Eido, Escola Internacional de Doutoramento

Edificio anexo a xerencia, sede da EIDO

Presentación

A Eido é un centro de educación superior universitaria da Universidade de Vigo que ten a finalidade de organizar, dentro do seu ámbito de xestión, as ensinanzas e as actividades propias do doutoramento.

A creación da Escola Internacional de Doutoramento (Eido) da Universidade de Vigo (Eido da UVigo) fíxose efectiva coa publicación do Decreto 95/2013, do 13 de xuño, polo que se crean as escolas de doutoramento nas universidades do sistema universitario de Galicia (DOG do 26 de xuño de 2013). Con posterioridade, notificóuselle a creación da devandita escola ao Ministerio de Educación a través de Dirección Xeral de Política Universitaria para os efectos da súa inscrición no rexistro de universidades, centros e títulos (RUCT), e queda rexistrada co código 36020684.

 

Equipo de Goberno

DIRECCIÓN

Antonio Pino García

SECRETARÍA ACADÉMICA

Marcos Arias Cuña


LOCALIZACIÓN

Edificio Anexo a Xerencia
Campus das Lagoas, Marcosende
36310, Vigo

CONTACTO

+34 986 813 442
eido@uvigo.es


Como sabes, a Universidade de Vigo publicou este novo portal institucional. Agora estamos na fase de actualización e creación dos contidos. Neste proceso algúns apartados están en construción. Para atopares a información que procuras, recomendámosche que te dirixas á seguinte páxina da anterior versión da web:

Como sabes, a Universidade de Vigo publicou este novo portal institucional. Agora estamos na fase de actualización e creación dos contidos. Neste proceso algúns apartados están en construción. Para atopares a información que procuras, recomendámosche que te dirixas á seguinte páxina da anterior versión da web:

Como sabes, a Universidade de Vigo publicou este novo portal institucional. Agora estamos na fase de actualización e creación dos contidos. Neste proceso algúns apartados están en construción. Para atopares a información que procuras, recomendámosche que te dirixas á seguinte páxina da anterior versión da web:

 

Programas de doutoramento

A oferta formativa da Eido consta de diferentes programas de doutoramento agrupados nos seguintes ámbitos de coñecemento: Campus de excelencia internacional DO*MAR, Campus CREA, Campus da Auga, artes e humanidades, científico/ciencias da saúde, tecnolóxico, xurídico-social.

Programas de doutoramento - Ver todos

 

Información docente

Teses lidas no 2017/2018

 

Poderán optar a estes premios as teses de doutoramento defendidas na Universidade de Vigo entre o 1 de setembro de 2017 e o 31 de xullo de 2018.

Convocatoria-Formularios-Listaxes

Tribunais

 • Proposta provisional de composición dos tribunais
 • Composición definitiva dos tribunais

Actuacións dos tribunais

Tab 3 Content
Tab 4 Content

Como sabes, a Universidade de Vigo publicou este novo portal institucional. Agora estamos na fase de actualización e creación dos contidos. Neste proceso algúns apartados están en construción. Para atopares a información que procuras, recomendámosche que te dirixas á seguinte páxina da anterior versión da web:

 

Trámites e xestións

Preinscrición e matrícula

Facer a matrícula

Bolsas, axudas e outras convocatorias

Ir ás bolsas

 

Consulta de expediente académico

Consulta de expediente

Consulta a normativa aplicable

Normativa de doutoramento

 

Doutoramento - Formularios asociados

 • TC-03. Solicitude de recoñecemento de equivalencia de título estranxeiro
 • TC-05. Convocatoria de probas de suficiencia investigadora. Programas RD 778/98
 • TC-07. Programa de materias cursadas para homologacións no estranxeiro de doutoramentos R.D. 778/98
 • TC-30. Solicitude de traslado entre programas da Universidade de Vigo

​​

 • TC-23. Solicitude de cambio de Departamento para a lectura de tese
 • TC-24 Solicitude de admisión a trámite para a lectura de tese. Programas RD 99/2011
 • TC-25 Proposta de Tribunal  da tese de doutoramento (Este formulario debe ir acompañado dos TC-32 correspondentes a cada membro do tribunal proposto)
 • TC-27. Informe previo á valoración da tese
 • TC-31. Valoración da concesión de mención cum laude
 • TC-32. Datos membros tribunal / Directoras/es de tese
 • TC-40. Baixa de proxecto de tese
 • TC-41. Informe posterior á valoración da tese
 • TC-44. Solicitude de baixa definitiva nun programa de doutoramento

 

Teses

Para o depósito da tese de doutoramento, recoméndase solicitar cita previa na seguinte ligazón:
http://reservatese.webs.uvigo.es

Nos casos nos que a tese de doutoramento non se entregue de forma presencial, senón que se envíe por correo interno, é aconsellable reservar tamén unha cita para a revisión da tese. De non facelo, asignarase un turno de oficio, en función das dipoñibilidades existentes.O servizo de posgrao notificará por correo electrónico a aprobación de cada trámite.


Requisitos previos

 • Estar matriculado ou matriculada no curso académico actual.
 • Os datos da tese serán incorporados directamente polo doutorando ou doutoranda na base de datos TESEO no enderezo: https://www.educacion.gob.es
 • Contar coa avaliación dun plan de investigación actualizado acompañado dos informes favorables do titor ou titora e do director ou directora.
 • O título do plan de investigación, aprobado na última avaliación anual, e o título da tese deben ser coincidentes.
 • O documento de actividades actualizado, coa avaliación ou avaliacións anuais que correspondan, se é o caso, das actividades formativas obrigatorias e outros. requirimentos específicos da memoria de verificación do programa de doutoramento.
 • Compromiso documental de supervisión debidamente asinado.

 

Formato da tese

En formato electrónico (PDF) e un exemplar en papel, segundo as normas de estilo aprobadas pola Comisión Permanente da Eido, obrigatorias dende setembro do 2016.

Importante: se consultas a normativa, podes acceder ás normas de estilo de presentación de teses de doutoramento na Universidade de Vigo.
Ambos formatos deberán conter a autorización da ou das persoas directoras da presentación da tese para a súa defensa.
Resumo de polo menos 3000 palabras en galego ou castelán, se a tese non está redactada nestes idiomas.
No caso das teses presentadas pola modalidade tradicional (non por compendio de artigos), segundo o disposto na "Guía de boas prácticas para a dirección de teses de doutoramento", aprobada pola Comisión Permanente da EIDO na sesión do 20/05/2016, presentarase:
- A declaración de que ningún capítulo de tese sexa transcrición exacta dunha publicacón previa.
- Presentarase, se é o caso, as autorizaciòns que correspondan das persoas coautoras dos artigos presentados como anexos. 

Impresos

Pódese acceder aos formularios de doutoramento no enlace: uvigo.es/formularios_dout

 • TC24
  Informe de autorización para a defensa da tese emitido pola CAPD.
 • TC25
  Proposta da composición do tribunal da tese de doutoramento aprobada pola CAPD
 • TC32
  Curriculum de cada membro do tribunal proposto
 • Autorización para o repositorio institucional Investigo.

 

Tribunal

Proposición
Deberá estar composto por seis membros (a maioría deberán ser membros externos á universidade ou institucións participantes no programa) e cumprir os requisitos de paridade e externalidade.

Tribunal nomeado
Tres titulares e dous suplentes (mínimo entre titulares, un de cada sexo, e entre todos, dúas persoas de cada sexo).

Mención doutoramento internacional

 Acreditarase coa presentación da seguinte documentación:
• 2 informes favorables previos á presentación da tese de 2 persoas expertas doutoras pertencentes a algunha institución de educación superior ou instituto de investigación non español.
• Acreditación dunha estadía mínima de 3 meses fóra de España nunha institución de ensino superior ou centro de investigación de prestixio.
• Escrito do director ou directora da tese que avale a estadía.
• Escrito da CAPD do programa de doutoramento que autorice a estadía.
• Parte da tese (obrigatorio como mínimo a introdución, o resumo e mailas conclusións) deberá estar escrita e defenderse nunha das linguas habituais para a comunicación científica no seu campo de coñecemento, distinta a calquera das linguas oficiais en España (a excepción dos países de fala hispana).
• O tribunal debe conter polo menos unha persoa experta pertencente a algunha institución de educación superior ou centro de investigación non español, co título de doutor ou doutora, esta persoa será distinta da persoa responsable da estadía (as mesmas condicións rexen para os suplentes do tribunal) e dos informantes externos da tese.

Tese por compendio de artigos de investigación

Cada publicación deberá facer constar a adscrición do doutorando ou doutoranda á universidade na que está desenvolvendo o programa de doutoramento.
Documentación adicional que se debe aportar:
Informe da ou das persoas que dirixen a tese, coa aprobación da Comisión académica do programa de doutoramento, o cal debe especificar:
1. A idoneidade da presentación da tese baixo esta modalidade.
2. Os indicios de calidade das publicacións presentadas.
3. A contribución da persoa estudante de doutoramento, se hai máis coautores.
 Aceptación por escrito dos coautores de que o doutorando ou a doutoranda presente o traballo como parte da súa tese.
Renuncia por escrito dos coautores non doutores á presentación dos traballos como parte doutra tese de doutoramento.
Un mínimo de tres artigos de investigación, publicados ou con aceptación definitiva para a súa publicación en revistas indexadas no JCR ou en índices equivalentes segundo os criterios CNEAI da rama.
A tese debe incluír:
Introdución
Obxectivos que se deben alcanzar
Discusión xeral que dote de coherencia e unidade os diferentes traballos
Conclusións e bibliografía común
Copia íntegra das publicacións

Prazos

Prazo de depósito e exposición pública da tese: 10 días hábiles en período lectivo a partir da revisión administrativa, período no que calquera doutor ou doutora poderá consultar a tese ou facer alegacións.
Debido á cantidade de documentos e comprobacións necesarias consonte ao establecido na regulación actual (R.D.99/2011), cómpre ter en conta que poden ser precisos varios días dende a entrega da documentación ata que se efectue o depósito. Polo que este só será efectivo unha vez comprobado todo o expediente e cando se publique na web e se notifique á persoa interesada.
Aprobación na Comisión Permanente da Eido, a cal autoriza a admisión a trámite da tese e nomea o tribunal.
Emisión de informes e data de lectura: 20 días naturais para informes dende a recepción da tese (membros do tribunal)
Recibidos os informes, a Eido autoriza a presentación da tese.
O ou a presidenta do tribunal convoca e a persoa secretaria comunicará a data, hora e lugar da lectura da tese cunha antelación mínima de 10 días hábiles a partir da notificación.
 5 días hábiles posteriores ao día de exposición e defensa da tese para a remisión da documentación, da que será responsable o secretario ou secretaria do tribunal ou o profesor ou profesora en quen delegue.

Lectura de tese e defensa pública

Cualificacións: non apto, aprobado, notable, sobresaínte.
Mención cum laude, mediante voto secreto dos membros do tribunal (require unanimidade de votos positivos).
Duración da tramitación: a defensa pública deberá ter lugar nun prazo máximo de tres meses dende a autorización da defensa.

Solicitude do título 

Despois da defensa da tese e da entrega das actas polo secretario ou secretaria do tribunal ou persoa que se indique (pode achegarse a través do correo interno ou do rexistro xeral de cada campus), o alumno ou alumna pode solicitar o título de doutor ou doutora no servizo de posgrado presentando:
Fotocopia do NIF en vigor
Partida de nacemento se o alumno ou a alumna é estranxeira
Copia das titulacións de acceso (só no caso de que as titulacións non sexan expedidas pola Universidade de Vigo) e orixinais para cotexo.

Mención doutoramento industrial

Outorgarase a mención de doutoramento industrial sempre que concorran as seguintes circunstancias: 

A existencia dun contrato laboral ou (administrativo) nunha empresa do sector público ou privado ou por unha Administración pública. Non pode ser unha universidade.

Por acordo da Comisión Permanente do 22 de novembro de 2017, a anterior esixencia concrétase nun mínimo de dous anos a tempo completo (ou o seu equivalente a tempo parcial).

Que a tese se faga nun marco dun proxecto de investigación oficial que se desenvolva na empresa. Esta circunstancia ten que acreditarse e explicarse nunha memoria que tendrá que contar co visto e prace da CAPD.

No caso de que o proxecto se desenvolva en colaboración coa universidade, debe existir un convenio que regule esta colaboración, incluíndo o procedemento de selección do doutorado ou doutorada.

Opcionalmente disporemos dun borrador de convenio para o desenvolvemento dun doutoramento industrial. Este convenio asínao a empresa, a universidade e a persoa doutorada. Non é obrigatorio, pero pode ser útil para regular os aspectos da propiedade industrial, propiedade intelectual e a confidencialidade.

Como sabes, a Universidade de Vigo publicou este novo portal institucional. Agora estamos na fase de actualización e creación dos contidos. Neste proceso algúns apartados están en construcción. Para atopares a información que procuras, recomendámosche que te dirixas á seguinte páxina da anterior versión da web:

Como sabes, a Universidade de Vigo publicou este novo portal institucional. Agora estamos na fase de actualización e creación dos contidos. Neste proceso algúns apartados están en construción. Para atopares a información que procuras, recomendámosche que te dirixas á seguinte páxina da anterior versión da web:

Consulta a base de datos de teses de doutoramento

Ir a TESEO