Rescate feridos incendio xerencia

Prevención de riscos e saúde laboral

A Universidade de Vigo traballa pola prevención, eliminación e minimización en todo momento dos riscos que poidan existir no desenvolvemento das diferentes actividades na universidade

Como expresión da nosa preocupación e compromiso coa seguridade e saúde dos traballadores e traballadoras que integran a Universidade de Vigo, traballamos pola prevención, eliminación, e minimización en todo momento dos riscos que poidan existir no desenvolvemento da súa actividade

Para posibilitar a consecución destes obxectivos é fundamental a observación das condicións de traballo do persoal por medio da recollida e análise de datos sobre os factores de risco e saúde, así como contar cun servizo de persoal especializado que vele polo bo desempeño destas labores e asesore aos órganos de goberno nesta material. Ese equipo especializado é o Servizo de Prevención de Riscos Laborais (SPRL).

COVID-19

A pandemia de COVID-19 está supoñendo unha emerxencia sanitaria a nivel global que nos impulsou a optar polo traballo a distancia dende casa. Para iso elaboramos unha serie de recomendacións que che permitirán protexerte ante os posibles riscos que se poidan xerar como consecuencia desta nova forma de traballar e que che facilitarán o teletraballo dunha forma saudable

Consellos para teletraballar

Políticas e plan de prevención

A política de prevención de riscos laborais da Universidade de Vigo, fundaméntase sobre a base da satisfacción das necesidades e na mellora das condicións laborais da organización en materia de seguridade e saúde, protexendo a todas as persoas que conforman a Universidade de Vigo, cumprindo coa lexislación vixente e adoptando un compromiso coa acción preventiva.

O Plan de Prevención de Riscos Laborais ten por obxecto facilitar unha descrición adecuada do SXPRL, para que sirva de guía permanente durante a implantación, e funcionamento deste. É o documento básico de referencia, e recolle a descrición da estrutura e funcionamento xeral do SXPRL. É de aplicación ás actividades e centros de traballo que integran a Universidade de Vigo.

Se acabas de incorporarte como persoal á Universidade, serache de utilidade a información contida na 

Vixilancia da saúde

Recoñecementos médicos periódicos. Campaña de Vixilancia da Saúde 2020

Podes pedir cita para o teu recoñecemento médico vía web, na páxina de Norprevención. Antes de facelo, podes: 

PEDIR CITA

 
Formación

A organización de actividades formativas en materia de prevención e riscos laborais lévase a cabo polo SPLR. Para a súa xestión utilizamos a plataforma Bubela, na que podes ver todos os cursos e xornadas convocados:

Ver as actividades de formación

As actividades formativas organizadas e/ou impartidas polo Servizo xestionanse a través da plataforma Bubela

Recoñecementos médicos periódicos. Campaña de Vixilancia da Saúde 2018
Instrucións para a solicitude de cita vía web

Preguntas e respostas en materia de prevención de riscos laborais

 • Inicial: Logo da incorporación ao traballo ou despois da asignación de tarefas específicas con novos riscos para a saúde.
 • Periódico: En función do requirido segundo os riscos aos que estea exposta a persoa traballadora.
 • Retorno ao traballo: Logo dunha ausencia prolongada por motivos de saúde: co único obxectivo de identificar calquera relación entre as causas da enfermidade e os riscos existentes no traballo.
 • Previos: porque así o esixan normas específicas.

O persoal da Universidade de Vigo pode solicitar cita para o recoñecemento médico periódico no prazo que se anuncia no Portal de avisos para cada centro de traballo.

Pode consultar guía para solicitar cita online para a realización do recoñecemento médico periódico. 

Se por algún motivo non puidera solicitala deberá poñerse en contacto co Servizo de Prevención.

Información sobre os periodos para solicitar cita nos Campus e Centros. 

Campus de Ourense
Del 27/02/2020 al 05/03/2020
Campus de Pontevedra    
Del 06/02/2020 al13/02/2020
Escola de Enxeñaría de Minas e Enerxía
Del 28/04/2020 al 06/05/2020
Escola de Enxeñaría de Telecomunicación
Del 28/04/2020 al 06/05/2020
Escola de Enxeñaría Industrial, Edificio Fundición e MTI
Do 25/05/2020 ao 01/06/2020
Edificio Ciencias Experimentais
Del 07/09/2020 al 17/09/2020
Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais
Del 23/03/2020 al  31/03/2020
Facultade de Ciencias Xurídicas e do Traballo
Del 20/01/2020 al 04/02/2020
Facultade de Filoloxía e Tradución e Unidade de Xardinería
Del 28/04/2020 al 06/05/2020
CACTI, CINBIO, Torre CACTI
Del 09/10/2020 al 16/10/2020
Biblioteca Central
Del 23/03/2020 al  31/03/2020
Edificio Exeria, Edificio Ernestina Otero, Edificio Miralles, Área De Transporte E Distribución, Área de Benestar E Saúde.
Del 20/01/2020 al 04/02/2020
Edifico Filomena Dato
Del 21/10/2020 al 25/10/2020
Centros de Torrecedeira e ECIMAT
Del 27/02/2020 al 05/05/2020

No caso de urxencia se o accidente é grave acuda ao centro sanitario máis próximo. En canto sexa posible comuníquelle a situación ao Servizo de Prevención da Universidade cumprimentando o formulario DRPRL-07-01.

No resto dos casos:

 • O persoal traballador acollido ao réxime xeral da Seguridade Social deberá acudir ao centro asistencial máis próximo da mutua de accidentes de traballo e enfermidades profesionais Fremap, provistos do DNI e do volante de solicitude de asistencia cuberto, dispoñible, tamén, nas conserxarías dos centros.
 • O persoal que estea acollido a Muface deberá acudir ao centro hospitalario que lle corresponda pola súa pertenza ao INSS ou á entidade médica libre que elixa. Para a tramitación do accidente de traballo, deberá poñerse en contacto co Servizo de Nóminas e Seguridade Social para que lle tramiten o Parte de Accidente en Acto de Servicio

Descargando e enviando ao SPRL debidamente cuberto o formulario de solicitude de caixas de urxencias, ou o formulario de reposición de caixas de urxencia, segundo o caso.

A Universidade de Vigo xestiona a prevención de riscos mediante a modalidade organizativa do servizo de prevención propio e servizo de prevención alleo.
O servizode prevención propio asesora a Universidade, ao persoal traballador, ou quen o represente e o Comité de Seguridade e Saúde. Este servizo desenvolve as especialidades de ergonomía e psicosocioloxía aplicada e seguridade no traballo.
O servizo de prevención alleo, que a Universidade de Vigo ten concertado coa sociedade de prevención Norprevención, completa a actividade preventiva desenvolvendo as especialidades de hixiene industrial e medicina do traballo

Todos as traballadores e traballadoras teñen dereito a:

 •  Unha protección eficaz en materia de seguridade e saúde laboral.
 •  Recibir información sobre os riscos existentes.
 •  Participar en todas as cuestións que afecten a seguridade e saúde no traballo, a través de quen os represente legalmente, e a ser consultados/as.
 •  Recibir formación específica en materia de seguridade e saúde no traballo.
 •  A vixilancia específica e periódica do seu estado de saúde.
 •  Dispor de equipos de traballo adecuados ás tarefas que deben realizar.
 •  Que lles faciliten os equipos de protección individual necesarios para desempeñar as súas funcións.

As traballadoras e traballadores deben:

 •  Velar pola súa propia seguridade e a das persoas traballadoras que poidan verse afectadas polo seu traballo.
 •  Usar adecuadamente as máquinas, ferramentas, equipos etc.
 •  Utilizar e conservar correctamente os equipos de protección individual que a Universidade lles facilite.
 •  Non pór fóra de funcionamento e utilizar correctamente os dispositivos de seguridade existentes nos medios de traballo.
 •  Informar das situacións de risco para a seguridade e saúde do persoal traballador.
 •  Contribuír ao cumprimento das obrigacións establecidas pola autoridade competente.
 •  Cooperar coa Universidade para que esta poida garantir unhas condicións de traballo seguras que non entrañen riscos para a saúde das persoas traballadoras.

Se queres facerlle algunha consulta ao Servizo de Prevención de Riscos Laborais, podes contactar con eles persoalmente no seguinte enderezo:
Facultade de Filoloxía e Tradución. Edificio Isaac Newton.
Bloque C, Planta alta. Campus de Vigo;
no teléfono +34 986 814 088 ou no enderezo electrónico sprlformacionesaude@uvigo.es