Conectarse por medio dun proxy

Para consultar as revistas e publicacións das que somos subscritores na UVigo dende fóra da Universidade é preciso facelo dende un proxy.

Un proxy é un equipo informático que fai de intermediario entre as conexións dun cliente e dun servidor de destino, filtrando todos os paquetes entre ambos. Isto quere dicir que cando trates de consultar unha publicación que requira de subscrición, en vez de establecer a conexión directa entre o teu navegador e ela, os datos enviaranse e recibiranse a través do proxy da UVigo, permitíndoche así ter acceso aos mesmos contidos que se estiveses presente nos campus.

Existe unha web onde se recollen todos os titoriais e manuais puntualmente actualizados pola Área de Tecnoloxías da Información e das Comunicacións ATIC, á que podes acceder dende aquí, mais a seguir ofrecemos unha listaxe dos contidos relacionados directamente coa conexión mediante proxy: