Plans e políticas

A Universidade de Vigo considera a planificación estratéxica como unha ferramenta básica para acadar unhas metas determinadas

A Universidade de Vigo conta con diferentes instrumentos de planificación estratéxica que definen as liñas xerais de actuación da institución. Así mesmo dispón de mecanismos para render contas á sociedade como son os informes de seguimento dos plans ou as memorias de actividade. 

Neste apartado preséntanse os plans e programas que procuran orientar de xeito organizado as actividades da Universidade de Vigo, de acordo coas súas propias capacidades e necesidades