Salarios e impostos

Aquí tes as xestións que teñen que ver cos salarios e cos impostos, cunhas explicacións detalladas sobre os procedementos e os contactos que precisas:

 

O persoal da Universidade de Vigo pode ver o recibo da súa nómina a través da páxina web da universidade, na secretaría (https://secretaria.uvigo.gal/uvigo.sv/), introducindo o seu NIF, NIU e o contrasinal, accedendo á consulta de nómina.

Máis información no teléfono + 34 986 813 578 e no enderezo electrónico (consultanomina@uvigo.es) do Servizo de Retribucións e Seguros Sociais.

Prema na seguinte ligazón para cubrir o formulario electrónico de solicitude de tramitación de empresa aos efectos de tramitación de paro. Máis información no teléfono 986 813 578 e ou no enderezo electrónico (consultanomina@uvigo.es) do Servizo de Retribucións e Seguros Sociais.

De acordo ao previsto no artigo 108.3 do Regulamento do Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas (IRPF), a universidade expide anualmente a certificación de retencións necesaria para a preparación da declaración do Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas.

O persoal poderá obter e imprimir o seu certificado de retencións e ingresos a conta do imposto sobre a renda das persoas físicas (mod. 190) do exercicio correspondente na páxina web da Universidade, Secretaría  (https://secretaria.uvigo.gal/uvigo.sv/), introducindo o seu NIF, NIU e contrasinal, e accedendo á consulta do certificado de renda.

Máis información no teléfono + 34 986 813 578 e no enderezo electrónico (consultanomina@uvigo.es) do Servizo de Retribucións e Seguros Sociais.

Solicitarase sempre por escrito ou no enderezo electrónico (consultanomina@uvigo.es) no Servizo de Retribucións e Seguros Sociais.

Solicitarase sempre por escrito no Servizo de Retribucións e Seguros Sociais.

A lei que regula os pagos a conta do IRPF recolle a posibilidade de solicitar en calquera momento a aplicación de tipos de retención superiores ós que legalmente correspondan.

Solicitarase sempre por escrito no Servizo de Retribucións e Seguros Sociais.

  • O IRPF poderá ser modificado ao longo do ano en función das variacións retributivas e da situación familiar (neste caso, debe cubrirse e enviarse o impreso correspondente ao servizo de retribucións e dos seguros sociais).
  • Cando se produzan cambios nas circunstancias tidas en conta para determinar as retencións practicadas, o IRPF do persoal desta universidade poderá sufrir modificacións en función de ditos cambios.
  • Recórdase que existe a obriga de comunicar a este Servizo, ao longo do ano, calquera variación na situación persoal ou familiar que poda supoñer modificación no tipo de retención correspondente. Para isto poñemos á súa disposición o modelo oficial para a súa cumprimentación:

Para máis información visite a páxina da Agencia Tributaria

  • Táboas salariais

2017

PAS FUNCIONARIO [PDF]159.82 KB PAS LABORAL Retribucións básicas por grupo [PDF]157.12 KB PAS LABORAL Complementos singularización funcional [PDF] 155.16 KB PAS LABORAL Complementos xefatura e coordinación [PDF]142.85 KB PAS LABORAL Plus artigo 35 [PDF]149.46 KB PAS LABORAL Retribucións mensuais e anuais por categoría 94.87 KB XERENCIA E CONSELLO SOCIAL [PDF]135.81 KB PERSOAL EVENTUAL [PDF]518.47 KB

2018

PAS FUNCIONARIO PAGAS ORDINARIAS (PDF).53.48 KB PAS FUNCIONARIO PAGAS EXTRAORDINARIAS (PDF).52 KB RETRIBUCIÓNS BÁSICAS PAS LABORAL POR GRUPO (PDF).44.97 KB COMPLEMENTO DE SINGULARIZACIÓN FUNCIONAL (PDF).29.63 KB COMPLEMENTO XEFATURA E COORDINACIÓN PAS LABORAL (PDF).28.35 KB PLUS ARTIGO 35 PAS LABORAL (PDF).30.89 KB RETRIBUCIÓNS LABORAIS POR CATEGORÍAS (PDF).49.63 KB XERENCIA E CONSELLO SOCIAL(PDF).26.93 KB PERSOAL EVENTUAL (PDF).67 KB

Aplícase o incremento do 1,5 por cento das retribucións respecto das vixentes en 31 de decembro de 2017 con efectos do 1 de xaneiro de 2018, e ademais o incremento con efectos do 1 de xullo de 2018 do 0,25 por cento sobre as retribucións vixentes en 31 de decembro de 2017.