Matrícula graos

Como matricularte

Estudante de grao da Universidade de Vigo

 

Iniciación de estudos

Se vas iniciar estudos de grao, deberás matricularte de acordo co calendario de chamamentos da CiUG

 

Continuación de estudos

Se continuas estudos na Universidade de Vigo, deberás facer os trámites premendo na seguinte ligazón do 23 de agosto ao 25 de setembro de 2023:

Modificación de matrícula

1.º prazo de modificación de matrícula de grao: do 27 de setembro ao 2 de outubro de 2023.


Na UVigo o colectivo de estudantes de grao formádelo alumnado de inicio, de continuación, de mobilidade (programas de intercambio ou en réxime de visitante) e persoas tituladas por universidades estranxeiras que vindes a completar o trámite de homologación do título en España. Dependendo do grupo ao que pertenzas asignaráseche un tipo de matrícula con características propias e unha modalidade que determinará o teu réxime de permanencia e progreso, o teu dereito de avaliación e a posibilidade de simultanear outros estudos universitarios.

Se es alumnado tanto de inicio como de continuación, formalizarás a túa matrícula para todo o curso -xa que non existe a posibilidade de facelo por cuadrimestres-, se es de mobilidade o farás de acordo co establecido no acordo ou no teu contrato de intercambio e, se ves a completar os requisitos formativos poderás elixir entre as opcións que che oferte o Ministerio de Universidades sempre que estean dispoñibles na UVigo. 

Ao matricularte tes a obriga de obter e manter activa a conta de correo institucional @alumnado.uvigo.gal  e actualizar o número de teléfono móbil e datos de contacto en cumprimento do principio de exactitude do Regulamento Europeo de protección de datos de cara ás posibles comunicacións e notificacións electrónicas obrigatorias. 

   

A matrícula realízase a través do portal académico na secretaría virtual, tanto se es estudante que inicia estudos como se es de continuación. O autoservizo permite, ademáis de xestionar a matrícula, comprobar os datos personais, académicos e económicos.

Deberás facer a matrícula de xeito presencial na unidade administrativa do teu centro se:

  • por motivos xustificados non podes facer a matrícula pola túa secretaría virtual
  • es estudante do Centro Universitario da Defensa (CUD)
  • realizas os requisitos formativos complementarios (RFC)
  • ves a UVigo como estudante de mobilidade nacional ou internacional

Completado o proceso a matrícula quedará formalizada e só se poderá reverter cunha resolución reitoral favorable como resposta a unha petición expresa de anulación total de matrícula.

Desde o portal académico, sempre que non teñas restrinxido o acceso, poderás seleccionar por orde de preferencia materias optativas (cando o teu plan de estudos así o estableza), modificar a matrícula nos prazos correspondentes e realizar o procedemento de adaptación a un novo plan de estudos entre outras cousas.

Se es estudante tanto de inicio como de continuación ao matricularte o teu réxime de permanencia vai ser a tempo completo. Se tes algunha circunstancia, como as indicadas no artigo 3 da normativa de permanencia e progreso, e necesitas o cambio de dedicación a tempo parcial deberás iniciar o trámite na sede electrónica xa que a consideración de estudante a tempo parcial deberás solicitala expresamente no momento de matricularte e, de ser o caso, renovala en cada nova matriculación.

Iniciarás a tramitación na sede electrónica escollendo no catálogo de procedementos de "estudantes" o SGRA Cambio no réxime de permanencia na matrícula nunha titulación de grao.
Cando a solicitude a teñas que facer ao longo do curso académico co procedemento específico pechado terás que iniciar a tramitación na sede electrónica mediante unha instancia xenérica "SXER - Instancia xenérica (estudantes)" acompañada deste formulario.

Cando recibas resolución favorable deberás axustar a matrícula no prazo e forma indicada na mesma.

Poderás modificar a túa matrícula, ampliando, eliminando ou substituíndo materias a través do portal académico. Se tes restrinxido o acceso ou a matrícula arquivada non poderás facer ningunha modificación. No primeiro período poderás facer cambios en calquera materia matriculada e no segundo só en materias do segundo cuadrimestre.

Non poderás realizar modificacións de matrícula se es estudante na modalidade de primeira matrícula, agás que por ter recoñecidas materias dese curso e se che cambie á modalidade de continuación de estudos.  

A anulación total de matrícula é o procedemento administrativo que supón a baixa de todas as materias matriculadas para o curso académico que se solicita.

Non procederá en ningún caso a anulación total se xa fuches avaliada ou avaliado nas actas ou se o solicitas para as modalidades de proba de aptitude, período de prácticas ou realización dun proxecto ou traballo. Tampouco procederá, salvo que xustifiques unha circunstancia sobrevida grave ocorrida unha vez iniciado o curso, se che foi autorizada a matrícula fóra de prazo ou se xa se che concedera unha anulación total nese mesmo curso ou dúas nos tres últimos.

A petición a iniciarás en sede electrónica nos prazos establecidos na convocatoria anual de matrícula. A notificación realizarase por comparecencia en sede electrónica polo que é imprescindible que indiques no apartado de medios de aviso de notificación o teléfono e/ou enderezo electrónico válidos.

Na tramitación das solicitudes presentadas en prazo comprobaremos a situación dos importes de obrigado pagamento establecidos no decreto de prezos públicos. Se eses importes constan como aboados, resolveremos favorablemente e anularémosche a matrícula na aplicación informática nese mesmo momento. Se eses importes non están pagados, ademáis de resolver e anularche a matrícula na aplicación informática, xeraráse unha folla de liquidación con importes pendentes de pago que acompañará á resolución.  A non liquidación desta débeda comportará a esixencia dos importes correspondentes polo procedemento de constriximento sobre o patrimonio de obrigado ao pagamento, xa que a concesión da anulación total de matrícula non implica a exoneración da débeda contraída.

Se es estudante de continuación de estudos ou curso ponte: continuación e queres cursar, no mesmo curso académico, máis dunha titulación universitaria oficial, terás que ter concedida a simultaneidade previa á formalización da segunda matrícula. Non se che concederá se es estudante de primeira matrícula ou de curso ponte: inicio.

Iniciarás a petición en sede electrónica. Tramitarémola no Servizo de Xestión de Estudos de Grao e resolverémola consonte ao disposto na orde ministerial do 28 de setembro de 1984 (BOE do 9 de outubro), e á normativa de simultaneidade de estudos da UVigo aprobada en Consello de Goberno de 19 de xullo de 2017.

Para que se che poida conceder simultaneidade hai que esperar a comprobar que na titulación solicitada resulten prazas sen cubrir ao remate do procedemento de admisión de prazas sobrantes ou nos cursos ponte.

Só se figuras nunha acta de avaliación terás dereito a ser cualificada ou cualificado, e para isto tes que ter formalizada a matrícula na correspondente materia. Non poderá incluírse nunha acta a quen non estea matriculado na materia e en ningún caso se autorizará a matrícula con posterioridade á data de edición da acta polo feito de asistir a clase e/ou concorrer ás probas de avaliación xa que isto non dá dereito de inclusión.

Establécese unha única cualificación por curso académico, se ben terás dúas oportunidades de avaliación conforme ao calendario académico aprobado polo Consello de Goberno.

Avaliación de fin de carreira

Poderás presentarte a fin de carreira se cumpres os requisitos sinalados a continuación no prazo de matrícula:

  • que che resten como máximo 24 créditos xa matriculados en cursos anteriores. Neste cómputo non se terán en conta os créditos do TFG que poderá matricularse por primeira vez.
  • que para a defensa do TFG se poida garantir o mínimo de dedicación necesaria para a preparación tendo en conta que, cada ECTS supón 25 horas de traballo, cómpre que dende a data de inicio do curso académico ata a data de defensa do TFG transcorran un mínimo de 4 semanas para un TFG de 6 créditos (6 ECTS=150 horas=4 semanas) e de 8 semanas para un TFG de 12 (12 ECTS=300 horas=8 semanas). 

Os centros verificarán que se cumpran os requisitos para autorizar a presentación e defensa do TFG e establecerán os procedementos de depósito e de celebración das defensas dos traballos de fin de grao dentro dos límites do calendario académico oficial.

Se non te presentas poderás concorrer á avaliación ordinaria e á extraordinaria. No caso de presentarte ás probas e non superar algunha materia, deberás escoller unha delas.

Avaliación ordinaria

A realizarás ao remate de cada cuadrimestre.

Avaliación extraordinaria

A realizarás no período indicado no calendario académico.

No referente a este procedemento os centros aplicarán o regulado RD 889/2022 de 18 de outubro.

Segundo a opción que escollas na formalización da matrícula de RFC, o dereito de avaliación será como a continuación se determina:

Período de prácticas

As condicións de realización do período de prácticas serán establecidas por cada centro sendo a duración en horas equivalente ao número de créditos da materia (25 horas/crédito). Ao final do períoso de practicas terás que presentar ao titor ou titora unha memoria ou traballo.

Proba de aptitude

A matrícula dará dereito á realización de dúas probas de avaliación por curso académico que se efectuarán ao remate de cada cuadrimestre.

Proxecto ou traballo académico ou técnico

Deberá iniciarse e concluírse no mesmo curso. O director ou directora establecerá os obxectivos do proxecto e a liña de traballo.

Cursos académicos

Deberá iniciarse e concluírse no mesmo curso. A avaliación farase ao remate do curso cunha memoria ou traballo.

 

Máis información:

Servizo de Xestión de Estudos de Grao
Edificio Exeria 
As Lagoas, Marcosende
36310 Vigo
+34 986 813 607 | 986 813 609
soporte.grao@uvigo.gal