de competencia en lingua inglesa, se lle esixe, a partir do curso 2018/2019, ao alumnado que acceda por primeira vez aos graos de enxeñaría en Electrónica Industrial e Automática, en Organización Industrial, en Química Industrial, en Enxeñaría en Tecnoloxías Industrias, en Enxeñaría Eléctrica, en Enxeñaría Mecánica e en Enxeñaría Biomédica.
  Se non tes este nivel de competencia cando accedes a titulación, poderás obtelo mentres cursas o grao. A data límite para a súa xustificación será a da presentación da solicitude de defensa do TFG.
 • Táboa de certificados de idiomas recoñecidos pola Asociación de Centros de Linguas no Ensino Superior (Acles)
Certificados recoñecidos por ACLES - Idioma Inglés (PDF)12.53 KB


Tramitación

Lugares de tramitación

Lugares para a realización de trámites e de presentación de solicitudes e documentación:

Vía telemática

 • Na secretaría virtual (só para solicitar matrícula fóra de prazo e anulación total de matrícula).

Para acceder disporase dun NIU. Ao alumnado de novo ingreso xeraráselle automaticamente ao finalizar a matrícula. Podes recuperar os teus datos de acceso na secretaría, no seguinte enlace: https://secretaria.uvigo.gal/uvigo.sv/ 

En relación co procedemento para a presentación de solicitudes de prazas sobrantes e debido á necesidade de resolver con urxencia o procedemento de asignación de prazas co fin de non demorar a incorporación do alumnado aos estudos de grao, será necesario facer constar o enderezo electrónico xa que, será o medio de comunicación do procedemento.

 

Presencial

 • Para quen, por unha circunstancia excepcional, non poida realizar algún dos trámites polas vías anteriores, é necesario solicitar cita previa.

Oficina de asistencia en materia de rexistro do campus de Vigo (Xerencia e Servizos Centrais - Campus de Vigo)
Oficina de asistencia en materia de rexistro do campus de Vigo-cidade (Edificio anexo Escola de Enxeñaría Industrial. Rúa de Torrecedeira, 86)
Oficina de asistencia en materia de rexistro do campus de Ourense (Edificio Administrativo - As Lagoas)
Oficina de asistencia en materia de rexistro do campus de Pontevedra (Escola Enxeñaría Forestal – A Xunqueira)

 • Exclusivamente nas unidades administrativas do centro de estudos

Cando a presentación da solicitude ou do trámite a realizar implique a necesidade de facer unha valoración simultánea do expediente académico e/ou elección dunha opción determinada.

Traslado de expediente

O estudantado que superase a proba de acceso na Universidade de Vigo e desexen iniciar estudos noutra universidade, deberán solicitar traslado de expediente. Premendo na seguinte ligazón accederás á información sobre o procedemento que cómpre seguir:

Estudantes que queren cambiar de grao

 • Para un grao da Universidade de Vigo

O estudantado matriculado nun grao na Universidade de Vigo que desexe trasladarse a outro grao na mesma universidade e que xa foi admitido, no momento de formalizar a matrícula apareceralle unha mensaxe de se desexa realizar o traslado de expediente para poder efectuar devandita matrícula.

 • Para un grao noutras universidades

O estudantado que foi admitido nun grao noutra universidade que non sexa a de Vigo, deberá solicitar o traslado de expediente na unidade administrativa da área de grao do centro no que estaba matriculado. Deberá presentar a carta de admisión e efectuar o pago dos prazos públicos na universidade de orixe.

Máis información:

Servizo de Xestión de Estudos de Grao
Edificio Exeria
As Lagoas, Marcosende
36310 Vigo
+34 986 813 607 | 986 813 609
soporte.grao@uvigo.es