Comisión de reclamacións a prazas de profesorado contratado

A comisión regúlase no artigo 19 do Regulamento de réxime interno do Consello de Goberno. Encárgase de resolver as reclamacións contra as resolucións das comisións para xulgar as prazas de PDI contratado non permanente.

Está presidida pola persoa responsable da vicerreitoría da área de profesorado e constituída por:

 • Seis docentes con vinculación permanente á universidade (garantirase a presenza dunha persoa por cada ámbito científico das cales, polo menos catro, posuirán o título de doutor/a.
 • Un representante do estudantado

Membros

 • M.ª Ángeles Fernández Villarino
 • PDI
 • Francisco Javier García Cutrín
  PDI
 • Elena Martínez Hens
  PDI
 • Susana Rodríguez Barcia
  PDI
 • M.ª Mar Rodríguez Domínguez
  PDI
 • Francisco Javier Rodríguez Martínez
  PDI