Postos e organización

A relación de postos de traballo (RPT), tanto do persoal laboral como do persoal funcionario, son o instrumento técnico que serve para definir a estrutura organizativa do Persoal de Administración e Servizos, na que se conteñan os datos máis significativos dos postos de traballo.