Vicerreitoría de Profesorado, Docencia e Titulacións

Alfonso Lago Ferreiro, vicerreitor de Profesorado, Docencia e Titulacións

 

Nacido en Lalín en 1962, Alfonso Lago Ferreiro é profesor titular de universidade da Área de Tecnoloxía Electrónica da Universidade de Vigo. É licenciado en Ciencias Físicas (especialidade de electrónica) co título de grao pola Universidade de Santiago de Compostela (1986) e doutor enxeñeiro industrial pola Universidade de Vigo (1994). 

Adxunto ao vicerreitor de Ordenación Académica da Universidade de Vigo entre os anos 1995 e 1997, dirixiu o Departamento de Tecnoloxía Electrónica entre os anos 2001 e 2003 e entre 2009 a 2012. Antes de ocupar a dirección da Área de Grao da Universidade de Vigo entre decembro de 2018 e xuño de 2022, foi director da Área de Profesorado entre xuño e novembro de 2018. É membro do panel de expertos para a acreditación de títulos universitarios oficiais de grao e de mestrado da Axencia Nacional de Avaliación da Calidade e Acreditación (ANECA), do Consello de Coordinación de Docencia Clínica de Galicia e da Mesa Institucional do Proxecto Galicia 2030.

As súa actividade investigadora inclúe temas de alimentación conmutadas, control aplicado aos convertedores de potencia, ademais de temas de innovación educativa relacionados cos xogos serios e dixitalización de contidos. 

Participante na organización de diversos congresos nacionais e internacionais, é coordinador xeral do SAAEI 2012 (Guimaraes) e TAEE 2012 (Vigo), Alfonso Lago é membro sénior do Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) e formou parte da directiva da súa sección española como coordinador de capítulos (2012-2015), secretario (2016-2017) e vicepresidente (2018-2019). Tamén foi asesor na rama de estudantes do IEEE na Universidade de Vigo. 

 • As de elaboración do cadro teórico de persoal docente e investigador e a súa regulación a curto, medio e longo prazo.
 • As de elaboración e de modificación dos plans de organización docente e do cadro de persoal docente.
 • As relativas aos concursos de profesorado.
 • A aprobación das listaxes provisionais e definitivas de admitidos nos concursos de persoal docente funcionario e contratado.
 • As referentes aos programas de promoción e estabilización do persoal docente e investigador, en coordinación coa Vicerreitoría de Investigación, Transferencia e Innovación.
 • Todos os actos relativos á situación administrativa do persoal docente, incluídos os procedementos de xubilación e compatibilidades, así como a comunicación do recoñecemento dos complementos retributivos autonómicos.
 • Asinar os contratos, os nomeamentos e os cesamentos do PDI laboral e do PDI funcionario.
 • As referentes á ordenación de estruturas académicas, áreas de coñecemento, departamentos e centros, no relativo á súa actividade docente.
 • A oferta de prazas (límite de prazas) e a oferta educativa anual (encargo de docencia).
 • A actualización ou modificación da normativa de xestión académica.
 • A planificación, coordinación e supervisión dos procesos de elaboración e reforma dos títulos oficiais de grao e máster.
 • As relacionadas coa tramitación e cos procedementos administrativos das ensinanzas oficiais da universidade, así como a posta en marcha de novas titulacións.
 • As referentes aos procesos de avaliación do profesorado, en coordinación coa Secretaría Xeral.
 • Dirixir a negociación colectiva, asinar pactos e acordos e ditar resolucións e ordes de execución en materia de persoal docente e investigador.
 • As relacionadas con ensinos conducentes á obtención de diplomas ou títulos propios e outros cursos de formación.
 • As de coordinación dos programas, proxectos e accións de formación continua.
 • As relacionadas con programas, plans e accións de innovación educativa.
 • As de coordinación e control de centros adscritos á universidade, en materia académica.
 • A organización, realización e seguimento dos programas de formación ao longo de toda a vida, incluíndo o Programa de maiores.
 • As referidas á convocatoria de bolsas propias no ámbito das competencias delegadas
  nos puntos anteriores e os seus procedementos derivados.
 • A sinatura de resolucións relacionadas coa actividade académica de estudantes, distintas ás que son obxecto de delegación na Secretaría Xeral, incluída a coordinación da
  matrícula.

Deléganse na Vicerreitoría de Profesorado, Docencia e Titulacións todas as competencias relacionadas coa instrución e resolución de procedementos que teñan relación coas funcións encomendadas.

 

Axenda

 

Organización

As funcións realizadas pola dirección desta área son as de asesoramento á vicerreitoría relativas a:

 • Elaborar o cadro teórico de persoal docente e investigador.
 • Ordear as estruturas académicas, áreas de coñecemento, departamentos e centros, no relativo á súa actividade docente.
 • Actualizar ou modificar a normativa de xestión académica.
 • Integrar os modelos de virtualización das ensinanzas.
 • Coordinación as tarefas da vicerreitoría no consorcio ATHENA.

Martín López Nores
Director da Área de Docencia
+34 986 812 039
direc.docencia@uvigo.gal

As funcións realizadas pola dirección desta área son as de asesoramento á vicerreitoría relativas a:

 • Elaborar e modificar os plans de organización docente.
 • Realizar a oferta de prazas (límite de prazas) e a oferta educativa anual.
 • Planificar, coordinar e supervisar os procesos de elaboración e de reforma dos títulos oficiais de grao e de mestrado.
 • Realizar a tramitación e os procedementos administrativos das ensinanzas oficiais da universidade, así como a posta en marcha de novas titulacións.
 • Coordinar e controlar os centros adscritos á universidade en materia académica.

David Patiño Vilas
Director da Área de Titulacións
+34 986 813 433
direc.titulacions@uvigo.gal

As funcións realizadas pola dirección desta área son as de asesoramento á vicerreitoría relativas a:

 • Elaborar as listaxes de persoas admitidas nos concursos de persoal docente funcionario e contratado.
 • Concursos de profesorado.
 • Estabilizar o persoal docente e investigador.
 • Realizar os procedementos de xubilación e de compatibilidades.
 • Xestionar os plans de organización docente.
 • Participar na negociación colectiva.

María José Lorenzo Martínez 
Directora da Área de Profesorado
+34 986 813 763
direc.profesorado@uvigo.gal

 • Dirixir, coordinar e supervisar as actividades da Escola Internacional de Doutoramento.
 • Representar a Escola Internacional de Doutoramento ante os órganos de goberno da Universidade de Vigo e en cantas instancias sexa necesario.
 • Velar polo cumprimento dos obxectivos e polas funcións da Escola Internacional de Doutoramento.
 • Presidir as comisión da Eido e propoñer os nomeamentos dos cargos da escola e dos coordinadores e coordinadoras dos programas de doutoramento.
 • Informar das xestións realizadas no desempeño do seu cargo ao comité de dirección da Escola Internacional de Doutoramento.

Antonio Pino García 
Director da Eido
+34 986 813 442
eido.dir@uvigo.gal

Alberto Marcos Arias Acuña
Subdirector da Eido
eido.subdir@uvigo.gal      

Juan Pablo Hervés Beloso
Secretario académico da Eido
eido.sec@uvigo.gal

 • Definir as estratexias de organización, planificación e desenvolvemento dos títulos propios da Universidade de Vigo.
 • Coordinar o programa de formación do profesorado e outras actividades da área de innovación educativa.
 • Coordinar os programas de formación para o estudantado senior da Universidade de Vigo.
 • Establecer canles de comunicación coa comunidade universitaria, outras universidades, empresas, entidades e diferentes colectivos para o desenvolvemento de programas de formación continua.
 • Participar nas redes nacionais e internacionais de formación continua.

María José Moure Rodríguez
Directora da EAFP
+34 986 130 293
eafp.direccion@uvigo.gal

Fernando Cerdeira Pérez
Secretario da EAFP
+34 986 130 293
eafp.secretaria@uvigo.gal

Carmen M.ª Abreu Fernández
Coordinadora xeral do Programa de Maiores
cpmvigo@uvigo.gal

Ana Acuña Trabazo
Coordinadora do Programa de Maiores do campus de Pontevedra
ganime@uvigo.gal

Alberto Vaquero García
Coordinador do Programa de Maiores do campus de Ourense
vaquero@uvigo.gal

María Amelia Coello Casado
Secretaría
+34 986 813 595
vicprof@uvigo.gal

Cristina Vázquez Ríos
Posto base
+34 986 813 435
auvpro02@uvigo.gal

 

Edificio Ernestina Otero
As Lagoas, Marcosende
36310 Vigo
+34 986 813 595
vicprof@uvigo.gal